Tips Fixing Common Amazon Checkout Errors

doanhobbit

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Sửa lỗi kiểm tra Amazon phổ biến **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, nhưng ngay cả các công ty lớn nhất thế giới đều gặp phải lỗi kiểm tra.Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra trên Amazon, đừng lo lắng, bạn không đơn độc.Dưới đây là một số lỗi kiểm tra Amazon phổ biến và cách khắc phục chúng.

** Lỗi 1: "Chúng tôi không thể xử lý thanh toán của bạn ngay bây giờ." **

Lỗi này có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

*** Thông tin thẻ tín dụng của bạn không chính xác. ** Đảm bảo bạn đã nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật một cách chính xác.
*** Thẻ của bạn đã hết hạn. ** Kiểm tra ngày hết hạn trên thẻ của bạn và đảm bảo nó vẫn còn hiệu lực.
*** Thẻ của bạn bị từ chối. ** Thẻ của bạn có thể đã bị từ chối vì nhiều lý do, chẳng hạn như không đủ tiền hoặc hoạt động đáng ngờ.Liên hệ với nhà phát hành thẻ của bạn để giải quyết vấn đề này.
*** Amazon đang gặp khó khăn về kỹ thuật. ** Nếu Amazon gặp khó khăn về kỹ thuật, bạn có thể không thể kiểm tra.Hãy thử lại sau hoặc liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được hỗ trợ.

Để khắc phục lỗi này, hãy thử những điều sau:

*** Kiểm tra thông tin thẻ tín dụng của bạn. ** Đảm bảo bạn đã nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật một cách chính xác.
*** Cập nhật thông tin thẻ của bạn. ** Nếu thẻ của bạn đã hết hạn hoặc bị từ chối, hãy cập nhật thông tin thẻ của bạn trong tài khoản Amazon của bạn.
*** Hãy thử một thẻ khác. ** Nếu bạn có một thẻ tín dụng khác, hãy thử sử dụng thẻ đó để kiểm tra.
*** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu Amazon gặp khó khăn về kỹ thuật, hãy liên hệ với Amazon Khách hàng để được hỗ trợ.

** Lỗi 2: "Không thể hoàn thành đơn đặt hàng của bạn." **

Lỗi này có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

*** Bạn đang cố gắng mua một mặt hàng không có kho. ** Kiểm tra trang sản phẩm để xem mặt hàng có khả dụng không.
*** Bạn đang cố gắng mua nhiều hơn số lượng tối đa được phép. ** Số lượng tối đa được phép cho mỗi mặt hàng được liệt kê trên trang sản phẩm.
*** Bạn đang cố gắng sử dụng thẻ quà tặng không hợp lệ. ** Đảm bảo bạn đang sử dụng thẻ quà tặng hợp lệ và thẻ có đủ tiền để trang trải cho bạn.
*** Amazon đang gặp khó khăn về kỹ thuật. ** Nếu Amazon gặp khó khăn về kỹ thuật, bạn có thể không thể kiểm tra.Hãy thử lại sau hoặc liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được hỗ trợ.

Để khắc phục lỗi này, hãy thử những điều sau:

*** Kiểm tra trang sản phẩm. ** Đảm bảo rằng mặt hàng bạn đang cố gắng mua có sẵn.
*** Kiểm tra số lượng tối đa được phép. ** Đảm bảo bạn không cố gắng mua nhiều hơn số lượng tối đa được phép.
*** Kiểm tra thẻ quà tặng của bạn. ** Đảm bảo bạn đang sử dụng thẻ quà tặng hợp lệ và thẻ có đủ tiền để chi trả cho việc mua hàng của bạn.
*** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu Amazon gặp khó khăn về kỹ thuật, hãy liên hệ với Amazon Khách hàng để được hỗ trợ.

** Lỗi 3: "Tài khoản Amazon của bạn hiện không khả dụng." **

Lỗi này có thể xảy ra nếu tài khoản Amazon của bạn là:

*** Lát. ** Tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ vì nhiều lý do, chẳng hạn như vi phạm Điều khoản dịch vụ của Amazon.
*** bị khóa. ** Tài khoản của bạn có thể bị khóa vì lý do bảo mật.
*** Tạm thời không có sẵn. ** Tài khoản của bạn có thể tạm thời không có sẵn để bảo trì hoặc các lý do khác.

