Tips Getting Free Amazon Prime Games and In-Game Content

sadcat191

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận các trò chơi Amazon Prime miễn phí và nội dung trong trò chơi **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music và đăng ký Twitch Prime miễn phí.Ngoài ra, các thành viên Prime cũng có thể nhận được các trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi từ nhiều tựa game phổ biến.

Dưới đây là danh sách một số trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi mà các thành viên của Amazon Prime có thể nhận được:

* **Các trò chơi miễn phí:**
*** Kiểm soát: ** Trò chơi phiêu lưu hành động này từ Remedy Entertainment cho phép bạn chơi như Jesse Faden, một nhân viên kiểm soát liên bang, người phải sử dụng khả năng siêu nhiên của mình để khám phá một âm mưu trong văn phòng.
*** Fall Guys: Ultimate Knockout: ** Trò chơi Battle Royale này từ Mediatonic thách thức bạn cạnh tranh với những người chơi khác trong một loạt các khóa học vượt chướng ngại vật.
*** Grand Theft Auto Online: ** Trò chơi phiêu lưu hành động thế giới mở phổ biến này từ Rockstar Games cho phép bạn khám phá thành phố Los Santos và tham gia vào nhiều hoạt động tội phạm.
*** Nội dung trong trò chơi miễn phí: **
*** Liên minh huyền thoại: ** Các thành viên Amazon Prime nhận được một túi loot miễn phí hàng tháng bao gồm nhiều vật phẩm trong trò chơi cho Liên minh huyền thoại, bao gồm các biểu tượng, nhà vô địch và biểu tượng triệu tập.
*** Fortnite: ** Các thành viên Amazon Prime nhận được một trận chiến miễn phí mỗi tháng, cho phép họ truy cập vào nhiều nội dung trong trò chơi độc quyền cho Fortnite.
*** Call of Duty: Warzone: ** Thành viên Amazon Prime nhận được một gói miễn phí mỗi tháng bao gồm nhiều vật phẩm trong trò chơi cho Call of Duty: Warzone, bao gồm vũ khí, giao diện và thẻ gọi.

Để có được các trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi từ Amazon Prime, bạn phải có tư cách thành viên Prime tích cực.Sau đó, bạn có thể yêu cầu các trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi của bạn từ trang web Amazon Prime Gaming.

** Cách yêu cầu các trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi từ Amazon Prime Gaming **

1. Truy cập trang web Amazon Prime Gaming.
2. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
3. Nhấp vào tab ** Trò chơi **.
4. Chọn trò chơi mà bạn muốn yêu cầu.
5. Nhấp vào nút ** Yêu cầu **.
6. Trò chơi sẽ được thêm vào thư viện Amazon Games của bạn.
7. Sau đó, bạn có thể tải xuống và cài đặt trò chơi trên máy tính hoặc bảng điều khiển của bạn.

** Cách đổi nội dung trong trò chơi miễn phí từ Amazon Prime Gaming **

1. Truy cập trang web Amazon Prime Gaming.
2. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
3. Nhấp vào tab Nội dung ** trong trò chơi **.
4. Chọn trò chơi mà bạn muốn đổi nội dung của mình.
5. Nhấp vào nút ** chuộc lại **.
6. Nội dung trong trò chơi sẽ được thêm vào tài khoản của bạn.
7. Sau đó, bạn có thể sử dụng nội dung trong trò chơi trong trò chơi.

** Lưu ý: ** Một số trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi từ Amazon Prime Gaming chỉ có thể có sẵn trong một thời gian giới hạn.Hãy chắc chắn yêu cầu các trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi của bạn trước khi chúng hết hạn.

** Tài nguyên bổ sung **

* [Trang web Amazon Prime Gaming] (Prime Gaming)
* [Danh sách các trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi từ Amazon Prime Gaming] (Prime Gaming)
* [Cách yêu cầu các trò chơi miễn phí và nội dung trong trò chơi từ Amazon Prime Gaming] (Prime Gaming)
* [Cách đổi nội dung trong trò chơi miễn phí từ Amazon Prime Gaming] (Prime Gaming)

[ENGLISH]:
**Getting Free Amazon Prime Games and In-Game Content**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Twitch Prime subscription. In addition, Prime members can also get free games and in-game content from a variety of popular titles.

Here is a list of some of the free games and in-game content that Amazon Prime members can get:

* **Free games:**
* **Control:** This action-adventure game from Remedy Entertainment allows you to play as Jesse Faden, a Federal Bureau of Control agent who must use her supernatural abilities to uncover a conspiracy within the Bureau.
* **Fall Guys: Ultimate Knockout:** This battle royale game from Mediatonic challenges you to compete against other players in a series of obstacle courses.
* **Grand Theft Auto Online:** This popular open-world action-adventure game from Rockstar Games allows you to explore the city of Los Santos and engage in a variety of criminal activities.
* **Free in-game content:**
* **League of Legends:** Amazon Prime members get a free monthly loot bag that includes a variety of in-game items for League of Legends, including skins, champions, and summoner icons.
* **Fortnite:** Amazon Prime members get a free Battle Pass every month, which gives them access to a variety of exclusive in-game content for Fortnite.
* **Call of Duty: Warzone:** Amazon Prime members get a free bundle every month that includes a variety of in-game items for Call of Duty: Warzone, including weapons, skins, and calling cards.

To get free games and in-game content from Amazon Prime, you must have an active Prime membership. You can then claim your free games and in-game content from the Amazon Prime Gaming website.

**How to Claim Free Games and In-Game Content from Amazon Prime Gaming**

1. Go to the Amazon Prime Gaming website.
2. Sign in to your Amazon account.
3. Click the **Games** tab.
4. Select the game that you want to claim.
5. Click the **Claim** button.
6. The game will be added to your Amazon Games Library.
7. You can then download and install the game on your computer or console.

**How to Redeem Free In-Game Content from Amazon Prime Gaming**

1. Go to the Amazon Prime Gaming website.
2. Sign in to your Amazon account.
3. Click the **In-Game Content** tab.
4. Select the game that you want to redeem your content for.
5. Click the **Redeem** button.
6. The in-game content will be added to your account.
7. You can then use the in-game content in the game.

**Note:** Some free games and in-game content from Amazon Prime Gaming may only be available for a limited time. Be sure to claim your free games and in-game content before they expire.

**Additional Resources**

* [Amazon Prime Gaming website](https://gaming.amazon.com/)
* [List of free games and in-game content from Amazon Prime Gaming](https://gaming.amazon.com/games)
* [How to claim free games and in-game content from Amazon Prime Gaming](https://gaming.amazon.com/help#claim-games)
* [How to redeem free in-game content from Amazon Prime Gaming](https://gaming.amazon.com/help#redeem-content)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top