Tips Enjoy Free Shipping with an Amazon Prime Trial

[TIẾNG VIỆT]:
** Thưởng thức vận chuyển miễn phí với một bản dùng thử Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như các lợi ích khác như vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng được chọn, phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí và truy cập vào Prime Music.

Nếu bạn không chắc Amazon Prime có phù hợp với bạn hay không, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Trong phiên tòa của bạn, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm cả vận chuyển miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.

Để đăng ký dùng thử Amazon Prime miễn phí, hãy truy cập trang web Amazon Prime và nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu.Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ có thể bắt đầu mua sắm và tận hưởng tất cả các lợi ích của Amazon Prime.

Sau khi bản dùng thử miễn phí của bạn kết thúc, bạn sẽ tự động tính phí $ 119 mỗi năm cho Amazon Prime.Tuy nhiên, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào trước khi bản dùng thử kết thúc nếu bạn quyết định rằng Amazon Prime không phù hợp với bạn.

** Đây là một số lợi ích của Amazon Prime: **

*** Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện: ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt hàng các mặt hàng từ Amazon và nhận chúng hai ngày sau đó mà không phải trả tiền vận chuyển.
*** Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng được chọn: ** Thành viên Amazon Prime cũng được vận chuyển miễn phí cùng ngày trên các mặt hàng được chọn.Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt hàng các mặt hàng từ Amazon và nhận chúng cùng ngày, nếu bạn sống trong một thành phố cung cấp vận chuyển cùng ngày.
*** Phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn: ** Các thành viên Amazon Prime nhận được phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình không giới hạn miễn phí thông qua video Amazon Prime.Điều này có nghĩa là bạn có thể xem phim và chương trình TV trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng mà không phải trả tiền cho một dịch vụ phát trực tuyến riêng.
*** Truy cập vào Prime Music: ** Thành viên Amazon Prime có quyền truy cập vào Prime Music, cung cấp hơn 2 triệu bài hát mà bạn có thể phát trực tuyến trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.

** Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để có được giao hàng miễn phí khi mua hàng Amazon, Amazon Prime là một lựa chọn tuyệt vời.Với bản dùng thử 30 ngày miễn phí, bạn có thể thử Amazon Prime Out và tự mình xem làm thế nào nó có thể mang lại lợi ích cho bạn. **

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)
* [Nhạc chính] (Amazon Music Prime | Amazon.com)

[ENGLISH]:
**Enjoy Free Shipping with an Amazon Prime Trial**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as other benefits such as free same-day shipping on select items, free unlimited streaming of movies and TV shows, and access to Prime Music.

If you're not sure if Amazon Prime is right for you, you can sign up for a free 30-day trial. During your trial, you'll be able to enjoy all of the benefits of Amazon Prime, including free shipping on eligible items.

To sign up for a free Amazon Prime trial, visit the Amazon Prime website and click on the "Start your free trial" button. You'll be asked to enter your email address and create a password. Once you've created your account, you'll be able to start shopping and enjoying all of the benefits of Amazon Prime.

After your free trial ends, you'll be automatically charged $119 per year for Amazon Prime. However, you can cancel your subscription at any time before your trial ends if you decide that Amazon Prime isn't right for you.

**Here are some of the benefits of Amazon Prime:**

* **Free two-day shipping on eligible items:** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. This means that you can order items from Amazon and receive them two days later, without having to pay for shipping.
* **Free same-day shipping on select items:** Amazon Prime members also get free same-day shipping on select items. This means that you can order items from Amazon and receive them the same day, if you live in a city that offers same-day shipping.
* **Free unlimited streaming of movies and TV shows:** Amazon Prime members get free unlimited streaming of movies and TV shows through Amazon Prime Video. This means that you can watch movies and TV shows on your computer, phone, or tablet, without having to pay for a separate streaming service.
* **Access to Prime Music:** Amazon Prime members get access to Prime Music, which offers over 2 million songs that you can stream on your computer, phone, or tablet.

**If you're looking for a way to get free shipping on your Amazon purchases, Amazon Prime is a great option. With a free 30-day trial, you can try Amazon Prime out and see for yourself how it can benefit you.**

**References:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Prime Music](https://www.amazon.com/primemusic)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top