Tips Getting Free Amazon Prime Through Medicaid Benefits

vureggie

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận miễn phí Amazon Prime thông qua lợi ích Trợ cấp y tế **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Trong khi Amazon Prime thường có giá \ $ 12,99 mỗi tháng hoặc \ $ 119 mỗi năm, những người thụ hưởng Trợ cấp y tế có thể đủ điều kiện để nhận Amazon Prime miễn phí.

** Cách nhận Amazon Prime miễn phí với Trợ cấp y tế **

Để có được Amazon Prime miễn phí với Trợ cấp y tế, trước tiên bạn phải xác minh tính đủ điều kiện của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập [Trang web Trợ cấp y tế] (Medicaid.gov: the official U.S. government site for Medicare | Medicaid) và nhập mã trạng thái và mã zip của bạn.Khi bạn đã xác minh tính đủ điều kiện của mình, bạn có thể đăng ký Amazon Prime bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập [Trang đăng ký Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime).
2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
3. Nhấp vào "Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày của bạn."
4. Chọn "Trợ cấp y tế" làm phương thức thanh toán của bạn.
5. Nhấp vào "Tiếp tục."

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập số ID Trợ cấp y tế của bạn.Khi bạn đã nhập số ID của mình, tư cách thành viên Amazon Prime của bạn sẽ được kích hoạt và bạn sẽ có thể bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích đi kèm với nó.

** Lợi ích của Amazon Prime cho những người thụ hưởng Trợ cấp y tế **

Có rất nhiều lợi ích để nhận Amazon Prime miễn phí với Trợ cấp y tế, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác của Amazon Prime
* Khả năng chia sẻ tư cách thành viên Amazon Prime của bạn với tối đa bốn người khác

** Cách gia hạn Amazon Prime miễn phí với Trợ cấp y tế **

Tư cách thành viên Amazon Prime của bạn sẽ tự động gia hạn hàng năm, nhưng bạn có thể gia hạn miễn phí bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập [Trang tài khoản Amazon Prime] (https://www.amazon.com/myaccount/prime).
2. Nhấp vào "Quản lý tư cách thành viên chính của bạn."
3. Nhấp vào "Gia hạn tư cách thành viên chính của bạn."
4. Chọn "Trợ cấp y tế" làm phương thức thanh toán của bạn.
5. Nhấp vào "Tiếp tục."

Tư cách thành viên Amazon Prime của bạn sẽ được gia hạn miễn phí và bạn sẽ tiếp tục tận hưởng tất cả những lợi ích đi kèm với nó.

** Có phải Amazon Prime đáng giá cho những người thụ hưởng Trợ cấp y tế? **

Liệu Amazon Prime có xứng đáng với những người thụ hưởng Trợ cấp y tế hay không phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.Nếu bạn thường xuyên mua sắm trên Amazon và muốn nhận vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, thì Amazon Prime chắc chắn có giá trị.Tuy nhiên, nếu bạn không mua sắm trên Amazon rất thường xuyên, thì bạn có thể không nhận được đủ giá trị từ Amazon Prime để biện minh cho chi phí.

**Phần kết luận**

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký tuyệt vời cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, truy cập vào Video Prime, Prime Music, v.v.Những người thụ hưởng Trợ cấp y tế có thể đủ điều kiện để có được Amazon Prime miễn phí, điều này có thể tiết kiệm tiền cho họ và cung cấp cho họ quyền truy cập vào một dịch vụ thuận tiện và có giá trị.

[ENGLISH]:
**Getting Free Amazon Prime Through Medicaid Benefits**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. While Amazon Prime typically costs \$12.99 per month or \$119 per year, Medicaid beneficiaries may be eligible to get Amazon Prime for free.

**How to Get Amazon Prime for Free with Medicaid**

To get Amazon Prime for free with Medicaid, you must first verify your Medicaid eligibility. You can do this by visiting the [Medicaid website](https://www.medicaid.gov/) and entering your state and zip code. Once you have verified your eligibility, you can sign up for Amazon Prime by following these steps:

1. Go to the [Amazon Prime sign-up page](https://www.amazon.com/amazonprime/join).
2. Enter your email address and password.
3. Click "Start your 30-day free trial."
4. Select "Medicaid" as your payment method.
5. Click "Continue."

You will then be prompted to enter your Medicaid ID number. Once you have entered your ID number, your Amazon Prime membership will be activated and you will be able to start enjoying all of the benefits that come with it.

**Benefits of Amazon Prime for Medicaid Beneficiaries**

There are many benefits to getting Amazon Prime for free with Medicaid, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Access to Prime Video, Prime Music, and other Amazon Prime benefits
* The ability to share your Amazon Prime membership with up to four other people

**How to Renew Amazon Prime for Free with Medicaid**

Your Amazon Prime membership will automatically renew every year, but you can renew it for free by following these steps:

1. Go to the [Amazon Prime account page](https://www.amazon.com/myaccount/prime).
2. Click "Manage your Prime membership."
3. Click "Renew your Prime membership."
4. Select "Medicaid" as your payment method.
5. Click "Continue."

Your Amazon Prime membership will be renewed for free and you will continue to enjoy all of the benefits that come with it.

**Is Amazon Prime Worth It for Medicaid Beneficiaries?**

Whether or not Amazon Prime is worth it for Medicaid beneficiaries depends on your individual needs and preferences. If you frequently shop on Amazon and want to get free two-day shipping on eligible items, then Amazon Prime is definitely worth it. However, if you don't shop on Amazon very often, then you may not get enough value out of Amazon Prime to justify the cost.

**Conclusion**

Amazon Prime is a great subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping, access to Prime Video, Prime Music, and more. Medicaid beneficiaries may be eligible to get Amazon Prime for free, which can save them money and provide them with access to a convenient and valuable service.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top