Tips Getting a 6 Month Free Trial of Amazon Prime

chikhiem137

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận bản dùng thử miễn phí 6 tháng của Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music, Prime Reading, v.v.Bạn có thể đăng ký dùng thử 6 tháng miễn phí Amazon Prime, sau đó đăng ký sẽ có giá \ $ 12,99/tháng hoặc \ $ 119/năm.

** Cách nhận bản dùng thử miễn phí 6 tháng của Amazon Prime **

Để có được bản dùng thử miễn phí 6 tháng của Amazon Prime, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập [Trang web Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime) và nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí" của bạn ".
2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
3. Chọn địa chỉ vận chuyển của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
4. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng và nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Bây giờ bạn sẽ có một bản dùng thử miễn phí 6 tháng của Amazon Prime.Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn ở mức \ $ 12,99/tháng hoặc \ $ 119/năm trừ khi bạn hủy.

** Lợi ích của Amazon Prime **

Có rất nhiều lợi ích khi có đăng ký Amazon Prime, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một ngày trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí trên các đơn đặt hàng tạp hóa tươi của Amazon
* Truy cập vào Video Prime, Nhạc Prime, Reading Prime, và nhiều hơn nữa

** Cách hủy đăng ký Amazon Prime của bạn **

Nếu bạn quyết định hủy đăng ký Amazon Prime của mình, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào.Để hủy, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập [Trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime) và nhấp vào liên kết "Tài khoản của bạn".
2. Nhấp vào liên kết "Thành viên chính".
3. Nhấp vào liên kết "Hủy Tư cách thành viên Prime".
4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hủy đăng ký của bạn.

Đăng ký Amazon Prime của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí trong tháng tới.

**Người giới thiệu**

* [Trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**Getting a 6 Month Free Trial of Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and more. You can sign up for a free 6-month trial of Amazon Prime, after which the subscription will cost \$12.99/month or \$119/year.

**How to get a 6-month free trial of Amazon Prime**

To get a 6-month free trial of Amazon Prime, follow these steps:

1. Go to the [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime) and click on the "Start your free trial" button.
2. Enter your email address and click on the "Continue" button.
3. Select your shipping address and click on the "Continue" button.
4. Choose the payment method you would like to use and click on the "Start your free trial" button.

You will now have a 6-month free trial of Amazon Prime. After the trial period ends, your subscription will automatically renew at \$12.99/month or \$119/year unless you cancel.

**Benefits of Amazon Prime**

There are many benefits to having an Amazon Prime subscription, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-day shipping on eligible items in select cities
* Free delivery on Amazon Fresh grocery orders
* Access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and more

**How to cancel your Amazon Prime subscription**

If you decide to cancel your Amazon Prime subscription, you can do so at any time. To cancel, follow these steps:

1. Go to the [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime) and click on the "Your Account" link.
2. Click on the "Prime Membership" link.
3. Click on the "Cancel your Prime membership" link.
4. Follow the instructions on the screen to cancel your subscription.

Your Amazon Prime subscription will be cancelled immediately, and you will not be charged for the next month.

**References**

* [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top