Tips Errors Adding a New Card at Amazon Checkout

[TIẾNG VIỆT]:
** Lỗi thêm thẻ mới tại Amazon Checkout **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn có thể gặp lỗi khi thêm thẻ mới vào tài khoản Amazon của mình.

Dưới đây là một số lỗi phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải và cách khắc phục chúng:

*** Số thẻ không hợp lệ. ** Đảm bảo bạn đã nhập chính xác số thẻ, bao gồm ngày hết hạn và mã bảo mật.
*** Thẻ không được hỗ trợ. ** Amazon chỉ chấp nhận một số loại thẻ nhất định, chẳng hạn như Visa, MasterCard và American Express.Kiểm tra danh sách các thẻ được hỗ trợ trên trang web của Amazon.
*** Thẻ đã bị từ chối. ** Có một số lý do tại sao thẻ của bạn có thể bị từ chối, chẳng hạn như không đủ tiền, số dư do quá khứ hoặc cảnh báo gian lận.Liên hệ với nhà phát hành thẻ của bạn để giải quyết vấn đề này.
*** Bạn đã đạt đến giới hạn thẻ của mình. ** Amazon có giới hạn về số lần bạn có thể thêm một thẻ mới vào tài khoản của mình trong một khoảng thời gian nhất định.Nếu bạn đã đạt đến giới hạn này, bạn sẽ cần phải đợi một vài ngày trước khi thử lại.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc thêm một thẻ mới vào tài khoản Amazon của mình, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng Dịch vụ để được giúp đỡ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách thêm thẻ mới vào tài khoản Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119410)
* [Amazon chấp nhận các loại thẻ nào?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201121410)
* [Tại sao thẻ của tôi bị từ chối?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201121510)
* [Tôi có thể thêm một thẻ mới vào tài khoản Amazon của mình bao nhiêu lần?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201121610)

[ENGLISH]:
**Errors Adding a New Card at Amazon Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, there are some instances where you may experience errors when adding a new card to your Amazon account.

Here are some of the most common errors you may encounter, and how to fix them:

* **The card number is invalid.** Make sure you have entered the card number correctly, including the expiration date and security code.
* **The card is not supported.** Amazon only accepts certain types of cards, such as Visa, Mastercard, and American Express. Check the list of supported cards on Amazon's website.
* **The card has been declined.** There are a number of reasons why your card may be declined, such as insufficient funds, a past due balance, or a fraud alert. Contact your card issuer to resolve this issue.
* **You have reached your card limit.** Amazon has a limit on the number of times you can add a new card to your account in a given period of time. If you have reached this limit, you will need to wait a few days before trying again.

If you are still having trouble adding a new card to your Amazon account, you can contact Amazon customer service for help.

**Reference articles:**

* [How to Add a New Card to Your Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119410)
* [What Types of Cards Does Amazon Accept?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201121410)
* [Why Was My Card Declined?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201121510)
* [How Many Times Can I Add a New Card to My Amazon Account?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201121610)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top