Tips Fast Checkout for Amazon Purchases Using Guest Access

vietquyet788

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán nhanh cho các giao dịch mua Amazon bằng cách sử dụng Truy cập khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là thành viên chính, quá trình thanh toán có thể chậm và tẻ nhạt.May mắn thay, có một cách để tăng tốc quá trình bằng cách sử dụng quyền truy cập của khách.

Truy cập khách cho phép bạn mua hàng trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.Đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn chỉ mua hàng một lần hoặc nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.

Để sử dụng quyền truy cập của khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào nút "Khách" ở đầu trang chủ Amazon.
2. Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
3. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Đặt hàng."

Đó là nó!Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ trên đường tận hưởng giao dịch mua mới của bạn.

Dưới đây là một vài mẹo bổ sung để sử dụng quyền truy cập của khách:

* Bạn có thể sử dụng quyền truy cập của khách để mua thẻ quà tặng.
* Bạn có thể sử dụng quyền truy cập của khách để thêm các mục vào danh sách mong muốn Amazon của bạn.
* Bạn có thể sử dụng quyền truy cập của khách để theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

Nếu bạn quyết định tạo một tài khoản Amazon trong tương lai, các giao dịch mua truy cập khách của bạn sẽ được tự động thêm vào tài khoản của bạn.Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng theo dõi các đơn đặt hàng của mình và xem xét lịch sử mua hàng của bạn.

** Lợi ích của việc sử dụng quyền truy cập của khách **

Có một số lợi ích khi sử dụng quyền truy cập của khách, bao gồm:

* Tốc độ: Quá trình thanh toán nhanh hơn nhiều khi bạn sử dụng quyền truy cập của khách.Điều này là do bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của bạn.
* Thuận tiện: Bạn có thể sử dụng quyền truy cập của khách từ bất kỳ thiết bị nào, ngay cả khi bạn không cài đặt ứng dụng Amazon.
* Quyền riêng tư: Bạn không phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon khi bạn sử dụng quyền truy cập của khách.Đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư của bạn.

**Phần kết luận**

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng trên Amazon, khách truy cập của khách là một lựa chọn tuyệt vời.Đó là nhanh chóng, thuận tiện và riêng tư.Vì vậy, lần tới khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy thử khách truy cập.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng quyền truy cập của khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Lợi ích của việc sử dụng quyền truy cập của khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
**Fast Checkout for Amazon Purchases Using Guest Access**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not a Prime member, the checkout process can be slow and tedious. Luckily, there's a way to speed up the process by using Guest Access.

Guest Access allows you to make purchases on Amazon without creating an account. This can be a great option if you're only making a one-time purchase or if you don't want to share your personal information with Amazon.

To use Guest Access, simply follow these steps:

1. Click the "Guest" button at the top of the Amazon homepage.
2. Enter your shipping address and payment information.
3. Review your order and click "Place Order."

That's it! Your order will be placed and you'll be on your way to enjoying your new purchase.

Here are a few additional tips for using Guest Access:

* You can use Guest Access to purchase gift cards.
* You can use Guest Access to add items to your Amazon Wish List.
* You can use Guest Access to track your orders.

If you decide to create an Amazon account in the future, your Guest Access purchases will be automatically added to your account. This means that you can easily track your orders and review your purchase history.

**Benefits of Using Guest Access**

There are several benefits to using Guest Access, including:

* Speed: The checkout process is much faster when you use Guest Access. This is because you don't have to create an account or enter your personal information.
* Convenience: You can use Guest Access from any device, even if you don't have an Amazon app installed.
* Privacy: You don't have to share your personal information with Amazon when you use Guest Access. This can be a great option if you're concerned about your privacy.

**Conclusion**

If you're looking for a quick and easy way to make a purchase on Amazon, Guest Access is a great option. It's fast, convenient, and private. So next time you're shopping on Amazon, give Guest Access a try.

**Reference Articles**

* [How to Use Guest Access on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Benefits of Using Guest Access on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top