Tips Getting a Free Amazon Prime Account with MetroPCS

doanbottle

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận tài khoản Amazon Prime miễn phí với MetroPCS **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Metropcs là một nhà cung cấp dịch vụ không dây cung cấp nhiều kế hoạch khác nhau, bao gồm một kế hoạch bao gồm đăng ký Amazon Prime miễn phí.

Nếu bạn là khách hàng của MetroPCS, bạn có thể nhận tài khoản Amazon Prime miễn phí bằng cách đăng ký gói MetroPCS Unlimited 5G.Kế hoạch này có giá 60 đô la mỗi tháng và bao gồm các cuộc nói chuyện, văn bản và dữ liệu không giới hạn.Bạn cũng có thể nhận được một tài khoản Amazon Prime miễn phí bằng cách đăng ký gói MetroPCS Unlimited 5G Plus, có giá 70 đô la mỗi tháng và bao gồm tất cả các lợi ích của gói 5G không giới hạn, cộng với 15GB dữ liệu điểm nóng di động.

Để đăng ký kế hoạch MetroPCS với đăng ký Amazon Prime miễn phí, hãy truy cập trang web MetroPCS hoặc truy cập cửa hàng MetroPCS.Bạn sẽ cần cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.Bạn cũng sẽ cần tạo một tài khoản Amazon nếu bạn chưa có.

Khi bạn đã đăng ký gói MetroPCS, bạn sẽ có thể truy cập vào các lợi ích Amazon Prime của mình ngay lập tức.Bạn có thể bắt đầu phát trực tuyến phim và chương trình TV trên Video Prime, nghe nhạc trên Prime Music và đọc sách về Prime Reading.Bạn cũng sẽ có thể nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện từ Amazon.

Nếu bạn không phải là khách hàng của MetroPCS, bạn vẫn có thể nhận được tài khoản Amazon Prime miễn phí bằng cách đăng ký dùng thử miễn phí.Các thử nghiệm của Amazon Prime có sẵn trong 30 ngày.Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ bị tính phí hàng tháng là 12,99 đô la.

** Lợi ích của việc nhận tài khoản Amazon Prime miễn phí với Metropcs **

Có một số lợi ích để có được một tài khoản Amazon Prime miễn phí với MetROPC.Những lợi ích này bao gồm:

*** Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện: ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển, đặc biệt nếu bạn là người mua sắm thường xuyên của Amazon.
*** Truy cập vào video Prime: ** Video Prime là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp phim, chương trình TV và lập trình gốc.Video Prime được bao gồm trong tư cách thành viên Amazon Prime của bạn, vì vậy bạn có thể xem bao nhiêu tùy thích mà không phải trả tiền cho một dịch vụ phát trực tuyến riêng.
*** Truy cập vào Prime Music: ** Prime Music là một dịch vụ âm nhạc phát trực tuyến cung cấp hơn 2 triệu bài hát.Prime Music được bao gồm trong tư cách thành viên Amazon Prime của bạn, vì vậy bạn có thể nghe nhiều nhạc như bạn muốn mà không phải trả tiền cho một dịch vụ phát trực tuyến riêng.
*** Truy cập vào Prime Reading: ** Prime Reading là một thư viện gồm hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí và truyện tranh.Prime Reading được bao gồm trong tư cách thành viên Amazon Prime của bạn, vì vậy bạn có thể đọc nhiều như bạn muốn mà không phải trả tiền cho một thuê bao riêng.

** Cách nhận tài khoản Amazon Prime miễn phí với Metropcs **

Để có được một tài khoản Amazon Prime miễn phí với MetROPCS, bạn cần đăng ký gói MetroPCS Unlimited 5G hoặc Kế hoạch MetroPCs không giới hạn 5G Plus.Khi bạn đã đăng ký một kế hoạch, bạn sẽ có thể truy cập các lợi ích Amazon Prime của mình ngay lập tức.

