Tips Don't Have an Account? Check Out as a Guest on Amazon

[TIẾNG VIỆT]:
** Không có tài khoản?Kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh và dịch vụ khách hàng của họ là đỉnh cao.Tuy nhiên, nếu bạn không có tài khoản Amazon, bạn có thể tự hỏi nếu bạn vẫn có thể mua hàng.

Tin tốt là bạn có thể!Amazon cho phép khách kiểm tra mà không cần tạo tài khoản.Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể mua các sản phẩm bạn muốn mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Để kiểm tra với tư cách là khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin thanh toán của bạn.Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán của mình, đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn không phải tạo một tài khoản, có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.Thứ hai, bạn không phải cung cấp thông tin cá nhân của mình, có thể bảo vệ quyền riêng tư của bạn.Thứ ba, bạn vẫn có thể tận dụng ưu đãi vận chuyển miễn phí của Amazon.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật về trạng thái của nó.Thứ hai, bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đơn hàng của mình hoặc trả lại.Thứ ba, bạn sẽ không thể tham gia chương trình khách hàng thân thiết của Amazon.

** Nhìn chung, kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một lựa chọn thuận tiện cho những người không muốn tạo tài khoản.Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ không có quyền truy cập vào tất cả các lợi ích khi có tài khoản Amazon. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Chương trình khách hàng thân thiết của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Don't Have an Account? Check Out as a Guest on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their customer service is top-notch. However, if you don't have an Amazon account, you may be wondering if you can still make a purchase.

The good news is that you can! Amazon allows guests to check out without creating an account. This means that you can still buy the products you want without having to provide your personal information.

To check out as a guest, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to your shopping cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Review your order and click the "Place order" button.**

You will then be prompted to enter your payment information. Once you have entered your payment information, your order will be placed.

**Benefits of Checking Out as a Guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon. First, you don't have to create an account, which can save you time. Second, you don't have to provide your personal information, which can protect your privacy. Third, you can still take advantage of Amazon's free shipping offers.

**Drawbacks of Checking Out as a Guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon. First, you won't be able to track your order or receive updates on its status. Second, you won't be able to access your order history or make returns. Third, you won't be able to participate in Amazon's loyalty program.

**Overall, checking out as a guest on Amazon is a convenient option for those who don't want to create an account. However, keep in mind that you won't have access to all of the benefits that come with having an Amazon account.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Loyalty Program](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top