Tips Finding Your Past Amazon Video Purchases

[TIẾNG VIỆT]:
** Tìm mua video Amazon trước đây của bạn **

Amazon Video là một dịch vụ phát trực tuyến phổ biến cung cấp nhiều bộ phim và chương trình truyền hình.Nếu bạn là thành viên chính trong một thời gian, bạn có thể đã tích lũy được một thư viện lớn các giao dịch mua video Amazon.Nhưng nếu bạn muốn tìm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình cụ thể mà bạn đã mua từ lâu?

Có một vài cách để tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trong quá khứ của bạn.

** 1.Sử dụng trang web Amazon Video **

Cách dễ nhất để tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trong quá khứ của bạn là sử dụng trang web Amazon Video.Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào liên kết "Thư viện video".Điều này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn, được tổ chức theo ngày.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình cụ thể.

** 2.Sử dụng ứng dụng video Amazon **

Bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trước đây của mình bằng ứng dụng Amazon Video.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng và nhấn vào tab "Thư viện".Điều này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn, được tổ chức theo ngày.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình cụ thể.

** 3.Sử dụng Trợ lý Amazon **

Nếu bạn đã cài đặt Trợ lý Amazon trên thiết bị của mình, bạn có thể sử dụng nó để tìm các giao dịch mua video Amazon trước đây của bạn.Để làm điều này, hãy mở Trợ lý Amazon và nói "Alexa, hãy cho tôi xem các giao dịch mua video Amazon của tôi."Alexa sau đó sẽ cho bạn xem một danh sách tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn.

**4.Sử dụng trang web Amazon Video trên Fire TV của bạn **

Nếu bạn có Fire TV, bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trước đây của mình bằng ứng dụng Amazon Video.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng video Amazon trên TV Fire TV của bạn và chọn tab "Video của tôi".Điều này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn, được tổ chức theo ngày.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình cụ thể.

** 5.Sử dụng ứng dụng Video Amazon trên Roku ** của bạn

Nếu bạn có Roku, bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trước đây bằng ứng dụng Amazon Video.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Amazon Video trên Roku của bạn và chọn tab "Video của tôi".Điều này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn, được tổ chức theo ngày.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình cụ thể.

** 6.Sử dụng ứng dụng video Amazon trên Apple TV ** của bạn

Nếu bạn có Apple TV, bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trước đây của mình bằng ứng dụng Amazon Video.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng video Amazon trên Apple TV của bạn và chọn tab "Video của tôi".Điều này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn, được tổ chức theo ngày.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình cụ thể.

** 7.Sử dụng ứng dụng video Amazon trên TV Android của bạn **

Nếu bạn có TV Android, bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trước đây bằng ứng dụng Amazon Video.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng video Amazon trên TV Android của bạn và chọn tab "Video của tôi".Điều này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn, được tổ chức theo ngày.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình cụ thể.

**số 8.Sử dụng ứng dụng video Amazon trên PlayStation của bạn **

Nếu bạn có PlayStation, bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trước đây bằng ứng dụng Amazon Video.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Amazon Video trên PlayStation của bạn và chọn tab "Video của tôi".Điều này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn, được tổ chức theo ngày.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một bộ phim hoặc chương trình truyền hình cụ thể.

** 9.Sử dụng ứng dụng video Amazon trên Xbox ** của bạn

Nếu bạn có Xbox, bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch mua video Amazon trước đây của mình bằng ứng dụng Amazon Video.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Amazon Video trên Xbox của bạn và chọn tab "Video của tôi".Điều này sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch mua video Amazon của bạn, được tổ chức theo ngày.Bạn

[ENGLISH]:
**Finding Your Past Amazon Video Purchases**

Amazon Video is a popular streaming service that offers a wide variety of movies and TV shows. If you've been a Prime member for a while, you may have accumulated a large library of Amazon Video purchases. But what if you want to find a specific movie or TV show that you bought a long time ago?

There are a few ways to find your past Amazon Video purchases.

**1. Use the Amazon Video website**

The easiest way to find your past Amazon Video purchases is to use the Amazon Video website. To do this, log in to your Amazon account and click on the "Video Library" link. This will take you to a page where you can see all of your Amazon Video purchases, organized by date. You can also use the search bar to find a specific movie or TV show.

**2. Use the Amazon Video app**

You can also find your past Amazon Video purchases using the Amazon Video app. To do this, open the app and tap on the "Library" tab. This will take you to a page where you can see all of your Amazon Video purchases, organized by date. You can also use the search bar to find a specific movie or TV show.

**3. Use the Amazon Assistant**

If you have the Amazon Assistant installed on your device, you can use it to find your past Amazon Video purchases. To do this, open the Amazon Assistant and say "Alexa, show me my Amazon Video purchases." Alexa will then show you a list of all of your Amazon Video purchases.

**4. Use the Amazon Video website on your Fire TV**

If you have a Fire TV, you can also find your past Amazon Video purchases using the Amazon Video app. To do this, open the Amazon Video app on your Fire TV and select the "My Videos" tab. This will take you to a page where you can see all of your Amazon Video purchases, organized by date. You can also use the search bar to find a specific movie or TV show.

**5. Use the Amazon Video app on your Roku**

If you have a Roku, you can also find your past Amazon Video purchases using the Amazon Video app. To do this, open the Amazon Video app on your Roku and select the "My Videos" tab. This will take you to a page where you can see all of your Amazon Video purchases, organized by date. You can also use the search bar to find a specific movie or TV show.

**6. Use the Amazon Video app on your Apple TV**

If you have an Apple TV, you can also find your past Amazon Video purchases using the Amazon Video app. To do this, open the Amazon Video app on your Apple TV and select the "My Videos" tab. This will take you to a page where you can see all of your Amazon Video purchases, organized by date. You can also use the search bar to find a specific movie or TV show.

**7. Use the Amazon Video app on your Android TV**

If you have an Android TV, you can also find your past Amazon Video purchases using the Amazon Video app. To do this, open the Amazon Video app on your Android TV and select the "My Videos" tab. This will take you to a page where you can see all of your Amazon Video purchases, organized by date. You can also use the search bar to find a specific movie or TV show.

**8. Use the Amazon Video app on your PlayStation**

If you have a PlayStation, you can also find your past Amazon Video purchases using the Amazon Video app. To do this, open the Amazon Video app on your PlayStation and select the "My Videos" tab. This will take you to a page where you can see all of your Amazon Video purchases, organized by date. You can also use the search bar to find a specific movie or TV show.

**9. Use the Amazon Video app on your Xbox**

If you have an Xbox, you can also find your past Amazon Video purchases using the Amazon Video app. To do this, open the Amazon Video app on your Xbox and select the "My Videos" tab. This will take you to a page where you can see all of your Amazon Video purchases, organized by date. You
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top