** Có bắt không? **

Không có khả năng nào để có được một tài khoản Amazon Prime miễn phí với Metropcs.Tuy nhiên, bạn cần phải là khách hàng của MetroPCS để đủ điều kiện nhận ưu đãi.Nếu bạn không phải là khách hàng của MetroPCS, bạn vẫn có thể nhận được tài khoản Amazon Prime miễn phí bằng cách đăng ký dùng thử miễn phí.

**Phần kết luận**

Nhận tài khoản Amazon Prime miễn phí với MetroPCS là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển và có quyền truy cập vào nhiều dịch vụ phát trực tuyến.Nếu bạn là khách hàng của MetroPCS, hãy chắc chắn đăng ký gói Metropcs Unlimited 5G hoặc Kế hoạch MetroPCs Unlimited 5G Plus để nhận tài khoản Amazon Prime miễn phí của bạn.

[ENGLISH]:
**Getting a Free Amazon Prime Account with MetroPCS**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. MetroPCS is a wireless carrier that offers a variety of plans, including one that includes a free Amazon Prime subscription.

If you're a MetroPCS customer, you can get a free Amazon Prime account by signing up for the MetroPCS Unlimited 5G plan. This plan costs $60 per month and includes unlimited talk, text, and data. You can also get a free Amazon Prime account by signing up for the MetroPCS Unlimited 5G Plus plan, which costs $70 per month and includes all of the benefits of the Unlimited 5G plan, plus 15GB of mobile hotspot data.

To sign up for a MetroPCS plan with a free Amazon Prime subscription, visit the MetroPCS website or visit a MetroPCS store. You'll need to provide your name, address, and phone number. You'll also need to create a Amazon account if you don't already have one.

Once you've signed up for a MetroPCS plan, you'll be able to access your Amazon Prime benefits immediately. You can start streaming movies and TV shows on Prime Video, listen to music on Prime Music, and read books on Prime Reading. You'll also be able to get free two-day shipping on eligible items from Amazon.

If you're not a MetroPCS customer, you can still get a free Amazon Prime account by signing up for a free trial. Amazon Prime trials are available for 30 days. After the trial period ends, you'll be charged the regular monthly fee of $12.99.

**Benefits of Getting a Free Amazon Prime Account with MetroPCS**

There are a number of benefits to getting a free Amazon Prime account with MetroPCS. These benefits include:

* **Free two-day shipping on eligible items:** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. This can save you a lot of money on shipping costs, especially if you're a frequent Amazon shopper.
* **Access to Prime Video:** Prime Video is a streaming service that offers movies, TV shows, and original programming. Prime Video is included with your Amazon Prime membership, so you can watch as much as you want without having to pay for a separate streaming service.
* **Access to Prime Music:** Prime Music is a streaming music service that offers over 2 million songs. Prime Music is included with your Amazon Prime membership, so you can listen to as much music as you want without having to pay for a separate streaming service.
* **Access to Prime Reading:** Prime Reading is a library of over 1,000 books, magazines, and comics. Prime Reading is included with your Amazon Prime membership, so you can read as much as you want without having to pay for a separate subscription.

**How to Get a Free Amazon Prime Account with MetroPCS**

To get a free Amazon Prime account with MetroPCS, you need to sign up for the MetroPCS Unlimited 5G plan or the MetroPCS Unlimited 5G Plus plan. Once you've signed up for a plan, you'll be able to access your Amazon Prime benefits immediately.

**Is There a Catch?**

There is no catch to getting a free Amazon Prime account with MetroPCS. However, you do need to be a MetroPCS customer in order to qualify for the offer. If you're not a MetroPCS customer, you can still get a free Amazon Prime account by signing up for a free trial.

**Conclusion**

Getting a free Amazon Prime account with MetroPCS is a great way to save money on shipping costs and get access to a variety of streaming services. If you're a MetroPCS customer, be sure to sign up for the MetroPCS Unlimited 5G plan or the MetroPCS Unlimited 5G Plus plan to get your free Amazon Prime account.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top