Tips Getting Access to Free Audiobooks with an Amazon Prime Membership

tuyenlam63

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận quyền truy cập vào audiobook miễn phí với tư cách thành viên Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập Video Prime và Prime Music và đăng ký miễn phí cho Audible.Audible là một công ty audiobook kỹ thuật số cung cấp một thư viện hơn 180.000 audiobook.Các thành viên của Amazon Prime có thể có quyền truy cập vào hai audiobook âm thanh miễn phí mỗi tháng với tư cách thành viên của họ.

Để bắt đầu, hãy đăng ký thành viên Amazon Prime.Khi bạn là thành viên, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí.Trong phiên tòa, bạn có thể chọn hai audiobook miễn phí để nghe.Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn có thể tiếp tục nghe audiobook với giá 14,95 đô la/tháng.

Bạn có thể nghe audiobook trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình bằng ứng dụng Audible.Ứng dụng này có sẵn miễn phí trên App Store và Google Play.

Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa các audiobook có thể nghe được miễn phí của bạn:

* Chọn Audiobook mà bạn quan tâm và có liên quan đến sở thích hoặc sở thích của bạn.
* Nghe audiobook trong khi bạn đang thực hiện các hoạt động khác, chẳng hạn như đi lại, làm việc hoặc làm sạch.
* Hãy nghỉ trong khi bạn đang nghe audiobook để bạn có thể hấp thụ thông tin.
* Đánh giá và xem xét các audiobook để những người nghe khác có thể tìm thấy những cuốn sách hay nhất cho họ.

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để có quyền truy cập vào các audiobook miễn phí.Với tư cách thành viên chính, bạn có thể nghe hai audiobook miễn phí mỗi tháng và tiếp tục nghe audiobook với một khoản phí hàng tháng.Bạn đang chờ đợi điều gì?Đăng ký thành viên Amazon Prime ngay hôm nay và bắt đầu nghe audiobook yêu thích của bạn!

** Bài viết tham khảo: **

* [Thành viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Audible] (https://www.audible.com/)
* [Cách bắt đầu với Audible] (https://www.audible.com/help/getting-started)

[ENGLISH]:
**Getting Access to Free Audiobooks with an Amazon Prime Membership**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free subscription to Audible. Audible is a digital audiobook company that offers a library of over 180,000 audiobooks. Amazon Prime members can get access to two free Audible audiobooks each month with their membership.

To get started, sign up for an Amazon Prime membership. Once you're a member, you can sign up for a free Audible trial. During the trial, you can choose two free audiobooks to listen to. After the trial period ends, you can continue to listen to audiobooks for $14.95/month.

You can listen to audiobooks on your computer, smartphone, or tablet using the Audible app. The app is available for free on the App Store and Google Play.

Here are some tips for getting the most out of your free Audible audiobooks:

* Choose audiobooks that you're interested in and that are relevant to your hobbies or interests.
* Listen to audiobooks while you're doing other activities, such as commuting, working out, or cleaning.
* Take breaks while you're listening to audiobooks so that you can absorb the information.
* Rate and review audiobooks so that other listeners can find the best books for them.

Amazon Prime is a great way to get access to free audiobooks. With a Prime membership, you can listen to two free audiobooks each month and continue to listen to audiobooks for a monthly fee. So what are you waiting for? Sign up for an Amazon Prime membership today and start listening to your favorite audiobooks!

**Reference Articles:**

* [Amazon Prime Membership](https://www.amazon.com/prime)
* [Audible](https://www.audible.com/)
* [How to Get Started with Audible](https://www.audible.com/help/getting-started)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top