Tips Getting Free Kindle First eBooks Every Month with Amazon Prime

brownkoala990

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận sách điện tử đầu tiên miễn phí mỗi tháng với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music và đăng ký Kindle đầu tiên miễn phí.Kindle First là một chương trình cho phép các thành viên Prime truy cập vào một lựa chọn sách điện tử miễn phí mỗi tháng.

** Làm thế nào để có được Kindle đầu tiên **

Để có được Kindle trước, bạn phải có tư cách thành viên Amazon Prime.Nếu bạn chưa có tư cách thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Khi bạn có tư cách thành viên Prime, bạn có thể truy cập Kindle trước bằng cách truy cập cửa hàng Kindle và nhấp vào tab "Kindle First".Sau đó, bạn sẽ có thể thấy một danh sách các lựa chọn đầu tiên của Kindle hiện tại.

** Cách tải xuống sách điện tử đầu tiên của Kindle **

Để tải xuống ebook Kindle đầu tiên, chỉ cần nhấp vào nút "Tải xuống" bên cạnh cuốn sách.Cuốn sách sẽ được thêm vào thư viện Kindle của bạn và bạn sẽ có thể đọc nó trên bất kỳ thiết bị nào đã cài đặt ứng dụng Kindle.

** Loại sách điện tử nào có sẵn trong Kindle đầu tiên? **

Kindle đầu tiên cung cấp nhiều loại sách điện tử, bao gồm tiểu thuyết, phi hư cấu, sách thiếu nhi và sách tự giúp đỡ.Lựa chọn thay đổi mỗi tháng, vì vậy luôn có một cái gì đó mới để lựa chọn.

** là Kindle đầu tiên xứng đáng? **

Nếu bạn là một người đọc cuồng nhiệt và bạn thích nhận sách điện tử miễn phí, thì Kindle trước tiên chắc chắn là xứng đáng.Bạn có thể nhận được rất nhiều sách tuyệt vời miễn phí mỗi tháng và bạn không phải lo lắng về việc tiêu tiền.

** Đây là một số lợi ích của Kindle đầu tiên: **

* Bạn nhận được một lựa chọn sách điện tử miễn phí mỗi tháng.
* Lựa chọn thay đổi mỗi tháng, vì vậy luôn có một cái gì đó mới để lựa chọn.
* Bạn có thể đọc Kindle Ebook đầu tiên trên bất kỳ thiết bị nào đã cài đặt ứng dụng Kindle.
* Kindle First được bao gồm trong tư cách thành viên Amazon Prime của bạn.

** Nếu bạn quan tâm đến việc nhận sách điện tử miễn phí, tôi khuyên bạn nên kiểm tra Kindle trước.Đó là một cách tuyệt vời để có được nhiều cuốn sách tuyệt vời miễn phí. **

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Kindle đầu tiên] (https://www.amazon.com/kindle-first)

[ENGLISH]:
**Getting Free Kindle First eBooks Every Month with Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Kindle First subscription. Kindle First is a program that gives Prime members access to a selection of free eBooks each month.

**How to Get Kindle First**

To get Kindle First, you must have an Amazon Prime membership. If you don't already have a Prime membership, you can sign up for a free 30-day trial.

Once you have a Prime membership, you can access Kindle First by going to the Kindle Store and clicking on the "Kindle First" tab. You will then be able to see a list of the current Kindle First selections.

**How to Download Kindle First eBooks**

To download a Kindle First eBook, simply click on the "Download" button next to the book. The book will be added to your Kindle library and you will be able to read it on any device that has the Kindle app installed.

**What Kind of eBooks are Available in Kindle First?**

Kindle First offers a variety of eBooks, including fiction, nonfiction, children's books, and self-help books. The selection changes every month, so there is always something new to choose from.

**Is Kindle First Worth It?**

If you are an avid reader and you enjoy getting free eBooks, then Kindle First is definitely worth it. You can get a lot of great books for free each month, and you don't have to worry about spending any money.

**Here are some of the benefits of Kindle First:**

* You get a selection of free eBooks each month.
* The selection changes every month, so there is always something new to choose from.
* You can read Kindle First eBooks on any device that has the Kindle app installed.
* Kindle First is included with your Amazon Prime membership.

**If you are interested in getting free eBooks, I highly recommend checking out Kindle First. It is a great way to get a lot of great books for free.**

**References:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Kindle First](https://www.amazon.com/kindle-first)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top