Tips Fixing Common Amazon Checkout Page Issues

bigduck300

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khắc phục sự cố trang thanh toán Amazon phổ biến **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, nhưng quá trình thanh toán của nó đôi khi có thể hơi khó khăn.Nếu bạn gặp khó khăn khi hoàn thành việc mua hàng của mình, đây là một vài vấn đề phổ biến và cách khắc phục chúng.

** 1.Địa chỉ sai được lưu. **

Nếu bạn gặp khó khăn khi hoàn thành việc mua hàng, điều đầu tiên bạn nên kiểm tra là đảm bảo rằng địa chỉ chính xác được lưu trong tài khoản Amazon của bạn.Để làm điều này, hãy truy cập ** tài khoản của bạn **> ** Sổ địa chỉ ** và xác minh rằng địa chỉ bạn muốn sử dụng được liệt kê.Nếu không, bạn có thể thêm một địa chỉ mới hoặc cập nhật tên hiện có.

** 2.Bạn không có một phương thức thanh toán hợp lệ được lưu. **

Một vấn đề phổ biến khác có thể ngăn bạn hoàn thành việc mua hàng là nếu bạn không có phương thức thanh toán hợp lệ được lưu trong tài khoản Amazon của bạn.Để kiểm tra các phương thức thanh toán của bạn, hãy truy cập ** tài khoản của bạn **> ** Phương thức thanh toán **.Nếu bạn không có phương thức thanh toán được lưu, bạn có thể thêm một phương thức bằng cách nhấp vào ** Thêm một phương thức thanh toán mới **.

** 3.Bạn không đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình. **

Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình, bạn sẽ không thể hoàn thành việc mua hàng của mình.Để đăng nhập, nhấp vào liên kết ** Đăng nhập ** ở đầu trang chủ Amazon và nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

**4.Bạn đang cố gắng mua một mặt hàng bị hạn chế. **

Một số mục trên Amazon bị giới hạn ở một số khu vực hoặc quốc gia.Nếu bạn đang cố gắng mua một mặt hàng bị hạn chế, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.Để xem nếu một mặt hàng bị hạn chế, hãy kiểm tra danh sách sản phẩm.Nếu nó nói "Mặt hàng này không có sẵn để mua ở quốc gia của bạn," bạn sẽ không thể mua nó.

** 5.Bạn đang gặp khó khăn về kỹ thuật. **

Thỉnh thoảng, quá trình thanh toán của Amazon có thể gặp khó khăn về kỹ thuật.Nếu bạn gặp khó khăn khi hoàn thành việc mua hàng, hãy thử làm mới trang hoặc xóa bộ nhớ cache của trình duyệt.Nếu điều đó không hoạt động, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để hoàn thành thanh toán Amazon của bạn: **

* Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt.
* Nếu bạn đang sử dụng VPN, hãy thử vô hiệu hóa nó.
* Hãy thử một trình duyệt khác.
* Xóa cookie và bộ đệm của trình duyệt của bạn.
* Hãy thử một phương thức thanh toán khác.
* Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn thường có thể khắc phục bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải với quy trình thanh toán của Amazon.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách khắc phục sự cố kiểm tra Amazon thông thường] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách kiểm tra các phương thức thanh toán Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách kiểm tra xem một mặt hàng bị hạn chế] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909040)
* [Cách khắc phục các khó khăn kỹ thuật với quy trình thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)

[ENGLISH]:
**Fixing Common Amazon Checkout Page Issues**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, but its checkout process can sometimes be a bit tricky. If you're having trouble completing your purchase, here are a few common issues and how to fix them.

**1. The wrong address is saved.**

If you're having trouble completing your purchase, the first thing you should check is to make sure that the correct address is saved in your Amazon account. To do this, go to **Your Account** > **Address Book** and verify that the address you want to use is listed. If it's not, you can add a new address or update an existing one.

**2. You don't have a valid payment method saved.**

Another common issue that can prevent you from completing your purchase is if you don't have a valid payment method saved in your Amazon account. To check your payment methods, go to **Your Account** > **Payment Methods**. If you don't have a payment method saved, you can add one by clicking **Add a new payment method**.

**3. You're not signed in to your Amazon account.**

If you're not signed in to your Amazon account, you won't be able to complete your purchase. To sign in, click the **Sign in** link at the top of the Amazon homepage and enter your email address and password.

**4. You're trying to purchase a restricted item.**

Some items on Amazon are restricted to certain regions or countries. If you're trying to purchase a restricted item, you'll receive an error message. To see if an item is restricted, check the product listing. If it says "This item is not available for purchase in your country," you won't be able to buy it.

**5. You're experiencing technical difficulties.**

Occasionally, Amazon's checkout process can experience technical difficulties. If you're having trouble completing your purchase, try refreshing the page or clearing your browser's cache. If that doesn't work, you can contact Amazon customer service for help.

**Here are some additional tips for completing your Amazon checkout:**

* Make sure you're using the latest version of your browser.
* If you're using a VPN, try disabling it.
* Try a different browser.
* Clear your browser's cookies and cache.
* Try a different payment method.
* Contact Amazon customer service for help.

By following these tips, you can usually fix any problems you're having with the Amazon checkout process.

**Reference articles:**

* [How to Fix Common Amazon Checkout Problems](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Check Your Amazon Payment Methods](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Sign In to Your Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Check if an Item is Restricted](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Fix Technical Difficulties with the Amazon Checkout Process](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top