Tips Getting Access to Free Prime Gaming Content with Twitch

[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận quyền truy cập vào nội dung chơi game Prime miễn phí với Twitch **

Twitch là một nền tảng phát trực tuyến phổ biến cho các game thủ và Amazon Prime Gaming là một dịch vụ đăng ký mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên Amazon Prime, bao gồm các trò chơi miễn phí, loot trong trò chơi và nội dung Twitch độc quyền.Một trong những lợi ích của Amazon Prime Gaming là nó cho phép bạn có quyền truy cập miễn phí vào lựa chọn các trò chơi trên Twitch.

Để bắt đầu, bạn sẽ cần có một tài khoản Amazon Prime và được đăng nhập để Twitch.Khi bạn đã đăng nhập, bạn có thể nhấp vào tab "Gaming Prime" ở đầu màn hình.Điều này sẽ đưa bạn đến trang đích chính của Gaming, nơi bạn có thể duyệt qua việc lựa chọn các trò chơi miễn phí và các trò chơi trong trò chơi có sẵn.

Để yêu cầu một trò chơi miễn phí, chỉ cần nhấp vào nút "Yêu cầu" và nó sẽ được thêm vào thư viện Twitch của bạn.Sau đó, bạn có thể tải xuống và cài đặt trò chơi trên máy tính hoặc bảng điều khiển của bạn.

Ngoài các trò chơi miễn phí, Amazon Prime Gaming còn cung cấp nhiều lợi ích khác, bao gồm:

*** Loot trong trò chơi: ** Các thành viên trò chơi Prime có thể nhận được các trò chơi độc quyền trong trò chơi cho các trò chơi phổ biến như Fortnite, Apex Legends và Call of Duty: Warzone.
*** Đăng ký kênh Twitch: ** Thành viên trò chơi Prime có thể nhận được đăng ký kênh Twitch miễn phí mỗi tháng.Điều này cho phép bạn hỗ trợ các bộ truyền phát yêu thích của mình và có quyền truy cập vào các đặc quyền độc quyền, chẳng hạn như các biểu tượng và huy hiệu trò chuyện.
*** Xem không có quảng cáo: ** Thành viên trò chơi Prime có thể xem các luồng co giật mà không cần quảng cáo.

Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, hãy chắc chắn tận dụng lợi ích trò chơi Prime miễn phí.Bạn có thể tìm thêm thông tin về Gaming Prime trên [Trang web Amazon Prime Gaming] (Prime Gaming).

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime Gaming: Nó là gì và làm cách nào để có được nó?]hiểu rồi)
* [Làm thế nào để có được các trò chơi miễn phí với Amazon Prime Gaming] (https://www.digitaltrends.com/gaming/how-to-get-free-games-with-amazon-prime-gaming/)
* [Lợi ích chơi game Prime Prime tốt nhất] (https://www.tomsguide.com/news/the-best-amazon-prime-gaming-benefits)

[ENGLISH]:
**Getting Access to Free Prime Gaming Content with Twitch**

Twitch is a popular streaming platform for gamers, and Amazon Prime Gaming is a subscription service that offers a variety of benefits for Amazon Prime members, including free games, in-game loot, and exclusive Twitch content. One of the benefits of Amazon Prime Gaming is that it allows you to get free access to a selection of games on Twitch.

To get started, you'll need to have an Amazon Prime account and be signed in to Twitch. Once you're signed in, you can click on the "Prime Gaming" tab at the top of the screen. This will take you to the Prime Gaming landing page, where you can browse the selection of free games and in-game loot that's available.

To claim a free game, simply click on the "Claim" button and it will be added to your Twitch library. You can then download and install the game on your computer or console.

In addition to free games, Amazon Prime Gaming also offers a variety of other benefits, including:

* **In-game loot:** Prime Gaming members can get exclusive in-game loot for popular games like Fortnite, Apex Legends, and Call of Duty: Warzone.
* **Twitch channel subscriptions:** Prime Gaming members can get a free Twitch channel subscription every month. This allows you to support your favorite streamers and get access to exclusive perks, such as emotes and chat badges.
* **Ad-free viewing:** Prime Gaming members can watch Twitch streams without ads.

If you're an Amazon Prime member, be sure to take advantage of the free Prime Gaming benefits. You can find more information about Prime Gaming on the [Amazon Prime Gaming website](https://gaming.amazon.com/).

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Gaming: What is it and how do I get it?](https://www.techradar.com/news/amazon-prime-gaming-what-is-it-and-how-do-i-get-it)
* [How to get free games with Amazon Prime Gaming](https://www.digitaltrends.com/gaming/how-to-get-free-games-with-amazon-prime-gaming/)
* [The best Amazon Prime Gaming benefits](https://www.tomsguide.com/news/the-best-amazon-prime-gaming-benefits)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top