Tips Getting Free Birthday Deals and Perks with Prime

haiha4runner

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận các giao dịch và đặc quyền sinh nhật miễn phí với Prime **

Các thành viên của Amazon Prime nhận được rất nhiều đặc quyền, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music và thư viện đọc Prime miễn phí.Nhưng bạn có biết rằng các thành viên Prime cũng nhận được các giao dịch và đặc quyền sinh nhật miễn phí?

Dưới đây là một vài trong số các giao dịch sinh nhật và đặc quyền mà các thành viên Prime có thể thưởng thức:

*** Quà tặng miễn phí: ** Thành viên Prime thường có thể nhận được quà tặng miễn phí vào ngày sinh nhật của họ.Trong quá khứ, Amazon đã tặng các Kindles miễn phí, Echo Dots và Fire TV Stick.
*** Giảm giá: ** Thành viên Prime cũng có thể được giảm giá cho các mặt hàng từ Amazon và các nhà bán lẻ khác.Ví dụ, Amazon thường cung cấp các thành viên Prime giảm giá 20% so với mua toàn bộ thực phẩm.
*** Ưu đãi độc quyền: ** Thành viên Prime có quyền truy cập vào các ưu đãi độc quyền và giảm giá cho các sản phẩm và dịch vụ của Amazon.Ví dụ, các thành viên Prime có thể có quyền truy cập sớm vào các sản phẩm và doanh số mới.

Ngoài các giao dịch sinh nhật và các đặc quyền được liệt kê ở trên, các thành viên Prime cũng có thể tận hưởng nhiều lợi ích khác, chẳng hạn như:

*** Vận chuyển hai ngày miễn phí: ** Thành viên Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được đơn đặt hàng của mình một cách nhanh chóng và không phải trả tiền vận chuyển.
*** Truy cập vào video Prime: ** Thành viên Prime có quyền truy cập vào Video Prime, bao gồm thư viện phim, chương trình TV và lập trình gốc.
*** Truy cập vào Prime Music: ** Thành viên Prime có quyền truy cập vào Prime Music, bao gồm một thư viện gồm hơn 2 triệu bài hát.
*** Một thư viện đọc Prime miễn phí: ** Thành viên Prime Nhận thư viện đọc Prime miễn phí, bao gồm một lựa chọn sách, tạp chí và truyện tranh.

Nếu bạn chưa phải là thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Điều này sẽ cho phép bạn truy cập vào tất cả các lợi ích chính, bao gồm các giao dịch sinh nhật và đặc quyền.

**Người giới thiệu**

* [Các giao dịch và đặc quyền sinh nhật Amazon Prime] (https://www.amazon.com/b?node=172284011)

[ENGLISH]:
**Getting Free Birthday Deals and Perks with Prime**

Amazon Prime members get a lot of perks, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Prime Reading library. But did you know that Prime members also get free birthday deals and perks?

Here are a few of the birthday deals and perks that Prime members can enjoy:

* **Free gifts:** Prime members can often get free gifts on their birthday. In the past, Amazon has given away free Kindles, Echo Dots, and Fire TV Sticks.
* **Discounts:** Prime members can also get discounts on items from Amazon and other retailers. For example, Amazon often offers Prime members 20% off of Whole Foods purchases.
* **Exclusive offers:** Prime members get access to exclusive offers and discounts on Amazon products and services. For example, Prime members can get early access to new products and sales.

In addition to the birthday deals and perks listed above, Prime members can also enjoy a variety of other benefits, such as:

* **Free two-day shipping:** Prime members get free two-day shipping on eligible items. This means that you can get your orders quickly and without having to pay for shipping.
* **Access to Prime Video:** Prime members get access to Prime Video, which includes a library of movies, TV shows, and original programming.
* **Access to Prime Music:** Prime members get access to Prime Music, which includes a library of over 2 million songs.
* **A free Prime Reading library:** Prime members get a free Prime Reading library, which includes a selection of books, magazines, and comics.

If you're not already a Prime member, you can sign up for a free 30-day trial. This will give you access to all of the Prime benefits, including the birthday deals and perks.

**References**

* [Amazon Prime Birthday Deals and Perks](https://www.amazon.com/b?node=172284011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top