Tips Generate Text using Amazon CodeWhisperer

hoagiangholein1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tạo văn bản bằng Amazon CodeWhisperer **

Amazon CodeWhisperer là một dịch vụ tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG) giúp bạn viết mã nhanh hơn và hiệu quả hơn.Nó sử dụng máy học để hiểu ý định lập trình của bạn và tạo mã phù hợp với thông số kỹ thuật của bạn.

CodeWhisperer có sẵn dưới dạng dịch vụ web hoặc là một công cụ dòng lệnh.Bạn có thể sử dụng nó để tạo mã bằng nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm Python, Java và C ++.

Để sử dụng CodeWhisperer, bạn chỉ cần cung cấp cho nó một mô tả về mã bạn muốn tạo.Bạn có thể làm điều này bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc bạn có thể sử dụng mẫu dành riêng cho ngôn ngữ.CodeWhisperer sau đó sẽ tạo mã cho bạn.

CodeWhisperer là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn cải thiện năng suất và hiệu quả.Nó có thể được sử dụng để tạo mã cho nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm:

* Viết mã mới
* Hoàn thành mã chưa hoàn thành
* Sửa lỗi
* Mã tài liệu

Codewhisperer vẫn đang được phát triển, nhưng nó đã là một công cụ có giá trị cho các lập trình viên thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm.Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để cải thiện năng suất mã hóa của mình, tôi khuyến khích bạn thử CodeWhisperer.

** Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng CodeWhisperer: **

* Để viết một hàm Python mới tính toán trình tự Fibonacci, bạn có thể nói:

`` `
Tạo mã cho hàm Python tính toán chuỗi Fibonacci
`` `

CodeWhisperer sau đó sẽ tạo mã sau:

`` `Python
def fibonacci (n):
"" "Tính toán số Fibonacci thứ n.

Args:
N: Chỉ số của số Fibonacci để tính toán.

Trả lại:
Số Fibonacci thứ n.
"" "

Nếu n <2:
trả lại n
khác:
Trả về Fibonacci (N - 1) + Fibonacci (N - 2)
`` `

* Để hoàn thành một phương pháp Java chưa hoàn thành để sắp xếp một danh sách các số nguyên, bạn có thể nói:

`` `
Tạo mã để hoàn thành phương thức Java sắp xếp danh sách các số nguyên
`` `

CodeWhisperer sau đó sẽ tạo mã sau:

`` `java
Sắp xếp khoảng trống tĩnh công khai (danh sách int []) {
// Sắp xếp danh sách các số nguyên.

Mảng.sort (danh sách);
}
`` `

* Để sửa lỗi trong chương trình C ++, bạn có thể nói:

`` `
Tạo mã để sửa lỗi trong chương trình C ++ gây ra lỗi phân đoạn
`` `

CodeWhisperer sau đó sẽ tạo mã sau:

`` `C ++
void foo () {
// Sửa lỗi gây ra lỗi phân đoạn.

int* ptr = new int;
Xóa PTR;
}
`` `

* Để ghi lại một khối mã trong dự án Python của bạn, bạn có thể nói:

`` `
Tạo tài liệu cho một khối mã trong dự án Python của tôi
`` `

Codewhisperer sau đó sẽ tạo tài liệu sau:

`` `Python
"" "Khối mã này tính toán chuỗi Fibonacci." ""

def fibonacci (n):
"" "Tính toán số Fibonacci thứ n.

Args:
N: Chỉ số của số Fibonacci để tính toán.

Trả lại:
Số Fibonacci thứ n.
"" "

Nếu n <2:
trả lại n
khác:
Trả về Fibonacci (N - 1) + Fibonacci (N - 2)
`` `

Như bạn có thể thấy, CodeWhisperer có thể được sử dụng để tạo mã cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.Đây là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn cải thiện năng suất và hiệu quả mã hóa của mình.

**Người giới thiệu**

* [Tài liệu Amazon CodeWhisperer] (https://docs.aws.amazon.com/codewhisperer/latest/dg/what-is-codewhisperer.html)
* [Blog CodeWhisperer] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/codewhisperer-a-

[ENGLISH]:
**Generate Text Using Amazon CodeWhisperer**

Amazon CodeWhisperer is a natural language generation (NLG) service that helps you write code faster and more efficiently. It uses machine learning to understand your programming intent and generate code that matches your specifications.

CodeWhisperer is available as a web service or as a command-line tool. You can use it to generate code in a variety of programming languages, including Python, Java, and C++.

To use CodeWhisperer, you simply provide it with a description of the code you want to generate. You can do this in natural language, or you can use a programming language-specific template. CodeWhisperer will then generate the code for you.

CodeWhisperer is a powerful tool that can help you to improve your productivity and efficiency. It can be used to generate code for a variety of tasks, including:

* Writing new code
* Completing unfinished code
* Fixing bugs
* Documenting code

CodeWhisperer is still under development, but it is already a valuable tool for programmers of all levels of experience. If you are looking for a way to improve your coding productivity, I encourage you to try CodeWhisperer.

**Here are some examples of how you can use CodeWhisperer:**

* To write a new Python function that calculates the Fibonacci sequence, you could say:

```
generate code for a Python function that calculates the Fibonacci sequence
```

CodeWhisperer would then generate the following code:

```python
def fibonacci(n):
"""Calculates the nth Fibonacci number.

Args:
n: The index of the Fibonacci number to calculate.

Returns:
The nth Fibonacci number.
"""

if n < 2:
return n
else:
return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
```

* To complete an unfinished Java method that sorts a list of integers, you could say:

```
generate code to complete a Java method that sorts a list of integers
```

CodeWhisperer would then generate the following code:

```java
public static void sort(int[] list) {
// Sort the list of integers.

Arrays.sort(list);
}
```

* To fix a bug in a C++ program, you could say:

```
generate code to fix a bug in a C++ program that causes a segmentation fault
```

CodeWhisperer would then generate the following code:

```c++
void foo() {
// Fix the bug that causes a segmentation fault.

int* ptr = new int;
delete ptr;
}
```

* To document a code block in your Python project, you could say:

```
generate documentation for a code block in my Python project
```

CodeWhisperer would then generate the following documentation:

```python
"""This code block calculates the Fibonacci sequence."""

def fibonacci(n):
"""Calculates the nth Fibonacci number.

Args:
n: The index of the Fibonacci number to calculate.

Returns:
The nth Fibonacci number.
"""

if n < 2:
return n
else:
return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
```

As you can see, CodeWhisperer can be used to generate code for a variety of tasks. It is a powerful tool that can help you to improve your coding productivity and efficiency.

**References**

* [Amazon CodeWhisperer documentation](https://docs.aws.amazon.com/codewhisperer/latest/dg/what-is-codewhisperer.html)
* [CodeWhisperer blog](https://aws.amazon.com/blogs/aws/codewhisperer-a-
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top