Tips Fast and Frugal: Quick Amazon Tips

ngockhangrolex

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhanh chóng và thanh đạm: Mẹo Amazon nhanh **

Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm giao dịch trên tất cả mọi thứ, từ quần áo đến thiết bị điện tử.Nhưng nếu bạn không cẩn thận, cuối cùng bạn có thể chi tiêu nhiều hơn bạn dự định.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua hàng Amazon tiếp theo của mình:

1. ** Sử dụng một trang web hoàn lại tiền. ** Các trang web hoàn trả như Rakuten và Topcashback cung cấp tiền mặt cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Chỉ cần đăng ký tài khoản và kích hoạt ưu đãi Amazon trước khi bạn bắt đầu mua sắm.Sau đó, bạn sẽ kiếm được một tỷ lệ phần trăm mua lại bằng tiền mặt hoặc thẻ quà tặng.
2. ** Đăng ký Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được giao hàng hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.
3. ** Tìm các giao dịch của Amazon Warehouse. ** Amazon Warehouse bán các mặt hàng được trả lại hoặc bị hư hỏng.Những mặt hàng này thường được giảm giá rất nhiều, vì vậy bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời.Chỉ cần chắc chắn đọc kỹ mô tả sản phẩm để đảm bảo bạn biết về bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. ** Sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu. ** Amazon Đăng ký & Lưu cho phép bạn đăng ký giao hàng định kỳ các mục đủ điều kiện.Bạn sẽ được giảm giá cho mỗi mục và bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào.
5. ** Kiểm tra các giao dịch sét của Amazon. ** Giao dịch sét của Amazon là ưu đãi thời gian giới hạn trên các mục chọn.Những giao dịch này có thể là một cách tuyệt vời để đạt được mức giảm giá lớn cho một mặt hàng phải có.
6. ** Sử dụng thẻ quà tặng Amazon. ** Nếu bạn có thẻ quà tặng Amazon, hãy sử dụng chúng để trả tiền cho các giao dịch mua của bạn.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền cho việc mua chung của bạn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho lần mua Amazon tiếp theo của mình.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu mua sắm ngay hôm nay!

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tiết kiệm tiền trên Amazon] (https://www.thebalance.com/how-to-save-money-on-amazon-4170121)
* [Amazon Prime: Nó có đáng không?] (Https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-review)
* [Amazon Warehouse giao dịch: Những gì bạn cần biết]
* [Amazon Đăng ký & Lưu: Cách tiết kiệm tiền] (What Is the Average Age of Marriage in the U.S.?)
* [Các giao dịch của Amazon Lightning: Cách ghi điểm một thỏa thuận] (How to Throw a Beach Party Your Guests Will Love)
* [Cách sử dụng Thẻ quà tặng Amazon] (How to Use Xbox One Voice Commands)

[ENGLISH]:
**Fast and Frugal: Quick Amazon Tips**

Amazon is a great place to find deals on everything from clothes to electronics. But if you're not careful, you can end up spending more than you intended. Here are a few tips to help you save money on your next Amazon purchase:

1. **Use a cashback site.** Cashback sites like Rakuten and TopCashback offer cash back on your Amazon purchases. Just sign up for an account and activate the Amazon offer before you start shopping. You'll then earn a percentage of your purchase back in cash or gift cards.
2. **Sign up for Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs.
3. **Look for Amazon Warehouse deals.** Amazon Warehouse sells items that are returned or damaged. These items are often heavily discounted, so you can find some great deals. Just be sure to read the product description carefully to make sure you're aware of any defects.
4. **Use Amazon Subscribe & Save.** Amazon Subscribe & Save allows you to sign up for a recurring delivery of eligible items. You'll get a discount on each item, and you can cancel your subscription at any time.
5. **Check out Amazon's lightning deals.** Amazon's lightning deals are limited-time offers on select items. These deals can be a great way to score a big discount on a must-have item.
6. **Use Amazon gift cards.** If you have Amazon gift cards, use them to pay for your purchases. This will save you money on your overall purchase.

By following these tips, you can save money on your next Amazon purchase. So what are you waiting for? Start shopping today!

**Reference articles:**

* [How to Save Money on Amazon](https://www.thebalance.com/how-to-save-money-on-amazon-4170121)
* [Amazon Prime: Is It Worth It?](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-review)
* [Amazon Warehouse Deals: What You Need to Know](https://www.thebalance.com/amazon-warehouse-deals-what-you-need-to-know-4170063)
* [Amazon Subscribe & Save: How to Save Money](https://www.thebalance.com/amazon-subscribe-save-how-to-save-money-4170080)
* [Amazon Lightning Deals: How to Score a Deal](https://www.thebalance.com/amazon-lightning-deals-how-to-score-a-deal-4170086)
* [How to Use Amazon Gift Cards](https://www.thebalance.com/how-to-use-amazon-gift-cards-4170096)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top