Tips Easy Checkout on Amazon Thanks to Guest Access

tritinhteddy

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán dễ dàng trên Amazon nhờ truy cập khách **

Amazon giúp bạn dễ dàng kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng, ngay cả khi bạn không có tài khoản.Với Amazon Guest Checkout, bạn chỉ cần nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán của mình và bạn đã hoàn tất.Không cần tạo tài khoản hoặc ghi nhớ mật khẩu của bạn.

Để sử dụng thanh toán của Amazon Guest, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Thêm mục vào giỏ hàng của bạn. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Chọn "Thanh toán khách". **
4. Nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán của bạn.
5. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý và chuyển đến địa chỉ bạn cung cấp.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi.

Amazon Guest Checkout là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mua sắm không muốn tạo tài khoản hoặc những người chỉ cần mua hàng một lần.Đó cũng là một lựa chọn tốt cho những người mua sắm muốn giữ mua hàng tách biệt với tài khoản Amazon của họ.

** Lợi ích của việc thanh toán khách Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng thanh toán của Amazon Guest, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng mà không phải tạo tài khoản hoặc ghi nhớ mật khẩu của bạn.
*** Thuận tiện: ** Bạn có thể sử dụng Amazon Guest Checkout trên bất kỳ thiết bị nào, ngay cả khi bạn không cài đặt ứng dụng Amazon.
*** Quyền riêng tư: ** Bạn có thể tách biệt mua hàng với tài khoản Amazon của mình.

** Cách sử dụng thanh toán của Amazon Guest trên thiết bị di động **

Bạn cũng có thể sử dụng Amazon Guest Checkout trên thiết bị di động của bạn.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Mở ứng dụng Amazon. **
2. ** Nhấn vào biểu tượng "Giỏ hàng". **
3. ** Nhấn vào nút "Tiến hành thanh toán". **
4. ** Chọn "Kiểm tra khách". **
5. Nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán của bạn.
6. ** Nhấn vào nút "Đặt hàng". **

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý và chuyển đến địa chỉ bạn cung cấp.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi.

** Mẹo sử dụng thanh toán của Amazon Guest **

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh toán cho Amazon Guest:

*** Đảm bảo rằng bạn đã có thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán của mình trước khi bạn bắt đầu quy trình thanh toán. **
*** kiểm tra kỹ đơn hàng của bạn trước khi bạn đặt nó. **
*** Giữ email xác nhận của bạn cho hồ sơ của bạn. **

** Câu hỏi thường gặp về thanh toán của khách Amazon **

*** Tôi có thể sử dụng Amazon Guest Checkout nhiều lần không? **

Có, bạn có thể sử dụng Amazon Guest Checkout nhiều lần.Tuy nhiên, bạn sẽ cần nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán của mình mỗi khi bạn sử dụng.
*** Tôi có thể sử dụng Amazon Guest Checkout để trả lại không? **

Có, bạn có thể sử dụng thanh toán của Amazon Guest để trả lại.Tuy nhiên, bạn sẽ cần tạo một tài khoản Amazon để xử lý lợi nhuận.
*** Tôi có thể sử dụng thanh toán của Amazon Guest để theo dõi đơn đặt hàng của mình không? **

Có, bạn có thể sử dụng thanh toán của Amazon Guest để theo dõi đơn đặt hàng của bạn.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi sau khi bạn đặt hàng.

**Phần kết luận**

Amazon Guest Checkout là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mua sắm muốn kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng mà không phải tạo tài khoản.Đó cũng là một lựa chọn tốt cho những người mua sắm chỉ cần mua hàng một lần hoặc những người muốn giữ các giao dịch mua của họ tách biệt với tài khoản Amazon của họ.

[ENGLISH]:
**Easy Checkout on Amazon Thanks to Guest Access**

Amazon makes it easy to checkout quickly and easily, even if you don't have an account. With Amazon Guest Checkout, you can simply enter your shipping information and payment details, and you're done. No need to create an account or remember your password.

To use Amazon Guest Checkout, follow these steps:

1. **Add items to your cart.**
2. **Click the "Proceed to Checkout" button.**
3. **Select "Guest Checkout".**
4. Enter your shipping information and payment details.
5. **Click the "Place Order" button.**

Your order will be processed and shipped to the address you provided. You'll receive a confirmation email with tracking information.

Amazon Guest Checkout is a great option for shoppers who don't want to create an account or who only need to make a one-time purchase. It's also a good option for shoppers who want to keep their purchases separate from their Amazon account.

**Benefits of Amazon Guest Checkout**

There are several benefits to using Amazon Guest Checkout, including:

* **Speed:** You can checkout quickly and easily without having to create an account or remember your password.
* **Convenience:** You can use Amazon Guest Checkout on any device, even if you don't have the Amazon app installed.
* **Privacy:** You can keep your purchases separate from your Amazon account.

**How to Use Amazon Guest Checkout on Mobile**

You can also use Amazon Guest Checkout on your mobile device. To do this, follow these steps:

1. **Open the Amazon app.**
2. **Tap the "Shopping Cart" icon.**
3. **Tap the "Proceed to Checkout" button.**
4. **Select "Guest Checkout".**
5. Enter your shipping information and payment details.
6. **Tap the "Place Order" button.**

Your order will be processed and shipped to the address you provided. You'll receive a confirmation email with tracking information.

**Tips for Using Amazon Guest Checkout**

Here are a few tips for using Amazon Guest Checkout:

* **Make sure you have your shipping information and payment details ready before you start the checkout process.**
* **Double-check your order before you place it.**
* **Keep your confirmation email for your records.**

**Frequently Asked Questions about Amazon Guest Checkout**

* **Can I use Amazon Guest Checkout multiple times?**

Yes, you can use Amazon Guest Checkout multiple times. However, you will need to enter your shipping information and payment details each time you use it.
* **Can I use Amazon Guest Checkout to make a return?**

Yes, you can use Amazon Guest Checkout to make a return. However, you will need to create an Amazon account in order to process the return.
* **Can I use Amazon Guest Checkout to track my order?**

Yes, you can use Amazon Guest Checkout to track your order. You will receive a confirmation email with tracking information after you place your order.

**Conclusion**

Amazon Guest Checkout is a great option for shoppers who want to checkout quickly and easily without having to create an account. It's also a good option for shoppers who only need to make a one-time purchase or who want to keep their purchases separate from their Amazon account.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top