Tips Fast Checkout on Amazon As an Anonymous Guest

tinyladybug575

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán nhanh trên Amazon với tư cách là một vị khách ẩn danh **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể phải đối phó với quy trình thanh toán chậm hơn.May mắn thay, có một cách để tăng tốc quá trình thanh toán trên Amazon với tư cách là một vị khách ẩn danh.

** 1.Tạo một danh sách mong muốn**

Bước đầu tiên là tạo một danh sách mong muốn.Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào liên kết "Danh sách mong muốn" trong thanh điều hướng hàng đầu của trang web của Amazon.Khi bạn đã tạo một danh sách mong muốn, bạn có thể thêm các mục vào nó bằng cách nhấp vào nút "Thêm vào danh sách mong muốn".

** 2.Tiến hành kiểm tra**

Khi bạn đã thêm các mục vào danh sách mong muốn của mình, bạn có thể tiến hành thanh toán.Để làm điều này, nhấp vào liên kết "Giỏ hàng" trong thanh điều hướng hàng đầu của trang web của Amazon.Sau đó, nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".

** 3.Nhập thông tin vận chuyển của bạn **

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ cần nhập thông tin vận chuyển của mình.Điều này bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.Bạn cũng có thể chọn một phương thức vận chuyển và ngày giao hàng.

**4.Chọn một Phương thức thanh toán**

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ cần chọn một phương thức thanh toán.Bạn có thể chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc trả tiền Amazon.

** 5.Xem lại đơn hàng của bạn**

Trên trang cuối cùng, bạn sẽ có thể xem lại đơn đặt hàng của mình.Đảm bảo rằng tất cả thông tin là chính xác, sau đó nhấp vào nút "Đặt hàng".

** 6.Nhận đơn đặt hàng của bạn **

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.Bạn có thể theo dõi tiến trình đơn đặt hàng của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.

** Mẹo kiểm tra nhanh **

Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn tăng tốc quá trình thanh toán trên Amazon với tư cách là khách mời ẩn danh:

*** Tạo một danh sách mong muốn trước. ** Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn sẵn sàng kiểm tra, vì bạn sẽ không phải thêm các mục vào giỏ hàng của mình từng cái một.
*** Nhập thông tin vận chuyển và phương thức thanh toán của bạn trước thời hạn. ** Điều này cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn sẵn sàng kiểm tra.
*** Xem lại đơn đặt hàng của bạn một cách cẩn thận trước khi đặt nó. ** Đảm bảo rằng tất cả thông tin là chính xác và bạn hài lòng với phương thức vận chuyển và ngày giao hàng.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tăng tốc quá trình thanh toán trên Amazon với tư cách là một vị khách ẩn danh và nhận đơn đặt hàng của bạn nhanh hơn.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách tăng tốc độ kiểm tra Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách tạo danh sách mong muốn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách kiểm tra trên Amazon với tư cách là khách mời nặc danh] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**Fast Checkout on Amazon as an Anonymous Guest**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not a registered Amazon customer, you may have to deal with a slower checkout process. Fortunately, there is a way to speed up the checkout process on Amazon as an anonymous guest.

**1. Create a Wish List**

The first step is to create a Wish List. You can do this by clicking on the "Wish List" link in the top navigation bar of Amazon's website. Once you've created a Wish List, you can add items to it by clicking on the "Add to Wish List" button.

**2. Proceed to Checkout**

Once you've added items to your Wish List, you can proceed to checkout. To do this, click on the "Cart" link in the top navigation bar of Amazon's website. Then, click on the "Proceed to Checkout" button.

**3. Enter Your Shipping Information**

On the next page, you'll need to enter your shipping information. This includes your name, address, and phone number. You can also choose a shipping method and a delivery date.

**4. Select a Payment Method**

On the next page, you'll need to select a payment method. You can choose to pay with a credit card, debit card, or Amazon Pay.

**5. Review Your Order**

On the final page, you'll be able to review your order. Make sure that all of the information is correct, and then click on the "Place Order" button.

**6. Get Your Order**

Your order will be shipped to the address you provided. You can track the progress of your order by logging into your Amazon account.

**Fast Checkout Tips**

Here are a few tips to help you speed up the checkout process on Amazon as an anonymous guest:

* **Create a Wish List in advance.** This will save you time when you're ready to check out, as you won't have to add items to your cart one by one.
* **Enter your shipping information and payment method ahead of time.** This will also save you time when you're ready to check out.
* **Review your order carefully before placing it.** Make sure that all of the information is correct, and that you're happy with the shipping method and delivery date.

By following these tips, you can speed up the checkout process on Amazon as an anonymous guest and get your order faster.

**Reference Articles**

* [How to Speed Up Your Amazon Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Create a Wish List on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Check Out on Amazon as an Anonymous Guest](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top