Tips Gaining an Edge as an Amazon Seller

buiduy.thang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** đạt được lợi thế với tư cách là người bán Amazon **

Amazon là một thị trường rộng lớn, với hàng triệu sản phẩm để bán.Có thể khó có thể nổi bật so với cuộc thi và nhận được các sản phẩm của bạn được chú ý.Tuy nhiên, có một số điều bạn có thể làm để cho mình một lợi thế với tư cách là người bán Amazon.

** 1.Cung cấp giá cạnh tranh **

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc có được doanh số trên Amazon là giá.Hãy chắc chắn rằng bạn đang cung cấp giá cạnh tranh cho các sản phẩm của mình, hoặc bạn sẽ khó có thể bán được.Bạn có thể kiểm tra giá của các sản phẩm tương tự trên Amazon để xem tỷ lệ đi là bao nhiêu.

** 2.Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời **

Dịch vụ khách hàng là một yếu tố quan trọng khác để đạt được lợi thế trên Amazon.Hãy chắc chắn rằng bạn đang trả lời các truy vấn của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả và bạn đang giải quyết mọi vấn đề cho sự hài lòng của khách hàng.Danh tiếng tốt cho dịch vụ khách hàng sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin với khách hàng và họ sẽ có nhiều khả năng quay lại cửa hàng của bạn trong tương lai.

** 3.Sử dụng các công cụ tiếp thị của Amazon **

Amazon cung cấp một số công cụ tiếp thị mà bạn có thể sử dụng để quảng bá sản phẩm của mình.Bao gồm các:

*** Quảng cáo Amazon: ** Bạn có thể sử dụng nền tảng quảng cáo của Amazon để quảng bá sản phẩm của mình trên trang web Amazon và trên các trang web khác.
*** Sản phẩm do Amazon tài trợ: ** Sản phẩm do Amazon tài trợ là chương trình quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp cho phép bạn quảng bá sản phẩm của mình trên các trang kết quả tìm kiếm Amazon.
*** Danh sách sản phẩm Amazon: ** Bạn có thể tối ưu hóa danh sách sản phẩm của mình bằng cách sử dụng các từ khóa, hình ảnh và mô tả có liên quan.

**4.Cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo **

Nếu bạn có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo mà đối thủ cạnh tranh của bạn không có, bạn sẽ có nhiều khả năng nổi bật giữa đám đông.Điều này có thể có nghĩa là cung cấp các sản phẩm được làm từ vật liệu bền vững hoặc các sản phẩm được thiết kế để giải quyết một vấn đề cụ thể.

** 5.Xây dựng mối quan hệ với những người bán khác **

Xây dựng mối quan hệ với những người bán khác trên Amazon có thể giúp bạn nhận được sản phẩm của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách kết nối mạng tại các triển lãm thương mại, tham gia các diễn đàn trực tuyến và bình luận về danh sách sản phẩm của người bán khác.

** 6.Tham gia vào cộng đồng Amazon **

Tham gia vào cộng đồng Amazon có thể giúp bạn xây dựng một số khách hàng trung thành.Bạn có thể làm điều này bằng cách tham gia các cuộc thảo luận trên các diễn đàn Amazon, viết đánh giá về sản phẩm và trả lời các câu hỏi từ khách hàng.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể đạt được lợi thế với tư cách là người bán Amazon và bắt đầu phát triển doanh nghiệp của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Seller Central] (Welcome to Amazon Seller Central)
* [Quảng cáo Amazon] (Amazon Ads: Online advertising for businesses of all sizes)
* [Các sản phẩm được tài trợ của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909130)
* [Danh sách sản phẩm Amazon] (Amazon)

[ENGLISH]:
**Gaining an Edge as an Amazon Seller**

Amazon is a vast marketplace, with millions of products for sale. It can be difficult to stand out from the competition and get your products noticed. However, there are a number of things you can do to give yourself an edge as an Amazon seller.

**1. Offer competitive prices**

One of the most important factors in getting sales on Amazon is price. Make sure that you're offering competitive prices for your products, or you'll be unlikely to get any sales. You can check the prices of similar products on Amazon to see what the going rate is.

**2. Provide excellent customer service**

Customer service is another important factor in gaining an edge on Amazon. Make sure that you're responding to customer queries quickly and efficiently, and that you're resolving any issues to the customer's satisfaction. A good reputation for customer service will help you to build trust with your customers, and they'll be more likely to return to your store in the future.

**3. Use Amazon's marketing tools**

Amazon offers a number of marketing tools that you can use to promote your products. These include:

* **Amazon Advertising:** You can use Amazon's advertising platform to promote your products on the Amazon website and on other websites.
* **Amazon Sponsored Products:** Amazon Sponsored Products is a pay-per-click advertising program that allows you to promote your products on the Amazon search results pages.
* **Amazon Product Listings:** You can optimize your product listings by using relevant keywords, images, and descriptions.

**4. Offer unique products or services**

If you can offer unique products or services that your competitors don't, you'll be more likely to stand out from the crowd. This could mean offering products that are made from sustainable materials, or products that are designed to solve a specific problem.

**5. Build relationships with other sellers**

Building relationships with other sellers on Amazon can help you to get your products noticed. You can do this by networking at trade shows, joining online forums, and commenting on other sellers' product listings.

**6. Get involved in the Amazon community**

Getting involved in the Amazon community can help you to build a following of loyal customers. You can do this by participating in discussions on the Amazon forums, writing reviews of products, and answering questions from customers.

By following these tips, you can gain an edge as an Amazon seller and start to grow your business.

**References**

* [Amazon Seller Central](https://sellercentral.amazon.com/)
* [Amazon Advertising](https://advertising.amazon.com/)
* [Amazon Sponsored Products](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909130)
* [Amazon Product Listings](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?nodeId=201909140)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top