Tips Errors Checking Out with an Amazon Gift Card

khanhbinhtran

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Lỗi kiểm tra bằng thẻ quà tặng Amazon **

Thẻ quà tặng Amazon là một cách phổ biến để tặng quà mua sắm, nhưng điều gì xảy ra nếu bạn gặp phải lỗi khi kiểm tra?Dưới đây là một số lỗi phổ biến và cách khắc phục chúng:

*** Số dư thẻ quà tặng là không đủ. ** Nếu số dư thẻ quà tặng nhỏ hơn tổng chi phí đặt hàng của bạn, bạn sẽ cần thêm nhiều tiền vào thẻ hoặc sử dụng phương thức thanh toán khác.
*** Thẻ quà tặng không hợp lệ. ** Nếu bạn nhận được thông báo lỗi rằng thẻ quà tặng không hợp lệ, có thể là do thẻ đã hết hạn hoặc bị hủy.Bạn có thể kiểm tra số dư của thẻ quà tặng trực tuyến hoặc bằng cách gọi dịch vụ khách hàng của Amazon.
*** Thẻ quà tặng đã được sử dụng. ** Nếu bạn nhận được thông báo lỗi mà thẻ quà tặng đã được sử dụng, thì có thể là do người khác đã đổi thẻ.Bạn có thể kiểm tra lịch sử chuộc lỗi của thẻ quà tặng trực tuyến hoặc bằng cách gọi dịch vụ khách hàng của Amazon.
*** Thẻ quà tặng không được hỗ trợ trong khu vực của bạn. ** Thẻ quà tặng Amazon chỉ có giá trị cho các giao dịch mua được thực hiện tại quốc gia nơi họ được mua.Nếu bạn cố gắng sử dụng thẻ quà tặng ở một quốc gia khác, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm tra bằng thẻ quà tặng Amazon, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được giúp đỡ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Cách kiểm tra số dư của thẻ quà tặng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117460)
* [Cách đổi thẻ quà tặng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)

[ENGLISH]:
**Errors Checking Out with an Amazon Gift Card**

Amazon gift cards are a popular way to give the gift of shopping, but what happens if you encounter an error when checking out? Here are some common errors and how to fix them:

* **The gift card balance is insufficient.** If the gift card balance is less than the total cost of your order, you will need to add more funds to the card or use another payment method.
* **The gift card is not valid.** If you receive an error message that the gift card is not valid, it may be because the card has expired or been canceled. You can check the balance of your gift card online or by calling Amazon customer service.
* **The gift card was already used.** If you receive an error message that the gift card has already been used, it may be because someone else has already redeemed the card. You can check the redemption history of your gift card online or by calling Amazon customer service.
* **The gift card is not supported in your region.** Amazon gift cards are only valid for purchases made in the country where they were purchased. If you try to use a gift card in a different country, you will receive an error message.

If you are still having trouble checking out with an Amazon gift card, you can contact Amazon customer service for help.

**Reference articles:**

* [Amazon Gift Card FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [How to Check the Balance of Your Amazon Gift Card](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117460)
* [How to Redeem an Amazon Gift Card](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top