Tips Easy Alexa Shortcuts for Everyday Tasks

xuankhoaasdfghj

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Phím tắt Alexa dễ dàng cho các công việc hàng ngày **

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể giúp bạn với nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chơi nhạc đến đặt báo thức.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể sử dụng Alexa để tạo các phím tắt cho các công việc hàng ngày của bạn?

Các phím tắt là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và hoàn thành công việc nhanh hơn.Với một vài lệnh thoại đơn giản, bạn có thể tạo các phím tắt cho các tác vụ như bật đèn, chơi nhạc yêu thích của bạn hoặc kiểm tra thời tiết.

Để tạo một phím tắt, hãy mở ứng dụng Alexa và chuyển đến tab ** Cài đặt **.Sau đó, chọn ** Kỹ năng & trò chơi ** và chọn ** Kỹ năng của bạn **.Cuộn xuống phần ** Phím tắt tùy chỉnh ** và nhấn ** Tạo phím tắt **.

Sau đó, bạn sẽ được nhắc gọi tên phím tắt của bạn và chọn lệnh thoại.Ví dụ: bạn có thể đặt tên cho phím tắt của mình "Bật đèn" và chọn lệnh thoại "Alexa, bật đèn".

Khi bạn đã tạo lối tắt của mình, bạn có thể sử dụng nó bằng cách nói lệnh thoại.Alexa sau đó sẽ thực hiện nhiệm vụ tương ứng.

Dưới đây là một vài ví dụ nữa về các phím tắt Alexa dễ dàng mà bạn có thể tạo:

*** Phát danh sách phát buổi sáng của tôi: ** Phím tắt này sẽ phát một danh sách phát các bài hát yêu thích của bạn mà bạn đã tạo trong ứng dụng Amazon Music.
*** Đặt báo thức trong 7:00 sáng: ** Phím tắt này sẽ đặt báo thức trong 7:00 sáng.
*** Kiểm tra thời tiết: ** Phím tắt này sẽ cho bạn biết các điều kiện và dự báo thời tiết hiện tại.
*** Bật đèn phòng khách: ** Phím tắt này sẽ bật đèn trong phòng khách.

Bạn có thể tạo bao nhiêu phím tắt như bạn muốn.Chỉ cần chắc chắn cho họ tên mô tả và chọn các lệnh thoại mà bạn sẽ dễ nhớ.

Với các phím tắt của Alexa, bạn có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu tạo một số phím tắt ngay hôm nay!

**Người giới thiệu:**

* [Cách tạo các phím tắt Alexa] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g6d5449S3580403T)

[ENGLISH]:
**Easy Alexa Shortcuts for Everyday Tasks**

Alexa is a powerful voice assistant that can help you with a variety of tasks, from playing music to setting alarms. But did you know that you can also use Alexa to create shortcuts for your everyday tasks?

Shortcuts are a great way to save time and get things done faster. With a few simple voice commands, you can create shortcuts for tasks like turning on the lights, playing your favorite music, or checking the weather.

To create a shortcut, open the Alexa app and go to the **Settings** tab. Then, select **Skills & Games** and choose **Your Skills**. Scroll down to the **Custom Shortcuts** section and tap **Create Shortcut**.

You'll then be prompted to name your shortcut and choose a voice command. For example, you could name your shortcut "Turn on the lights" and choose the voice command "Alexa, turn on the lights."

Once you've created your shortcut, you can use it by saying the voice command. Alexa will then perform the corresponding task.

Here are a few more examples of easy Alexa shortcuts you can create:

* **Play my morning playlist:** This shortcut will play a playlist of your favorite songs that you've created in the Amazon Music app.
* **Set an alarm for 7:00 AM:** This shortcut will set an alarm for 7:00 AM.
* **Check the weather:** This shortcut will tell you the current weather conditions and forecast.
* **Turn on the living room lights:** This shortcut will turn on the lights in the living room.

You can create as many shortcuts as you want. Just be sure to give them descriptive names and choose voice commands that you'll remember easily.

With Alexa shortcuts, you can make your life easier and more efficient. So what are you waiting for? Start creating some shortcuts today!

**References:**

* [How to Create Alexa Shortcuts](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G6D5449S3580403T)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top