Tips Easy Checkout for Amazon Buys Using Guest Access

viethungruan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán dễ dàng cho Amazon Mua bằng cách sử dụng Truy cập khách **

Amazon giúp bạn dễ dàng mua các mặt hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng, ngay cả khi bạn không có tài khoản.Với Amazon Guest Checkout, bạn có thể bỏ qua quy trình đăng ký và chỉ cần nhập thông tin vận chuyển của bạn để hoàn thành việc mua hàng của mình.

** Cách sử dụng thanh toán của Amazon Guest **

1. ** Thêm các mục vào giỏ hàng của bạn. ** Bạn có thể thêm các mục vào giỏ hàng của mình từ bất kỳ trang Amazon nào.Chỉ cần nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" và tiếp tục mua sắm.
2. ** Tiến hành thanh toán. ** Khi bạn đã sẵn sàng để thanh toán, nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra".
3. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. ** Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ vận chuyển, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
4. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn. ** Đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn là chính xác trước khi nhấp vào nút "Đặt hàng".

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán của Amazon Guest **

*** Tốc độ: ** Thanh toán của Amazon Guest là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Bạn có thể bỏ qua quá trình đăng ký và nhận các mặt hàng của bạn nhanh hơn.
*** Thuận tiện: ** Thanh toán của Amazon khách thuận tiện nếu bạn không có tài khoản Amazon hoặc nếu bạn không muốn tạo một tài khoản.
*** Bảo mật: ** Kiểm tra khách Amazon được bảo mật.Thông tin của bạn được mã hóa và bảo vệ.

** Mẹo sử dụng thanh toán của Amazon Guest **

*** Đảm bảo rằng bạn có tất cả thông tin vận chuyển của bạn sẵn sàng trước khi bạn bắt đầu quá trình thanh toán. ** Điều này sẽ giúp bạn tránh mọi sự chậm trễ.
*** Xem lại đơn đặt hàng của bạn một cách cẩn thận trước khi bạn nhấp vào nút "Đặt hàng". ** Đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn là chính xác và bạn hài lòng với tổng giá.
*** Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được hỗ trợ. **

**Phần kết luận**

Amazon Guest Checkout là một cách tuyệt vời để mua hàng nhanh chóng và dễ dàng trên Amazon.Đó là nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.Nếu bạn không có tài khoản Amazon hoặc nếu bạn không muốn tạo một tài khoản, Amazon Guest Checkout là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201114310)
* [Lợi ích của việc sử dụng thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201114310#benefits)
* [Mẹo sử dụng thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201114310#tips)

[ENGLISH]:
**Easy Checkout for Amazon Buys Using Guest Access**

Amazon makes it easy to buy items quickly and easily, even if you don't have an account. With Amazon Guest Checkout, you can skip the sign-up process and simply enter your shipping information to complete your purchase.

**How to Use Amazon Guest Checkout**

1. **Add items to your cart.** You can add items to your cart from any Amazon page. Simply click the "Add to Cart" button and continue shopping.
2. **Proceed to checkout.** When you're ready to checkout, click the "Proceed to Checkout" button.
3. **Enter your shipping information.** You will be asked to enter your shipping address, phone number, and email address.
4. **Review your order.** Make sure that all of your information is correct before clicking the "Place Order" button.

**Benefits of Using Amazon Guest Checkout**

* **Speed:** Amazon Guest Checkout is a quick and easy way to make a purchase. You can skip the sign-up process and get your items faster.
* **Convenience:** Amazon Guest Checkout is convenient if you don't have an Amazon account or if you don't want to create one.
* **Security:** Amazon Guest Checkout is secure. Your information is encrypted and protected.

**Tips for Using Amazon Guest Checkout**

* **Make sure that you have all of your shipping information ready before you start the checkout process.** This will help you to avoid any delays.
* **Review your order carefully before you click the "Place Order" button.** Make sure that all of your information is correct and that you are happy with the total price.
* **If you have any questions or problems, you can contact Amazon customer service for assistance.**

**Conclusion**

Amazon Guest Checkout is a great way to make a quick and easy purchase on Amazon. It's fast, convenient, and secure. If you don't have an Amazon account or if you don't want to create one, Amazon Guest Checkout is a great option for you.

**Reference Articles**

* [How to Use Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201114310)
* [Benefits of Using Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201114310#benefits)
* [Tips for Using Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201114310#tips)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top