Tips Discussing Working at Amazon on r/AmazonFC

phampilot

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thảo luận làm việc tại Amazon trên R/Amazonfc **

Amazon là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất thế giới và với hơn một triệu nhân viên, không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người có điều gì đó để nói về kinh nghiệm của họ làm việc cho công ty.Một trong những nơi phổ biến nhất để thảo luận về làm việc tại Amazon là trên Subreddit R/Amazonfc.

R/Amazonfc là một cộng đồng gồm hơn 100.000 nhân viên Amazon hiện tại và trước đây, những người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm của họ, đặt câu hỏi và đưa ra lời khuyên.Subreddit là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai đang nghĩ về việc làm việc cho Amazon, hoặc là nhân viên và muốn kết nối với những người khác chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Một số chủ đề thường được thảo luận trên R/Amazonfc bao gồm:

*** Thanh toán và lợi ích: ** Nhân viên chia sẻ thông tin về mức lương, lợi ích của họ và bồi thường khác.
*** Văn hóa làm việc: ** Nhân viên thảo luận về văn hóa tại Amazon, bao gồm môi trường làm việc, phong cách quản lý và tinh thần nhân viên.
*** Ưu và nhược điểm khi làm việc tại Amazon: ** Nhân viên chia sẻ suy nghĩ của họ về những ưu và nhược điểm của việc làm việc cho Amazon.
*** Quá trình phỏng vấn và tuyển dụng: ** Nhân viên chia sẻ kinh nghiệm của họ với quá trình phỏng vấn và tuyển dụng tại Amazon.
*** Lời khuyên cho nhân viên hiện tại và cựu nhân viên: ** Nhân viên đưa ra lời khuyên cho nhân viên hiện tại và trước đây về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cách giải quyết các tình huống khó khăn, làm thế nào để được thăng chức và làm thế nào để tìm một công việc mới.

R/Amazonfc là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về việc làm việc tại Amazon.Subreddit là nơi mà nhân viên có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ, đặt câu hỏi và nhận lời khuyên từ những người khác đã ở đó.

**Người giới thiệu:**

* [R/Amazonfc] (Reddit - Dive into anything)
* [Những ưu và nhược điểm khi làm việc tại Amazon] (Thai Recipes)
* [Lời khuyên cho các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Amazon] (https://www.indeed.com/career-advice/advice/advice-for-culrent-and-former-amazon-employees)

[ENGLISH]:
**Discussing Working at Amazon on r/AmazonFC**

Amazon is one of the largest employers in the world, and with over a million employees, it's no surprise that there are a lot of people who have something to say about their experiences working for the company. One of the most popular places to discuss working at Amazon is on the subreddit r/AmazonFC.

r/AmazonFC is a community of over 100,000 current and former Amazon employees who come together to share their experiences, ask questions, and offer advice. The subreddit is a valuable resource for anyone who is thinking about working for Amazon, or who is already an employee and wants to connect with others who share their experiences.

Some of the topics that are commonly discussed on r/AmazonFC include:

* **Pay and benefits:** Employees share information about their pay, benefits, and other compensation.
* **Work culture:** Employees discuss the culture at Amazon, including the work environment, management style, and employee morale.
* **Pros and cons of working at Amazon:** Employees share their thoughts on the pros and cons of working for Amazon.
* **Interviewing and hiring process:** Employees share their experiences with the interviewing and hiring process at Amazon.
* **Advice for current and former employees:** Employees offer advice to current and former employees on a variety of topics, including how to deal with difficult situations, how to get promoted, and how to find a new job.

r/AmazonFC is a valuable resource for anyone who is interested in learning more about working at Amazon. The subreddit is a place where employees can share their experiences, ask questions, and get advice from others who have been there.

**References:**

* [r/AmazonFC](https://www.reddit.com/r/AmazonFC/)
* [The Pros and Cons of Working at Amazon](https://www.thebalancecareers.com/pros-and-cons-of-working-at-amazon-5168853)
* [Advice for Current and Former Amazon Employees](https://www.indeed.com/career-advice/advice/advice-for-current-and-former-amazon-employees)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top