Tips Getting Exclusive Deals on Prime Day Without Prime

ngowildwood

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận các giao dịch độc quyền vào Ngày Prime mà không có Prime **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp các giao dịch độc quyền trên nhiều loại sản phẩm từ Amazon.com.Trong khi Prime Day thường được dành riêng cho các thành viên Prime, có một vài cách để có được các giao dịch độc quyền vào Ngày Prime mà không cần thành viên chính.

** 1.Sử dụng tài khoản chính của bạn bè hoặc thành viên trong gia đình **

Nếu bạn biết ai đó có tư cách thành viên chính, bạn có thể sử dụng tài khoản của họ để truy cập các giao dịch Prime Day.Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn bè hoặc thành viên gia đình trên thiết bị của bạn và bạn sẽ có thể mua các giao dịch Prime Day như thể bạn là thành viên chính.

** 2.Đăng ký dùng thử Prime miễn phí **

Amazon cung cấp một thử nghiệm miễn phí trong 30 ngày của Prime.Nếu bạn đăng ký dùng thử miễn phí trước Ngày Prime, bạn sẽ có thể truy cập các giao dịch Prime Day với tư cách là thành viên chính.Chỉ cần chắc chắn hủy bỏ bản dùng thử miễn phí của bạn trước khi nó kết thúc, hoặc bạn sẽ bị tính phí cho một năm chính.

** 3.Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba **

Có một số ứng dụng của bên thứ ba cho phép bạn truy cập các giao dịch Prime Day mà không cần thành viên chính.Các ứng dụng này thường hoạt động bằng cách cạo trang web của Amazon cho các giao dịch chính ngày và sau đó hiển thị chúng ở một vị trí trung tâm.Một số ứng dụng bên thứ ba phổ biến cho Prime Day bao gồm:

*** Amazon Camelcamelcamel: ** Ứng dụng này theo dõi giá sản phẩm trên Amazon và cảnh báo bạn khi chúng được bán.
*** Keepa: ** Ứng dụng này cũng theo dõi giá sản phẩm trên Amazon và cảnh báo bạn khi chúng được bán.
*** Honey: ** Ứng dụng này tự động áp dụng phiếu giảm giá cho các giao dịch mua Amazon của bạn.

**4.Mua sắm các giao dịch sét của Amazon **

Các giao dịch sét của Amazon là các ưu đãi thời gian giới hạn trên các sản phẩm được chọn.Các giao dịch này có sẵn cho cả thành viên Prime và các thành viên không chính.Tuy nhiên, các thành viên Prime thường có quyền truy cập sớm vào các giao dịch sét.

** 5.Mua sắm các giao dịch hộp vàng của Amazon **

Các giao dịch hộp vàng của Amazon là một loại ưu đãi thời gian giới hạn khác trên các sản phẩm được chọn.Các giao dịch này có sẵn cho cả thành viên Prime và các thành viên không chính.Tuy nhiên, các thành viên Prime thường có quyền truy cập sớm vào các giao dịch hộp vàng.

** 6.Mua sắm các giao dịch trong ngày của Amazon **

Các giao dịch trong ngày của Amazon là giảm giá hàng ngày đối với các sản phẩm được chọn.Các giao dịch này có sẵn cho cả thành viên Prime và các thành viên không chính.

** 7.Mua sắm các giao dịch kho của Amazon **

Các giao dịch kho của Amazon là những sản phẩm đã được trả lại hoặc hư hỏng.Những sản phẩm này được bán với giá giảm và chúng có sẵn cho cả thành viên Prime và các thành viên không chính.

**số 8.Mua cửa hàng của Amazon **

Cửa hàng của Amazon là một bộ sưu tập các sản phẩm giảm giá.Những sản phẩm này thường bị quá sức, ngừng sản xuất hoặc bị hư hỏng.Chúng có sẵn cho cả thành viên Prime và các thành viên không chính.

** 9.Mua giao dịch hàng ngày của Amazon **

Các giao dịch hàng ngày của Amazon là giảm giá cho các sản phẩm được chọn thay đổi mỗi ngày.Các giao dịch này có sẵn cho cả thành viên Prime và các thành viên không chính.

** 10.Cửa hàng bán hàng flash của Amazon **

Doanh số Flash của Amazon là ưu đãi thời gian giới hạn trên các sản phẩm được chọn.Các doanh số này có sẵn cho cả thành viên Prime và các thành viên không chính.

** Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể nhận được các giao dịch độc quyền vào Ngày Prime mà không cần thành viên chính. **

[ENGLISH]:
**Getting Exclusive Deals on Prime Day Without Prime**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers exclusive deals on a variety of products from Amazon.com. While Prime Day is typically reserved for Prime members, there are a few ways to get exclusive deals on Prime Day without a Prime membership.

**1. Use a friend or family member's Prime account**

If you know someone who has a Prime membership, you can use their account to access Prime Day deals. Simply sign in to your friend or family member's Amazon account on your device and you'll be able to shop Prime Day deals as if you were a Prime member.

**2. Sign up for a free Prime trial**

Amazon offers a free 30-day trial of Prime. If you sign up for a free trial before Prime Day, you'll be able to access Prime Day deals as a Prime member. Just be sure to cancel your free trial before it ends, or you'll be charged for a full year of Prime.

**3. Use a third-party app**

There are a number of third-party apps that allow you to access Prime Day deals without a Prime membership. These apps typically work by scraping Amazon's website for Prime Day deals and then displaying them in a central location. Some popular third-party apps for Prime Day include:

* **Amazon CamelCamelCamel:** This app tracks the prices of products on Amazon and alerts you when they go on sale.
* **Keepa:** This app also tracks the prices of products on Amazon and alerts you when they go on sale.
* **Honey:** This app automatically applies coupons to your Amazon purchases.

**4. Shop Amazon's Lightning Deals**

Amazon's Lightning Deals are limited-time offers on select products. These deals are available to both Prime members and non-Prime members. However, Prime members typically have early access to Lightning Deals.

**5. Shop Amazon's Gold Box Deals**

Amazon's Gold Box Deals are another type of limited-time offer on select products. These deals are available to both Prime members and non-Prime members. However, Prime members typically have early access to Gold Box Deals.

**6. Shop Amazon's Deals of the Day**

Amazon's Deals of the Day are daily discounts on select products. These deals are available to both Prime members and non-Prime members.

**7. Shop Amazon's Warehouse Deals**

Amazon's Warehouse Deals are products that have been returned or damaged. These products are sold at a discount, and they're available to both Prime members and non-Prime members.

**8. Shop Amazon's Outlet**

Amazon's Outlet is a collection of discounted products. These products are typically overstocked, discontinued, or damaged. They're available to both Prime members and non-Prime members.

**9. Shop Amazon's Daily Deals**

Amazon's Daily Deals are discounts on select products that change every day. These deals are available to both Prime members and non-Prime members.

**10. Shop Amazon's Flash Sales**

Amazon's Flash Sales are limited-time offers on select products. These sales are available to both Prime members and non-Prime members.

**By following these tips, you can get exclusive deals on Prime Day without a Prime membership.**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top