Tips Editing Your Amazon Cart Before Checkout

redgorilla915

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách chỉnh sửa giỏ hàng Amazon của bạn trước khi thanh toán **

Amazon giúp bạn dễ dàng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn, nhưng nếu bạn cần thay đổi trước khi bạn kiểm tra?Có thể bạn muốn thêm một tin nhắn quà tặng, thay đổi địa chỉ vận chuyển hoặc xóa một mặt hàng.Dù lý do là gì, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa giỏ hàng Amazon của mình trước khi bạn thanh toán.

** Để chỉnh sửa giỏ hàng Amazon của bạn, hãy làm theo các bước sau: **

1. ** Nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon. **
2. ** Nhấp vào nút "Chỉnh sửa giỏ hàng". **
3. ** Thực hiện các thay đổi bạn cần đối với giỏ hàng của mình. **
4. ** Nhấp vào nút "Cập nhật giỏ hàng". **

Bạn cũng có thể chỉnh sửa giỏ hàng Amazon của mình từ ứng dụng Amazon.Để làm điều này, hãy mở ứng dụng và nhấn vào biểu tượng "Giỏ hàng".Sau đó, nhấn vào nút "Chỉnh sửa giỏ hàng" và thực hiện các thay đổi bạn cần.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để chỉnh sửa giỏ hàng Amazon của bạn: **

* Bạn có thể xóa một mục khỏi giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào "X" bên cạnh mục.
* Bạn có thể thay đổi số lượng của một mục bằng cách nhấp vào nút "+" hoặc "-" bên cạnh mục.
* Bạn có thể thêm một tin nhắn quà tặng vào một mặt hàng bằng cách nhấp vào liên kết "Tùy chọn quà tặng" và nhập một tin nhắn.
* Bạn có thể thay đổi địa chỉ vận chuyển cho một mặt hàng bằng cách nhấp vào liên kết "Tùy chọn vận chuyển" và nhập một địa chỉ mới.
* Bạn có thể áp dụng phiếu giảm giá cho giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào liên kết "phiếu giảm giá" và nhập mã.

** Chỉnh sửa giỏ hàng Amazon của bạn trước khi thanh toán là một cách tuyệt vời để đảm bảo bạn nhận được các mục phù hợp và đơn đặt hàng của bạn là chính xác.Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn cần trước khi hoàn tất việc mua hàng của mình. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách chỉnh sửa giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202068470)
* [Cách xóa một mục khỏi giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202068470#g2068470)
* [Cách thay đổi số lượng của một mặt hàng trong giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202068470#g2068470)
* [Cách thêm tin nhắn quà tặng vào một mặt hàng trong giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202068470#g2068470)
* [Cách thay đổi địa chỉ vận chuyển cho một mặt hàng trong giỏ hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202068470#g2068470)
* [Cách áp dụng phiếu giảm giá cho Amazon Cart của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202068470#g2068470)

[ENGLISH]:
**How to Edit Your Amazon Cart Before Checkout**

Amazon makes it easy to add items to your cart, but what if you need to make a change before you check out? Maybe you want to add a gift message, change the shipping address, or remove an item. Whatever the reason, you can easily edit your Amazon cart before you checkout.

**To edit your Amazon cart, follow these steps:**

1. **Click the "Cart" icon in the top right corner of the Amazon website.**
2. **Click the "Edit Cart" button.**
3. **Make the changes you need to your cart.**
4. **Click the "Update Cart" button.**

You can also edit your Amazon cart from the Amazon app. To do this, open the app and tap the "Cart" icon. Then, tap the "Edit Cart" button and make the changes you need.

**Here are some additional tips for editing your Amazon cart:**

* You can remove an item from your cart by clicking the "X" next to the item.
* You can change the quantity of an item by clicking the "+" or "-" button next to the item.
* You can add a gift message to an item by clicking the "Gift Options" link and entering a message.
* You can change the shipping address for an item by clicking the "Shipping Options" link and entering a new address.
* You can apply a coupon to your cart by clicking the "Coupons" link and entering a code.

**Editing your Amazon cart before checkout is a great way to make sure you're getting the right items and that your order is correct. By following these steps, you can easily make any changes you need before you finalize your purchase.**

**Reference articles:**

* [How to Edit Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202068470)
* [How to Remove an Item from Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202068470#G202068470)
* [How to Change the Quantity of an Item in Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202068470#G202068470)
* [How to Add a Gift Message to an Item in Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202068470#G202068470)
* [How to Change the Shipping Address for an Item in Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202068470#G202068470)
* [How to Apply a Coupon to Your Amazon Cart](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202068470#G202068470)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top