Để khắc phục lỗi này, hãy thử những điều sau:

*** Kiểm tra trạng thái tài khoản Amazon của bạn. ** Chuyển đến tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào "Tài khoản của bạn".Trong "Trạng thái tài khoản", bạn sẽ thấy liệu tài khoản của bạn có bị đình chỉ, bị khóa hoặc tạm thời không có sẵn hay không.
*** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu tài khoản của bạn bị đình chỉ hoặc bị khóa, bạn sẽ cần liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để giải quyết vấn đề.

**Những mẹo xử lí sự cố**

Nếu bạn gặp sự cố khi sửa lỗi thanh toán, đây là một số mẹo khắc phục sự cố:

*** Hãy thử một trình duyệt khác. ** Đôi khi, một trình duyệt khác có thể sửa lỗi kiểm tra.
*** Xóa bộ đệm trình duyệt của bạn. ** Xóa bộ nhớ cache của bạn đôi khi có thể sửa lỗi kiểm tra.
*** Hãy thử một thiết bị khác. ** Hãy thử kiểm tra trên một thiết bị khác, như vậy

[ENGLISH]:
**Fixing Common Amazon Checkout Errors**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, but even the world's biggest companies experience checkout errors. If you're having trouble checking out on Amazon, don't worry—you're not alone. Here are some common Amazon checkout errors and how to fix them.

**Error 1: "We can't process your payment right now."**

This error can occur for a variety of reasons, such as:

* **Your credit card information is incorrect.** Make sure you've entered your card number, expiration date, and security code correctly.
* **Your card is expired.** Check the expiration date on your card and make sure it's still valid.
* **Your card is declined.** Your card may have been declined for a variety of reasons, such as insufficient funds or a suspicious activity. Contact your card issuer to resolve this issue.
* **Amazon is experiencing technical difficulties.** If Amazon is experiencing technical difficulties, you may not be able to check out at all. Try again later or contact Amazon customer service for assistance.

To fix this error, try the following:

* **Check your credit card information.** Make sure you've entered your card number, expiration date, and security code correctly.
* **Update your card information.** If your card has expired or been declined, update your card information in your Amazon account.
* **Try a different card.** If you have another credit card, try using that card to check out.
* **Contact Amazon customer service.** If Amazon is experiencing technical difficulties, contact Amazon customer service for assistance.

**Error 2: "Your order cannot be completed."**

This error can occur for a variety of reasons, such as:

* **You're trying to buy an item that's out of stock.** Check the product page to see if the item is available.
* **You're trying to buy more than the maximum quantity allowed.** The maximum quantity allowed for each item is listed on the product page.
* **You're trying to use a gift card that's not valid.** Make sure you're using a valid gift card and that the card has enough funds to cover your purchase.
* **Amazon is experiencing technical difficulties.** If Amazon is experiencing technical difficulties, you may not be able to check out at all. Try again later or contact Amazon customer service for assistance.

To fix this error, try the following:

* **Check the product page.** Make sure the item you're trying to buy is available.
* **Check the maximum quantity allowed.** Make sure you're not trying to buy more than the maximum quantity allowed.
* **Check your gift card.** Make sure you're using a valid gift card and that the card has enough funds to cover your purchase.
* **Contact Amazon customer service.** If Amazon is experiencing technical difficulties, contact Amazon customer service for assistance.

**Error 3: "Your Amazon account is currently unavailable."**

This error can occur if your Amazon account is:

* **Suspended.** Your account may be suspended for a variety of reasons, such as violating Amazon's terms of service.
* **Locked.** Your account may be locked for security reasons.
* **Temporarily unavailable.** Your account may be temporarily unavailable for maintenance or other reasons.

To fix this error, try the following:

* **Check your Amazon account status.** Go to your Amazon account and click on "Your Account". Under "Account Status", you'll see if your account is suspended, locked, or temporarily unavailable.
* **Contact Amazon customer service.** If your account is suspended or locked, you'll need to contact Amazon customer service to resolve the issue.

**Troubleshooting tips**

If you're having trouble fixing a checkout error, here are some troubleshooting tips:

* **Try a different browser.** Sometimes, a different browser can fix checkout errors.
* **Clear your browser cache.** Clearing your browser cache can sometimes fix checkout errors.
* **Try a different device.** Try checking out on a different device, such
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top