Tips Easy Purchases on Amazon Using Guest Checkout

angryswan971

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua dễ dàng trên Amazon bằng cách sử dụng Checkout của khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Nhưng nếu bạn không có tài khoản Amazon thì sao?Hoặc nếu bạn chỉ muốn mua nhanh mà không phải tạo tài khoản?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện mua hàng dễ dàng trên Amazon bằng cách sử dụng Checkout của khách.

** Cách mua hàng với tư cách là khách trên Amazon **

1. ** Truy cập trang web Amazon ** và nhấp vào liên kết ** Đăng nhập ** ở góc trên cùng bên phải của trang.
2. Dưới ** Tạo tài khoản Amazon **, nhấp vào ** Thanh toán khách **.
3. Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
4. Chọn một phương thức vận chuyển và nhấp vào ** Tiếp tục xem xét **.
5. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào ** Đặt hàng **.

Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một số xác nhận và một liên kết để theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán khách trên Amazon.

*** Thật nhanh chóng và dễ dàng. ** Bạn không cần phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của bạn, để bạn có thể mua hàng chỉ trong vài phút.
*** Bạn có thể thực hiện mua hàng mà không cần rời khỏi cửa sổ trình duyệt hiện tại của mình. ** Nếu bạn đã duyệt Amazon, bạn không phải mở một tab hoặc cửa sổ mới để tạo tài khoản.
*** Bạn có thể sử dụng Checkout của khách trên bất kỳ thiết bị nào. ** Bạn có thể mua hàng trên Amazon từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình, bất kể bạn đã cài đặt ứng dụng Amazon hay không.

** Nhược điểm của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng thanh toán khách trên Amazon.

*** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật đơn đặt hàng. ** Khi bạn mua hàng làm khách, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật đơn đặt hàng.Điều này là do bạn không có tài khoản Amazon.
*** Bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình hoặc thông tin thanh toán đã lưu. ** Khi bạn mua hàng làm khách, bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng của mình hoặc thông tin thanh toán đã lưu.Điều này là do bạn không có tài khoản Amazon.

**Phần kết luận**

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng trên Amazon, việc kiểm tra khách là một lựa chọn tuyệt vời.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của mình, vì vậy bạn có thể mua hàng chỉ trong vài phút.Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật đơn đặt hàng.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách theo dõi đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách quản lý lịch sử đơn hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Easy Purchases on Amazon Using Guest Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. But what if you don't have an Amazon account? Or what if you just want to make a quick purchase without having to create an account?

In this article, we'll show you how to make easy purchases on Amazon using guest checkout.

**How to Make a Purchase as a Guest on Amazon**

1. **Visit the Amazon website** and click on the **Sign in** link in the top right corner of the page.
2. Under **Create an Amazon account**, click **Guest Checkout**.
3. Enter your shipping address and payment information.
4. Select a shipping method and click **Continue to Review**.
5. Review your order and click **Place Order**.

You will then be given a confirmation number and a link to track your order.

**Benefits of Using Guest Checkout**

There are a few benefits to using guest checkout on Amazon.

* **It's quick and easy.** You don't have to create an account or enter your personal information, so you can make a purchase in just a few minutes.
* **You can make purchases without leaving your current browser window.** If you're already browsing Amazon, you don't have to open a new tab or window to create an account.
* **You can use guest checkout on any device.** You can make purchases on Amazon from your computer, phone, or tablet, regardless of whether or not you have the Amazon app installed.

**Drawbacks of Using Guest Checkout**

There are a few drawbacks to using guest checkout on Amazon.

* **You won't be able to track your order or receive order updates.** When you make a purchase as a guest, you won't be able to track your order or receive order updates. This is because you don't have an Amazon account.
* **You won't be able to access your order history or saved payment information.** When you make a purchase as a guest, you won't be able to access your order history or saved payment information. This is because you don't have an Amazon account.

**Conclusion**

If you're looking for a quick and easy way to make a purchase on Amazon, guest checkout is a great option. You don't have to create an account or enter your personal information, so you can make a purchase in just a few minutes. However, keep in mind that you won't be able to track your order or receive order updates.

**Related Articles**

* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Track Your Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Manage Your Amazon Order History](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top