Tips Getting Free One-Day Shipping with Amazon Prime

dieuhong8102

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận vận chuyển một ngày miễn phí với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp cho các thành viên vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Một trong những tính năng phổ biến nhất của Amazon Prime là vận chuyển một ngày miễn phí.

Để được vận chuyển miễn phí một ngày với Amazon Prime, bạn phải là thành viên chính và mặt hàng bạn đang mua phải đủ điều kiện vận chuyển miễn phí một ngày.Các mặt hàng đủ điều kiện được đánh dấu bằng logo "Prime" và thường được vận chuyển từ kho Amazon.

Để kiểm tra xem một mặt hàng có đủ điều kiện để vận chuyển miễn phí một ngày hay không, chỉ cần thêm nó vào giỏ hàng của bạn và tiến hành thanh toán.Nếu mặt hàng đủ điều kiện, bạn sẽ thấy một thông báo có nội dung "Vận chuyển một ngày miễn phí với Amazon Prime."

Khi bạn đã hoàn thành việc mua hàng của mình, mặt hàng của bạn sẽ được vận chuyển từ một nhà kho Amazon và được chuyển đến cửa của bạn trong vòng một ngày làm việc.

** Cách nhận Amazon Prime **

Có hai cách để có được Amazon Prime:

*** Đăng ký hàng tháng: ** Bạn có thể đăng ký đăng ký Amazon Prime hàng tháng với giá $ 12,99/tháng.
*** Đăng ký hàng năm: ** Bạn có thể đăng ký đăng ký Amazon Prime hàng năm với giá $ 119/năm.

** Lợi ích của Amazon Prime **

Ngoài vận chuyển một ngày miễn phí, Amazon Prime cung cấp một số lợi ích khác, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truyền phát video không giới hạn miễn phí
* Truyền phát nhạc Prime không giới hạn miễn phí
* Truy cập miễn phí để đọc Prime
* Truy cập miễn phí vào ảnh Prime
* Giảm giá cho các mặt hàng được chọn

** Amazon Prime đáng giá? **

Việc Amazon Prime có đáng hay không phụ thuộc vào mức độ thường xuyên bạn mua sắm trên Amazon và mức độ bạn đánh giá cao các lợi ích đi kèm với tư cách thành viên chính.Nếu bạn thường xuyên mua sắm trên Amazon và bạn đánh giá cao việc vận chuyển miễn phí, phát trực tuyến miễn phí và các lợi ích khác đi kèm với tư cách thành viên Prime, thì Amazon Prime có khả năng xứng đáng với bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn không mua sắm trên Amazon rất thường xuyên hoặc bạn không coi trọng những lợi ích đi kèm với tư cách thành viên Prime, thì Amazon Prime có thể không xứng đáng với bạn.

**Phần kết luận**

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp cho các thành viên một số lợi ích, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, vận chuyển một ngày miễn phí, phát trực tuyến miễn phí của Video Prime và phát trực tuyến nhạc Prime không giới hạn miễn phí.Nếu bạn thường xuyên mua sắm trên Amazon và bạn đánh giá cao những lợi ích đi kèm với tư cách thành viên Prime, thì Amazon Prime có khả năng xứng đáng với bạn.

[ENGLISH]:
**Getting Free One-Day Shipping with Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers members free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. One of the most popular features of Amazon Prime is free one-day shipping.

In order to get free one-day shipping with Amazon Prime, you must be a Prime member and the item you are purchasing must be eligible for free one-day shipping. Eligible items are marked with the "Prime" logo and are usually shipped from Amazon warehouses.

To check if an item is eligible for free one-day shipping, simply add it to your cart and proceed to checkout. If the item is eligible, you will see a message that says "Free One-Day Shipping with Amazon Prime."

Once you have completed your purchase, your item will be shipped from an Amazon warehouse and delivered to your door within one business day.

**How to Get Amazon Prime**

There are two ways to get Amazon Prime:

* **Monthly subscription:** You can sign up for a monthly Amazon Prime subscription for $12.99/month.
* **Annual subscription:** You can sign up for an annual Amazon Prime subscription for $119/year.

**Benefits of Amazon Prime**

In addition to free one-day shipping, Amazon Prime offers a number of other benefits, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of Prime Video
* Free unlimited streaming of Prime Music
* Free access to Prime Reading
* Free access to Prime Photos
* Discounts on select items

**Is Amazon Prime Worth It?**

Whether or not Amazon Prime is worth it depends on how often you shop on Amazon and how much you value the benefits that come with a Prime membership. If you frequently shop on Amazon and you value the free shipping, free streaming, and other benefits that come with a Prime membership, then Amazon Prime is likely worth it for you.

However, if you don't shop on Amazon very often or you don't value the benefits that come with a Prime membership, then Amazon Prime may not be worth it for you.

**Conclusion**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers members a number of benefits, including free two-day shipping, free one-day shipping, free unlimited streaming of Prime Video, and free unlimited streaming of Prime Music. If you frequently shop on Amazon and you value the benefits that come with a Prime membership, then Amazon Prime is likely worth it for you.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top