Tips Getting a Free Year of Amazon Prime with a T-Mobile Plan

huuchienngo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận một năm miễn phí của Amazon Prime với kế hoạch T-Mobile **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.T-Mobile là một hãng vận chuyển không dây cung cấp nhiều kế hoạch khác nhau, bao gồm một kế hoạch bao gồm một năm miễn phí của Amazon Prime.

Nếu bạn là khách hàng của T-Mobile, bạn có thể nhận được một năm miễn phí của Amazon Prime bằng cách đăng ký kế hoạch T-Mobile Magenta.Kế hoạch Magenta bắt đầu ở mức $ 69,99 mỗi tháng và bao gồm các cuộc nói chuyện, văn bản và dữ liệu không giới hạn.Bạn cũng có thể nhận được kế hoạch Magenta với giảm giá gia đình, bắt đầu từ $ 55,99 mỗi tháng cho hai dòng.

Để có được năm miễn phí của bạn về Amazon Prime, chỉ cần đăng ký kế hoạch T-Mobile Magenta và kích hoạt tài khoản của bạn.Sau đó, bạn sẽ có thể đăng ký Amazon Prime và bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích của dịch vụ.

Dưới đây là một số lợi ích của Amazon Prime:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truy cập vào Video Prime, bao gồm phim, chương trình TV và lập trình gốc
* Truy cập vào Prime Music, bao gồm hơn 2 triệu bài hát
* Truy cập vào Prime Reading, bao gồm hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí và truyện tranh
* Truy cập vào ảnh Prime, bao gồm lưu trữ ảnh không giới hạn

Nếu bạn là khách hàng của T-Mobile, bạn có thể nhận được một năm miễn phí của Amazon Prime bằng cách đăng ký kế hoạch T-Mobile Magenta.Đây là một cơ hội tuyệt vời để thử Amazon Prime và xem tất cả những lợi ích mà nó mang lại.

**Người giới thiệu**

* [Kế hoạch T-Mobile Magenta] (https://www.t-mobile.com/cell-phone-plans/magenta)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**Getting a Free Year of Amazon Prime with a T-Mobile Plan**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. T-Mobile is a wireless carrier that offers a variety of plans, including one that includes a free year of Amazon Prime.

If you're a T-Mobile customer, you can get a free year of Amazon Prime by signing up for the T-Mobile Magenta plan. The Magenta plan starts at $69.99 per month and includes unlimited talk, text, and data. You can also get the Magenta plan with a family discount, which starts at $55.99 per month for two lines.

To get your free year of Amazon Prime, simply sign up for the T-Mobile Magenta plan and activate your account. You'll then be able to sign up for Amazon Prime and start enjoying all the benefits of the service.

Here are some of the benefits of Amazon Prime:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Access to Prime Video, which includes movies, TV shows, and original programming
* Access to Prime Music, which includes over 2 million songs
* Access to Prime Reading, which includes over 1,000 books, magazines, and comics
* Access to Prime Photos, which includes unlimited photo storage

If you're a T-Mobile customer, you can get a free year of Amazon Prime by signing up for the T-Mobile Magenta plan. This is a great opportunity to try out Amazon Prime and see all the benefits it has to offer.

**References**

* [T-Mobile Magenta Plan](https://www.t-mobile.com/cell-phone-plans/magenta)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top