Tips Getting Free Kindle Books with Amazon Prime

doandan.khanh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận sách Kindle miễn phí với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào video Prime và Prime Music, và một cuốn sách Kindle miễn phí mỗi tháng.

Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, bạn có thể nhận được một cuốn sách Kindle miễn phí mỗi tháng bằng cách truy cập cửa hàng Kindle và chọn phần "Miễn phí với Prime".Bạn có thể chọn từ nhiều loại sách, bao gồm các bản phát hành mới, bán chạy nhất và kinh điển.

Khi bạn đã chọn một cuốn sách, bạn có thể tải nó xuống thiết bị hoặc ứng dụng Kindle của mình.Bạn cũng có thể đọc cuốn sách trực tuyến trong trình duyệt của bạn.

Nếu bạn không phải là thành viên Amazon Prime, bạn vẫn có thể nhận được một cuốn sách Kindle miễn phí mỗi tháng bằng cách đăng ký dùng thử miễn phí Prime.Chỉ cần chắc chắn hủy đăng ký của bạn trước khi thử nghiệm kết thúc hoặc bạn sẽ bị tính phí hàng tháng.

Dưới đây là một vài mẹo để tận dụng tối đa những cuốn sách Kindle miễn phí của bạn:

*** Chọn những cuốn sách mà bạn quan tâm. ** Cách tốt nhất để thưởng thức những cuốn sách Kindle miễn phí của bạn là chọn những cuốn sách mà bạn thực sự quan tâm đến việc đọc.Nếu bạn không thích một cuốn sách, bạn sẽ không hoàn thành nó và bạn sẽ không tận dụng tối đa đăng ký của mình.
*** Đọc các đánh giá sách. ** Trước khi bạn chọn một cuốn sách, hãy chắc chắn đọc các đánh giá để xem những gì người khác nói về nó.Điều này có thể giúp bạn quyết định xem cuốn sách có phù hợp với bạn không.
*** Tận dụng tính năng Kindle Whispersync. ** Kindle Whispersync cho phép bạn đồng bộ hóa tiến trình của mình trên các thiết bị, để bạn có thể chọn nơi bạn rời khỏi Kindle, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo bạn hoàn thành sách của mình.

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để có được những cuốn sách Kindle miễn phí.Với nhiều cuốn sách để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó bạn sẽ thích đọc.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime: Sách Kindle miễn phí] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách nhận sách Kindle miễn phí với Amazon Prime] (https://www.businessinsider.com/how-to-get-free-kindle-books-with-amazon-prime-2019-11)
* [Những cuốn sách Kindle miễn phí tốt nhất cho các thành viên Amazon Prime] (What to Know About Acute Myeloid Leukemia Causes and Risk Factors)

[ENGLISH]:
**Getting Free Kindle Books with Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Kindle book every month.

If you're an Amazon Prime member, you can get a free Kindle book every month by visiting the Kindle Store and choosing the "Free with Prime" section. You can choose from a variety of books, including new releases, bestsellers, and classics.

Once you've chosen a book, you can download it to your Kindle device or app. You can also read the book online in your browser.

If you're not an Amazon Prime member, you can still get a free Kindle book every month by signing up for a free trial of Prime. Just be sure to cancel your subscription before the trial ends, or you'll be charged for the monthly fee.

Here are a few tips for getting the most out of your free Kindle books:

* **Choose books that you're interested in.** The best way to enjoy your free Kindle books is to choose books that you're actually interested in reading. If you don't like a book, you're not going to finish it, and you won't get the most out of your subscription.
* **Read the book reviews.** Before you choose a book, be sure to read the reviews to see what other people have to say about it. This can help you decide if the book is right for you.
* **Take advantage of the Kindle Whispersync feature.** Kindle Whispersync allows you to sync your progress across devices, so you can pick up where you left off on your Kindle, phone, or tablet. This is a great way to make sure you finish your books.

Amazon Prime is a great way to get free Kindle books. With a variety of books to choose from, you're sure to find something you'll enjoy reading.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime: Free Kindle Books](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Get Free Kindle Books with Amazon Prime](https://www.businessinsider.com/how-to-get-free-kindle-books-with-amazon-prime-2019-11)
* [The Best Free Kindle Books for Amazon Prime Members](https://www.lifewire.com/best-free-kindle-books-for-amazon-prime-members-5188487)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top