Tips Finding Old Amazon Video Purchases

nhathoangly

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách tìm mua video Amazon cũ **

Amazon Video giúp bạn dễ dàng tìm thấy các bộ phim và chương trình truyền hình bạn đã mua.Bạn có thể tìm kiếm theo tiêu đề, diễn viên, đạo diễn hoặc thể loại.Bạn cũng có thể lọc kết quả của mình trước ngày phát hành hoặc ngày mua.

Để tìm mua video Amazon cũ của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon Video và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab ** Video của bạn **.
3. Trong ** Mua hàng của tôi **, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các bộ phim và chương trình TV bạn đã mua.
4. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để lọc kết quả của mình theo tiêu đề, diễn viên, đạo diễn hoặc thể loại.
5. Bạn cũng có thể lọc kết quả của mình trước ngày phát hành hoặc ngày mua.

Nếu bạn không thể tìm thấy một bộ phim hoặc chương trình truyền hình mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể thử tìm kiếm nó theo tiêu đề trên trang web của Amazon.Nếu bộ phim hoặc chương trình truyền hình có sẵn để mua, nó sẽ được liệt kê trên trang Video Amazon.

Bạn cũng có thể tìm thấy các giao dịch mua video Amazon cũ của mình bằng cách sử dụng ứng dụng Amazon Video.Để làm điều này, hãy mở ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản của bạn.Sau đó, nhấn vào tab Thư viện ** **.Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các bộ phim và chương trình TV bạn đã mua.

Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm trong ứng dụng video Amazon để lọc kết quả của mình theo tiêu đề, diễn viên, đạo diễn hoặc thể loại.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách xem video Amazon Prime trên Roku] (https://www.techjunkie.com/watch-amazon-prime-video-roku/)
* [Cách xem video Amazon Prime trên Firestick] (https://www.techjunkie.com/watch-amazon-prime-video-firestick/)
* [Cách xem video Amazon Prime trên Chromecast] (https://www.techjunkie.com/watch-amazon-prime-ideo-chromecast/)

[ENGLISH]:
**How to Find Old Amazon Video Purchases**

Amazon Video makes it easy to find the movies and TV shows you've purchased. You can search by title, actor, director, or genre. You can also filter your results by release date or purchase date.

To find your old Amazon Video purchases, follow these steps:

1. Go to the Amazon Video website and sign in to your account.
2. Click the **Your Videos** tab.
3. Under **My Purchases**, you'll see a list of all the movies and TV shows you've purchased.
4. You can use the search bar to filter your results by title, actor, director, or genre.
5. You can also filter your results by release date or purchase date.

If you can't find a movie or TV show that you're looking for, you can try searching for it by title on the Amazon website. If the movie or TV show is available for purchase, it will be listed on the Amazon Video page.

You can also find your old Amazon Video purchases by using the Amazon Video app. To do this, open the app and sign in to your account. Then, tap the **Library** tab. You'll see a list of all the movies and TV shows you've purchased.

You can also use the search bar in the Amazon Video app to filter your results by title, actor, director, or genre.

**Related Articles**

* [How to Watch Amazon Prime Video on Roku](https://www.techjunkie.com/watch-amazon-prime-video-roku/)
* [How to Watch Amazon Prime Video on Firestick](https://www.techjunkie.com/watch-amazon-prime-video-firestick/)
* [How to Watch Amazon Prime Video on Chromecast](https://www.techjunkie.com/watch-amazon-prime-video-chromecast/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top