Tips Fixing Checkout Error Messages on Amazon

minhducscotland

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khắc phục thông báo lỗi kiểm tra trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là nó miễn dịch với lỗi.Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra trên Amazon, có một vài điều bạn có thể kiểm tra để cố gắng khắc phục sự cố.

** 1.Kiểm tra thông tin thanh toán của bạn **

Nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi thanh toán là thông tin thanh toán không chính xác hoặc lỗi thời.Đảm bảo rằng thẻ bạn đang sử dụng là hợp lệ và ngày hết hạn là chính xác.Bạn cũng nên kiểm tra kỹ địa chỉ thanh toán trên tài khoản của mình.

** 2.Thử một phương thức thanh toán khác **

Nếu bạn vẫn gặp rắc rối, hãy thử sử dụng một phương thức thanh toán khác.Amazon chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ quà tặng.

** 3.Sử dụng một trình duyệt khác **

Đôi khi, vấn đề có thể được gây ra bởi một vấn đề với trình duyệt của bạn.Hãy thử đóng trình duyệt của bạn và mở lại, hoặc thử sử dụng một trình duyệt khác hoàn toàn.

**4.Xóa bộ nhớ cache trình duyệt của bạn **

Bộ đệm trình duyệt của bạn đôi khi có thể lưu trữ thông tin cũ hoặc không chính xác có thể gây ra lỗi thanh toán.Để xóa bộ đệm của bạn, hãy mở cài đặt của trình duyệt và tìm phần "Lịch sử" hoặc "Cache".Sau đó, nhấp vào nút "Xóa bộ đệm" hoặc "Xóa cookie".

** 5.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu bạn đã thử tất cả những điều trên và bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được giúp đỡ.Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trên trang web Amazon.

** Mẹo bổ sung **

* Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt.
* Nếu bạn đang sử dụng VPN, hãy thử vô hiệu hóa nó.
* Hãy thử kiểm tra trên một thiết bị khác.
* Nếu bạn vẫn gặp rắc rối, hãy thử tạo tài khoản Amazon mới.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách khắc phục lỗi kiểm tra Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Lỗi kiểm tra Amazon: Hướng dẫn toàn diện] (https://www.sellbrite.com/blog/amazon-checkout-errors/)
* [Cách khắc phục lỗi kiểm tra Amazon trên thiết bị di động] (https://www.shopify.com/blog/amazon-checkout-errors-mobile)

[ENGLISH]:
**Fixing Checkout Error Messages on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, but that doesn't mean that it's immune to errors. If you're having trouble checking out on Amazon, there are a few things you can check to try to fix the problem.

**1. Check your payment information**

The most common cause of checkout errors is incorrect or outdated payment information. Make sure that the card you're using is valid and that the expiration date is correct. You should also double-check the billing address on your account.

**2. Try a different payment method**

If you're still having trouble, try using a different payment method. Amazon accepts a variety of payment methods, including credit cards, debit cards, and gift cards.

**3. Use a different browser**

Sometimes, the problem can be caused by a problem with your browser. Try closing your browser and reopening it, or try using a different browser altogether.

**4. Clear your browser cache**

Your browser cache can sometimes store old or incorrect information that can cause checkout errors. To clear your cache, open your browser's settings and find the "History" or "Cache" section. Then, click the "Clear Cache" or "Delete Cookies" button.

**5. Contact Amazon customer service**

If you've tried all of the above and you're still having trouble, you can contact Amazon customer service for help. You can find contact information on the Amazon website.

**Additional tips**

* Make sure that you're using the latest version of your browser.
* If you're using a VPN, try disabling it.
* Try checking out on a different device.
* If you're still having trouble, try creating a new Amazon account.

**Reference articles**

* [How to Fix Amazon Checkout Errors](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Amazon Checkout Errors: A Comprehensive Guide](https://www.sellbrite.com/blog/amazon-checkout-errors/)
* [How to Fix Amazon Checkout Errors on Mobile](https://www.shopify.com/blog/amazon-checkout-errors-mobile)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top