Tips Getting a 30-Day Free Trial of Amazon Prime Video

redbird931

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận bản dùng thử miễn phí 30 ngày của Amazon Prime Video **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và lập trình gốc.Bạn có thể xem video Amazon Prime trên máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị phát trực tuyến.

** Làm thế nào để có được một bản dùng thử miễn phí **

Để có được bản dùng thử miễn phí video Amazon Prime, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web video Amazon Prime.
2. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".
3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Chọn phương thức thanh toán của bạn.
5. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

** Bản dùng thử miễn phí của bạn sẽ bắt đầu **

Bản dùng thử miễn phí của bạn sẽ bắt đầu ngay lập tức.Bạn có thể xem video Amazon Prime như bạn muốn trong 30 ngày.

** Những gì bạn có thể xem **

Với bản dùng thử miễn phí Amazon Prime Video, bạn có thể xem nhiều bộ phim, chương trình TV và chương trình gốc.Một số tiêu đề phổ biến bao gồm:

* Bà Maisel tuyệt vời
* Những cậu bé
* Chúa tể của những chiếc nhẫn: Những chiếc nhẫn quyền lực
* Bánh xe thời gian
* Mở rộng
* Xác sống
* Viking
* Gia đình hiện đại
* Văn phòng
* Bạn

** Cách hủy bản dùng thử miễn phí của bạn **

Nếu bạn quyết định không giữ video Amazon Prime sau bản dùng thử miễn phí, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.Để hủy đăng ký của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web video Amazon Prime.
2. Nhấp vào liên kết "Tài khoản & Cài đặt".
3. Nhấp vào tab "Video chính".
4. Nhấp vào liên kết "Quản lý đăng ký video chính của bạn".
5. Nhấp vào liên kết "Hủy đăng ký video chính của bạn".

** Đăng ký của bạn sẽ bị hủy **

Đăng ký của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức.Bạn sẽ không còn có thể xem video Amazon Prime.

** Lưu ý: ** Nếu bạn hủy đăng ký trong khi dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí.

** Video Amazon Prime có đáng không? **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến tuyệt vời, cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và lập trình gốc.Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ phát trực tuyến có nhiều thứ để cung cấp, Amazon Prime Video là một lựa chọn tốt.Tuy nhiên, nếu bạn chỉ quan tâm đến một vài tiêu đề cụ thể, bạn có thể muốn xem xét các dịch vụ phát trực tuyến khác cung cấp một lựa chọn nội dung nhỏ hơn.

**Người giới thiệu**

* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)

[ENGLISH]:
**Getting a 30-Day Free Trial of Amazon Prime Video**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original programming. You can watch Amazon Prime Video on your computer, smartphone, tablet, or streaming device.

**How to Get a Free Trial**

To get a free trial of Amazon Prime Video, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Video website.
2. Click on the "Start your free trial" button.
3. Enter your email address and password.
4. Select your payment method.
5. Click on the "Start your free trial" button.

**Your Free Trial Will Start**

Your free trial will start immediately. You can watch as much Amazon Prime Video as you want for 30 days.

**What You Can Watch**

With your Amazon Prime Video free trial, you can watch a wide variety of movies, TV shows, and original programming. Some of the popular titles include:

* The Marvelous Mrs. Maisel
* The Boys
* The Lord of the Rings: The Rings of Power
* The Wheel of Time
* The Expanse
* The Walking Dead
* Vikings
* Modern Family
* The Office
* Friends

**How to Cancel Your Free Trial**

If you decide not to keep Amazon Prime Video after your free trial, you can cancel your subscription at any time. To cancel your subscription, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Video website.
2. Click on the "Account & Settings" link.
3. Click on the "Prime Video" tab.
4. Click on the "Manage your Prime Video subscription" link.
5. Click on the "Cancel your Prime Video subscription" link.

**Your Subscription Will Be Canceled**

Your subscription will be canceled immediately. You will no longer be able to watch Amazon Prime Video.

**Note:** If you cancel your subscription during your free trial, you will not be charged.

**Is Amazon Prime Video Worth It?**

Amazon Prime Video is a great streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original programming. If you're looking for a streaming service that has a lot to offer, Amazon Prime Video is a good option. However, if you're only interested in a few specific titles, you may want to consider other streaming services that offer a smaller selection of content.

**References**

* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top