Tips Fast Checkout When Shopping on Amazon as a Guest

anhkhaianthony7

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán nhanh khi mua sắm trên Amazon với tư cách là khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể đã tận dụng tính năng thanh toán một lần của họ.Tính năng này cho phép bạn lưu thông tin thanh toán và địa chỉ vận chuyển để bạn có thể kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng.Tuy nhiên, nếu bạn mua sắm trên Amazon với tư cách là khách, bạn sẽ không có quyền truy cập vào tính năng này.

Đừng lo lắng, vẫn còn một vài cách để tăng tốc quá trình thanh toán khi mua sắm trên Amazon với tư cách là khách.Dưới đây là một vài lời khuyên:

1. ** Sử dụng tài khoản Amazon của bạn. ** Nếu bạn có tài khoản Amazon, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình trước khi bắt đầu mua sắm.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn mỗi khi bạn thanh toán.
2. ** Thêm các mục vào giỏ hàng của bạn trước thời hạn. ** Nếu bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của mình trước thời hạn.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn đã sẵn sàng để thanh toán.
3. ** Sử dụng ứng dụng Amazon. ** Ứng dụng Amazon giúp bạn dễ dàng mua sắm khi đang di chuyển.Bạn có thể duyệt các sản phẩm, thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng.
4. ** Sử dụng Autofill. ** Hầu hết các trình duyệt đều có các tính năng tự động điền có thể giúp bạn điền vào các biểu mẫu nhanh chóng và dễ dàng.Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt với Autofill, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách để trình duyệt điền vào địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
5. ** Sử dụng thẻ tín dụng. ** Nếu bạn có thẻ tín dụng được lưu vào tài khoản Amazon của mình, bạn có thể sử dụng thẻ đó để thanh toán nhanh chóng.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nhập số thẻ tín dụng của bạn mỗi khi bạn thanh toán.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tăng tốc quá trình thanh toán khi mua sắm trên Amazon với tư cách là khách.Điều này sẽ cho phép bạn có được sản phẩm của mình nhanh hơn và quay lại làm những việc bạn yêu thích.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tăng tốc độ kiểm tra Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201809890)
* [Cách mua sắm trên Amazon với tư cách là khách] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201809820)
* [Cách sử dụng tự động điền trên trình duyệt của bạn] (https://www.google.com/chrome/autofill/)

[ENGLISH]:
**Fast Checkout When Shopping on Amazon as a Guest**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. If you're a frequent Amazon shopper, you may have already taken advantage of their one-click checkout feature. This feature allows you to save your payment information and shipping address so that you can check out quickly and easily. However, if you're shopping on Amazon as a guest, you won't have access to this feature.

Don't worry, there are still a few ways to speed up the checkout process when shopping on Amazon as a guest. Here are a few tips:

1. **Use your Amazon account.** If you have an Amazon account, you can sign in to your account before you start shopping. This will save you the time of entering your shipping address and payment information each time you checkout.
2. **Add items to your cart ahead of time.** If you know what you're looking for, you can add items to your cart ahead of time. This will save you time when you're ready to checkout.
3. **Use the Amazon app.** The Amazon app makes it easy to shop on the go. You can browse products, add items to your cart, and check out quickly and easily.
4. **Use autofill.** Most browsers have autofill features that can help you fill out forms quickly and easily. If you're using a browser with autofill, you can save time by letting the browser fill in your shipping address and payment information.
5. **Use a credit card.** If you have a credit card saved to your Amazon account, you can use that card to checkout quickly. This will save you the time of entering your credit card number each time you checkout.

By following these tips, you can speed up the checkout process when shopping on Amazon as a guest. This will allow you to get your products faster and get back to doing the things you love.

**Reference articles:**

* [How to Speed Up Your Amazon Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809890)
* [How to Shop on Amazon as a Guest](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809820)
* [How to Use Autofill on Your Browser](https://www.google.com/chrome/autofill/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top