Tips Getting Free Gaming Perks with Twitch Prime

huongtien134

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận các đặc quyền chơi game miễn phí với Twitch Prime **

Twitch Prime là một dịch vụ đăng ký cao cấp cung cấp nhiều lợi ích cho các thành viên Amazon Prime, bao gồm các trò chơi miễn phí, loot trong trò chơi và giảm giá độc quyền.Twitch Prime cũng là cách duy nhất để xem các giọt trò chơi Prime hàng tháng của Twitch, cung cấp nội dung trong trò chơi độc quyền cho các trò chơi phổ biến như Fortnite, Apex Legends và Call of Duty: Warzone.

Ngoài các giọt hàng tháng, Twitch Prime còn cung cấp một lựa chọn các trò chơi miễn phí mà các thành viên có thể yêu cầu và giữ.Các trò chơi này bao gồm từ các tựa game độc lập đến các bộ phim bom tấn AAA và chúng thường có giá trị cao hơn giá của một thuê bao Twitch Prime.

Đây chỉ là một vài trong số các trò chơi miễn phí mà Twitch Prime đã cung cấp trong quá khứ:

*** Kiểm soát ** (2019)
*** Borderlands 3 ** (2019)
*** The Witcher 3: Wild Hunt ** (2015)
*** Assassin's Creed Odyssey ** (2018)
*** Fall Guys: Knockout Ultimate ** (2020)

Ngoài các trò chơi miễn phí, Twitch Prime còn cung cấp nhiều đặc quyền khác, bao gồm:

*** Loot trong trò chơi miễn phí ** Đối với các trò chơi phổ biến như Fortnite, Apex Legends và Call of Duty: Warzone.
*** Giảm giá độc quyền ** trên các trò chơi, DLC và các sản phẩm liên quan đến chơi game khác.
*** Truy cập sớm vào các trò chơi mới ** và betas.
*** Một đăng ký kênh Twitch miễn phí **.

Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, bạn đã đủ điều kiện cho Twitch Prime.Chỉ cần liên kết tài khoản Amazon Prime của bạn với tài khoản Twitch của bạn và bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích mà Twitch Prime mang lại.

** Đây là cách liên kết tài khoản Amazon Prime của bạn với tài khoản Twitch của bạn: **

1. Truy cập trang web Twitch và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng ** "Cài đặt" ** ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
3. Nhấp vào tab ** "Kết nối" **.
4. Nhấp vào liên kết ** "Amazon Prime" ** và làm theo các hướng dẫn để liên kết tài khoản của bạn.

Khi tài khoản của bạn được liên kết, bạn sẽ có thể bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích của Twitch Prime.Bạn sẽ có thể yêu cầu các trò chơi miễn phí, loot trong trò chơi và giảm giá độc quyền và bạn cũng sẽ nhận được đăng ký kênh Twitch miễn phí.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Twitch Prime] (
)
* [Câu hỏi thường gặp về Twitch Prime] (Twitch)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime FAQ] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010#prime-faq)

[ENGLISH]:
**Getting Free Gaming Perks with Twitch Prime**

Twitch Prime is a premium subscription service that offers a variety of benefits for Amazon Prime members, including free games, in-game loot, and exclusive discounts. Twitch Prime is also the only way to watch Twitch's monthly Prime Gaming Drops, which offer exclusive in-game content for popular games like Fortnite, Apex Legends, and Call of Duty: Warzone.

In addition to the monthly Drops, Twitch Prime also offers a rotating selection of free games that members can claim and keep. These games range from indie titles to AAA blockbusters, and they're often worth more than the price of a Twitch Prime subscription.

Here are just a few of the free games that Twitch Prime has offered in the past:

* **Control** (2019)
* **Borderlands 3** (2019)
* **The Witcher 3: Wild Hunt** (2015)
* **Assassin's Creed Odyssey** (2018)
* **Fall Guys: Ultimate Knockout** (2020)

In addition to free games, Twitch Prime also offers a variety of other perks, including:

* **Free in-game loot** for popular games like Fortnite, Apex Legends, and Call of Duty: Warzone.
* **Exclusive discounts** on games, DLC, and other gaming-related products.
* **Early access to new games** and betas.
* **A free Twitch channel subscription**.

If you're an Amazon Prime member, you're already eligible for Twitch Prime. Just link your Amazon Prime account to your Twitch account and start enjoying all the benefits that Twitch Prime has to offer.

**Here's how to link your Amazon Prime account to your Twitch account:**

1. Go to the Twitch website and log in to your account.
2. Click on the **"Settings"** icon in the top right corner of the screen.
3. Click on the **"Connections"** tab.
4. Click on the **"Amazon Prime"** link and follow the instructions to link your accounts.

Once your accounts are linked, you'll be able to start enjoying all the benefits of Twitch Prime. You'll be able to claim free games, in-game loot, and exclusive discounts, and you'll also get a free Twitch channel subscription.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Twitch Prime](https://www.twitch.tv/prime)
* [Twitch Prime FAQ](https://www.twitch.tv/prime/faq)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010#prime-faq)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top