Tips Fixing Missing Address Problems at Amazon Checkout

leanlam.ngoc

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khắc phục sự cố địa chỉ bị thiếu tại Amazon Checkout **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, một vấn đề mà một số khách hàng Amazon trải nghiệm là thiếu địa chỉ của họ từ trang thanh toán của họ.Đây có thể là một vấn đề bực bội, vì nó có thể ngăn bạn hoàn thành việc mua hàng của mình.

Có một vài lý do tại sao địa chỉ của bạn có thể bị thiếu trong trang thanh toán Amazon của bạn.Đầu tiên, bạn có thể đã nhập địa chỉ của mình không chính xác khi bạn tạo tài khoản Amazon của mình.Thứ hai, địa chỉ của bạn có thể đã thay đổi kể từ khi bạn tạo tài khoản Amazon của mình.Thứ ba, địa chỉ của bạn có thể bị chặn bởi hệ thống phòng chống gian lận của Amazon.

Nếu địa chỉ của bạn bị thiếu từ trang Amazon Checkout của bạn, bạn có thể thử các bước sau để khắc phục sự cố:

1. ** Kiểm tra cài đặt tài khoản Amazon của bạn. ** Đảm bảo rằng địa chỉ của bạn là chính xác trong cài đặt tài khoản Amazon của bạn.Bạn có thể tìm thấy cài đặt tài khoản của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Tài khoản & Danh sách" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.Sau đó, nhấp vào tab "Thông tin cá nhân".Địa chỉ của bạn nên được liệt kê trong phần "Sách địa chỉ".
2. ** Cập nhật địa chỉ của bạn. ** Nếu địa chỉ của bạn đã thay đổi kể từ khi bạn tạo tài khoản Amazon của mình, bạn có thể cập nhật nó bằng cách nhấp vào nút "Cập nhật" bên cạnh địa chỉ của bạn.Bạn sẽ cần nhập địa chỉ mới của mình và nhấp vào nút "Lưu".
3. ** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu địa chỉ của bạn vẫn còn thiếu từ trang thanh toán Amazon của bạn sau khi bạn đã thử các bước trên, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được trợ giúp.Bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon bằng cách nhấp vào liên kết "Trợ giúp" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.Sau đó, nhấp vào liên kết "Liên hệ với chúng tôi".Bạn sẽ cần cung cấp thông tin tài khoản Amazon của bạn và giải thích vấn đề mà bạn đang gặp phải.Dịch vụ khách hàng của Amazon sẽ có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

Ngoài các bước trên, bạn cũng có thể thử các mẹo sau để tránh bị thiếu địa chỉ từ trang thanh toán Amazon trong tương lai:

* Đảm bảo rằng bạn nhập địa chỉ của mình một cách chính xác khi bạn tạo tài khoản Amazon của mình.
* Cập nhật địa chỉ của bạn trong tài khoản Amazon của bạn nếu nó thay đổi.
* Hãy nhận biết hệ thống phòng chống gian lận của Amazon và đảm bảo rằng bạn không làm bất cứ điều gì có thể kích hoạt cảnh báo gian lận.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng địa chỉ của bạn luôn có sẵn khi bạn kiểm tra trên Amazon.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách khắc phục địa chỉ bị thiếu trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201308760)
* [Cách cập nhật địa chỉ của bạn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201308760)
* [Hệ thống phòng chống gian lận của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201308760)

[ENGLISH]:
**Fixing Missing Address Problems at Amazon Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, one issue that some Amazon customers experience is having their address missing from their checkout page. This can be a frustrating problem, as it can prevent you from completing your purchase.

There are a few reasons why your address might be missing from your Amazon checkout page. First, you may have entered your address incorrectly when you created your Amazon account. Second, your address may have changed since you created your Amazon account. Third, your address may be blocked by Amazon's fraud prevention system.

If your address is missing from your Amazon checkout page, you can try the following steps to fix the problem:

1. **Check your Amazon account settings.** Make sure that your address is correct in your Amazon account settings. You can find your account settings by clicking on the "Account & Lists" link in the top right corner of the Amazon website. Then, click on the "Personal Information" tab. Your address should be listed under the "Address Book" section.
2. **Update your address.** If your address has changed since you created your Amazon account, you can update it by clicking on the "Update" button next to your address. You will need to enter your new address and click on the "Save" button.
3. **Contact Amazon customer service.** If your address is still missing from your Amazon checkout page after you have tried the above steps, you can contact Amazon customer service for help. You can contact Amazon customer service by clicking on the "Help" link in the top right corner of the Amazon website. Then, click on the "Contact Us" link. You will need to provide your Amazon account information and explain the problem that you are experiencing. Amazon customer service will be able to help you fix the problem.

In addition to the above steps, you can also try the following tips to avoid having your address missing from your Amazon checkout page in the future:

* Make sure that you enter your address correctly when you create your Amazon account.
* Update your address in your Amazon account if it changes.
* Be aware of Amazon's fraud prevention system and make sure that you are not doing anything that could trigger a fraud alert.

By following these tips, you can help to ensure that your address is always available when you checkout on Amazon.

**Reference articles:**

* [How to Fix a Missing Address on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201308760)
* [How to Update Your Address on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201308760)
* [Amazon's Fraud Prevention System](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201308760)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top