Tips Earn Money with Amazon Mechanical Turk

honamnguyen

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Mechanical Turk (MTURK) là một thị trường cộng đồng cho phép các doanh nghiệp và cá nhân thuê ngoài các nhiệm vụ khó khăn hoặc tốn thời gian để hoàn thành.Các nhiệm vụ này, được gọi là Nhiệm vụ tình báo của con người (HITS), có thể là bất cứ điều gì từ nhập dữ liệu đơn giản đến các nhiệm vụ phức tạp hơn như viết đánh giá sản phẩm hoặc kiểm duyệt nội dung trực tuyến.

Là một công nhân trên MTURK, bạn có thể kiếm được tiền bằng cách hoàn thành lượt truy cập.Số tiền bạn kiếm được trên mỗi lần truy cập khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ dài của nhiệm vụ.Tuy nhiên, bạn thường có thể mong đợi kiếm được từ 0,01 đến 5 đô la mỗi lần.

Để bắt đầu với MTURK, bạn sẽ cần tạo một tài khoản và xác minh danh tính của bạn.Khi bạn đã thiết lập, bạn có thể bắt đầu duyệt các lượt truy cập và chấp nhận những người mà bạn quan tâm. Bạn cũng có thể thiết lập các cảnh báo để bạn được thông báo khi các lượt truy cập mới có sẵn trong lĩnh vực chuyên môn của bạn.

MTURK là một cách tuyệt vời để kiếm thêm một số tiền ở bên.Đó cũng là một cách tuyệt vời để học các kỹ năng mới và có được kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.Nếu bạn đang tìm kiếm một cách linh hoạt để kiếm tiền, MTURK chắc chắn đáng để kiểm tra.

Dưới đây là một số mẹo để bắt đầu với MTURK:

*** Chọn các nhiệm vụ của bạn một cách khôn ngoan. ** Không phải tất cả các lượt truy cập đều được tạo bằng nhau.Một số khó khăn hơn những người khác, và một số trả nhiều hơn những người khác.Dành thời gian để đọc các mô tả về các bản hit trước khi bạn chấp nhận chúng và đảm bảo rằng bạn thoải mái với công việc liên quan.
*** Đặt các mục tiêu thực tế. ** Đừng mong đợi để kiếm tiền trên MTURK qua đêm.Phải mất thời gian để xây dựng một danh tiếng tốt và bắt đầu kiếm được thu nhập ổn định.Đặt mục tiêu thực tế cho chính mình và không nản lòng nếu bạn không thấy kết quả ngay lập tức.
*** Hãy kiên nhẫn. ** Mturk có thể là một cách chậm chạp để kiếm tiền.Sẽ có những lúc bạn không có sẵn bất kỳ lượt truy cập nào, và sẽ có lúc bạn phải đợi một thời gian dài để các bản hit của bạn được chấp thuận.Chỉ cần kiên nhẫn và giữ nó, và cuối cùng bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả.

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:

* [Câu hỏi thường gặp về Mturk] (https://www.mturk.com/help/faq)
* [Blog Mturk] (https://www.mturk.com/blog/)
* [Diễn đàn Mturk] (Forums)

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách kiếm tiền trên Amazon] (Percival Lowell and the (Disproved) Theory of Man-Made Canals on Mars)
* [Những cách tốt nhất để kiếm tiền trực tuyến] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050715/best-ways-make-money-online.asp)
* [Cách bắt đầu một bên hối hả] (Traders' Body Launches National E-Commerce Portal | Entrepreneur

[ENGLISH]:
Amazon Mechanical Turk (MTurk) is a crowdsourcing marketplace that enables businesses and individuals to outsource tasks that are difficult or time-consuming to complete. These tasks, known as Human Intelligence Tasks (HITs), can be anything from simple data entry to more complex tasks like writing product reviews or moderating online content.

As a worker on MTurk, you can earn money by completing HITs. The amount of money you earn per HIT varies depending on the difficulty and length of the task. However, you can typically expect to earn between $0.01 and $5 per HIT.

To get started with MTurk, you'll need to create an account and verify your identity. Once you're set up, you can start browsing HITs and accepting those that you're interested in. You can also set up alerts so that you're notified when new HITs are available in your area of expertise.

MTurk is a great way to earn some extra money on the side. It's also a great way to learn new skills and get experience in a variety of different fields. If you're looking for a flexible way to make money, MTurk is definitely worth checking out.

Here are some tips for getting started with MTurk:

* **Choose your tasks wisely.** Not all HITs are created equal. Some are more difficult than others, and some pay more than others. Take the time to read the descriptions of HITs before you accept them, and make sure that you're comfortable with the work involved.
* **Set realistic goals.** Don't expect to make a fortune on MTurk overnight. It takes time to build up a good reputation and start earning a steady income. Set realistic goals for yourself, and don't get discouraged if you don't see results immediately.
* **Be patient.** MTurk can be a slow-paced way to make money. There will be times when you don't have any HITs available, and there will be times when you have to wait a long time for your HITs to be approved. Just be patient and keep at it, and you'll eventually start to see results.

Here are some additional resources that you may find helpful:

* [The MTurk FAQ](https://www.mturk.com/help/faq)
* [The MTurk Blog](https://www.mturk.com/blog/)
* [The MTurk Forum](https://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=314)

**Related articles:**

* [How to Make Money on Amazon](https://www.thebalance.com/how-to-make-money-on-amazon-4174355)
* [The Best Ways to Make Money Online](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050715/best-ways-make-money-online.asp)
* [How to Start a Side Hustle](https://www.entrepreneur.com/article/350078
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top