Tips Easy Amazon Checkouts Using the Convenient Guest Option

lykhai.tam

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán Amazon dễ dàng bằng cách sử dụng tùy chọn khách thuận tiện **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, một điều có thể là một chút đau là quá trình thanh toán.Nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn phải tạo một tài khoản trước khi bạn có thể kiểm tra.Đây có thể là một quá trình tốn thời gian, đặc biệt nếu bạn chỉ mua hàng một lần.

May mắn thay, Amazon cung cấp tùy chọn thanh toán khách thuận tiện cho phép bạn bỏ qua quy trình tạo tài khoản và kiểm tra với tư cách là khách.Đây là một tùy chọn tuyệt vời nếu bạn không chắc bạn sẽ trả lại hay nếu bạn không muốn tạo tài khoản Amazon.

Để sử dụng tùy chọn kiểm tra khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Sau đó, bạn sẽ có thể hoàn thành việc mua hàng của mình mà không phải tạo tài khoản Amazon.

** Lợi ích của việc sử dụng tùy chọn thanh toán của khách **

Có một vài lợi ích khi sử dụng tùy chọn thanh toán khách trên Amazon.

*** Nó nhanh hơn. ** Quá trình thanh toán của khách nhanh hơn nhiều so với việc tạo tài khoản Amazon và sau đó kiểm tra.Điều này đặc biệt có lợi nếu bạn chỉ mua hàng một lần.
*** Nó riêng tư hơn. ** Khi bạn kiểm tra với tư cách là khách, thông tin của bạn không được lưu trên các máy chủ của Amazon.Điều này có nghĩa là bạn không phải lo lắng về thông tin của bạn được chia sẻ với các bên thứ ba.
*** Việc trả lại các mục sẽ dễ dàng hơn. ** Nếu bạn cần trả lại một mặt hàng mà bạn đã mua làm khách, bạn chỉ cần làm như vậy mà không phải tạo tài khoản Amazon.

**Phần kết luận**

Tùy chọn kiểm tra khách trên Amazon là một cách thuận tiện để mua hàng mà không phải tạo tài khoản.Nó nhanh hơn, riêng tư hơn và dễ dàng hơn để trả lại các mặt hàng.Nếu bạn không chắc bạn sẽ trả lại, hoặc nếu bạn không muốn tạo tài khoản Amazon, tùy chọn thanh toán của khách là một tùy chọn tuyệt vời cho bạn.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201921480)
* [Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (19 Small Business Goals You Can Set This Year)
* [Cách trả lại một mặt hàng bạn đã mua với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201921480#:~ item you, item to Amazon.

[ENGLISH]:
**Easy Amazon Checkouts Using the Convenient Guest Option**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, one thing that can be a bit of a pain is the checkout process. If you're not a registered Amazon customer, you have to create an account before you can check out. This can be a time-consuming process, especially if you're just making a one-time purchase.

Fortunately, Amazon offers a convenient guest checkout option that allows you to skip the account creation process and check out as a guest. This is a great option if you're not sure if you'll be making a return, or if you just don't want to create an Amazon account.

To use the guest checkout option, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Review your order and click the "Place order" button.**

You'll then be able to complete your purchase without having to create an Amazon account.

**Benefits of using the guest checkout option**

There are a few benefits to using the guest checkout option on Amazon.

* **It's faster.** The guest checkout process is much faster than creating an Amazon account and then checking out. This is especially beneficial if you're just making a one-time purchase.
* **It's more private.** When you check out as a guest, your information is not saved on Amazon's servers. This means that you don't have to worry about your information being shared with third parties.
* **It's easier to return items.** If you need to return an item that you purchased as a guest, you can simply do so without having to create an Amazon account.

**Conclusion**

The guest checkout option on Amazon is a convenient way to make purchases without having to create an account. It's faster, more private, and easier to return items. If you're not sure if you'll be making a return, or if you just don't want to create an Amazon account, the guest checkout option is a great option for you.

**Reference articles**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201921480)
* [The Benefits of Checking Out as a Guest on Amazon](https://www.thebalancesmb.com/benefits-of-checking-out-as-a-guest-on-amazon-4178271)
* [How to Return an Item You Purchased as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201921480#:~:text=To%20return%20an%20item%20you,the%20item%20to%20Amazon.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top