Tips Easy Amazon Checkout With Guest Access

huynh2626

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán Amazon dễ dàng với quyền truy cập của khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể do dự khi thanh toán với tư cách là khách.Rốt cuộc, bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân của mình cho một công ty mà bạn không biết.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bạn có thể kiểm tra trên Amazon với tư cách là khách mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào?Đúng vậy, Amazon giúp bạn dễ dàng kiểm tra với tư cách là khách mà không cần tạo tài khoản.Đây là cách:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
5. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Đó là nó!Bạn vừa hoàn thành việc mua hàng của mình mà không phải tạo tài khoản Amazon.

** Lợi ích của việc thanh toán với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, nó nhanh chóng và dễ dàng.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của bạn.Đây có thể là một tiết kiệm thời gian lớn, đặc biệt nếu bạn chỉ mua một chiếc nhỏ.

Thứ hai, kiểm tra với tư cách là khách cho phép bạn ẩn danh.Bạn không phải lo lắng về thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với Amazon hoặc các bên thứ ba khác.Đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư.

Cuối cùng, kiểm tra với tư cách là khách cho phép bạn mua sắm mà không phải tạo tài khoản.Đây có thể là một tùy chọn tốt nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn tạo tài khoản Amazon.Bạn luôn có thể tạo một tài khoản sau nếu bạn quyết định muốn.

** Hạn chế của thanh toán khi là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đặt hàng của mình hoặc theo dõi đơn đặt hàng của mình.Đây có thể là một vấn đề nếu bạn cần theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc trả lại.

Thứ hai, bạn sẽ không thể tham gia chương trình khách hàng thân thiết của Amazon.Chương trình này cung cấp cho các thành viên giảm giá và lợi ích độc quyền.Nếu bạn quan tâm đến việc kiếm được phần thưởng hoặc tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn, bạn có thể muốn tạo một tài khoản Amazon.

Cuối cùng, kiểm tra với tư cách là khách có nghĩa là bạn sẽ ít được bảo vệ bởi các chính sách dịch vụ khách hàng của Amazon.Nếu bạn gặp vấn đề với đơn đặt hàng của mình, bạn có thể gặp khó khăn hơn khi giải quyết nó nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký.

** Nhìn chung, kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Tuy nhiên, có một số nhược điểm của tùy chọn này, vì vậy bạn nên cân nhắc các lợi ích và nhược điểm trước khi quyết định có nên kiểm tra như một khách. **

** Bài viết tham khảo **

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Lợi ích của việc tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Hạn chế của việc tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**Easy Amazon Checkout With Guest Access**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not a registered Amazon customer, you may be hesitant to checkout as a guest. After all, you don't want to give out your personal information to a company you don't know.

But what if I told you that you can checkout on Amazon as a guest without having to give out any personal information? That's right, Amazon makes it easy to checkout as a guest without creating an account. Here's how:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping address and payment information.**
5. **Click the "Place your order" button.**

That's it! You've just completed your purchase without having to create an Amazon account.

**Benefits of Checkout as a Guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon. First, it's quick and easy. You don't have to create an account or enter your personal information. This can be a big time-saver, especially if you're only making a small purchase.

Second, checking out as a guest allows you to remain anonymous. You don't have to worry about your personal information being shared with Amazon or other third parties. This can be a good option if you're concerned about privacy.

Finally, checking out as a guest allows you to shop without having to create an account. This can be a good option if you're not sure if you want to create an Amazon account. You can always create an account later if you decide you want to.

**Drawbacks of Checkout as a Guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon. First, you won't be able to access your order history or track your orders. This can be a problem if you need to track your order or make a return.

Second, you won't be able to participate in Amazon's loyalty program. This program offers members exclusive discounts and benefits. If you're interested in earning rewards or saving money on your purchases, you may want to create an Amazon account.

Finally, checking out as a guest means that you'll be less protected by Amazon's customer service policies. If you have a problem with your order, you may have a harder time getting it resolved if you're not a registered customer.

**Overall, checking out as a guest on Amazon is a quick and easy way to make a purchase. However, there are some drawbacks to this option, so you should weigh the benefits and drawbacks before deciding whether or not to check out as a guest.**

**Reference Articles**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Benefits of Creating an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [Drawbacks of Creating an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top