Tips Develop VR apps with Amazon Sumerian

angrycat961

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Phát triển các ứng dụng VR với Amazon Sumerian **

Amazon Sumerian là một dịch vụ mô phỏng 3D dựa trên đám mây giúp dễ dàng tạo và triển khai trải nghiệm 3D tương tác.Với Sumerian, bạn có thể tạo các ứng dụng VR mà không cần phải viết bất kỳ mã nào.

Để bắt đầu với Sumerian, bạn có thể sử dụng ứng dụng web Sumerian để tạo một dự án mới.Trong trình chỉnh sửa dự án, bạn có thể thêm tài sản 3D, chẳng hạn như mô hình, kết cấu và âm thanh.Bạn cũng có thể tạo cảnh 3D và xác định các tương tác giữa các đối tượng trong cảnh của bạn.

Khi bạn đã tạo cảnh của mình, bạn có thể xem trước nó trong ứng dụng web Sumerian.Bạn cũng có thể xuất cảnh của mình sang nhiều định dạng khác nhau, bao gồm HTML5, Android và iOS.

Để triển khai ứng dụng VR của bạn, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Sumer để tạo triển khai mới.Trong trình soạn thảo triển khai, bạn có thể chỉ định khu vực bạn muốn triển khai ứng dụng của mình, loại thiết bị bạn muốn nhắm mục tiêu và URL của tệp kê khai của ứng dụng.

Khi bạn đã triển khai ứng dụng VR của mình, bạn có thể truy cập nó từ tai nghe VR hoặc trình duyệt web.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Amazon Sumerian để phát triển các ứng dụng VR:

*** Không yêu cầu mã hóa: ** Sumerian giúp bạn dễ dàng tạo các ứng dụng VR mà không phải viết bất kỳ mã nào.
*** Phát triển nhanh: ** Giao diện kéo và thả của Sumer cho phép dễ dàng tạo và lặp lại trên các ứng dụng VR của bạn.
*** Hỗ trợ đa nền tảng: ** Sumerian hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tai nghe VR, trình duyệt web và thiết bị di động.
*** Hợp tác thời gian thực: ** Các tính năng chỉnh sửa hợp tác của Sumerian giúp bạn dễ dàng làm việc với những người khác trên các ứng dụng VR của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản và mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng VR, Amazon Sumerian là một lựa chọn tuyệt vời.Với Sumerian, bạn có thể tạo trải nghiệm VR nhập vai và tương tác mà không cần phải viết bất kỳ mã nào.

**Người giới thiệu:**

* [Tài liệu Amazon Sumer] (https://docs.aws.amazon.com/sumerian/latest/dg/)
* [Hướng dẫn của Amazon Sumer] (https://docs.aws.amazon.com/sumerian/latest/dg/tutorials.html)
* [Blog của Amazon Sumer] (https://aws.amazon.com/blogs/sumerian/)

[ENGLISH]:
**Develop VR apps with Amazon Sumerian**

Amazon Sumerian is a cloud-based 3D simulation service that makes it easy to create and deploy interactive 3D experiences. With Sumerian, you can create VR apps without having to write any code.

To get started with Sumerian, you can use the Sumerian web app to create a new project. In the project editor, you can add 3D assets, such as models, textures, and sounds. You can also create 3D scenes and define the interactions between objects in your scene.

Once you have created your scene, you can preview it in the Sumerian web app. You can also export your scene to a variety of formats, including HTML5, Android, and iOS.

To deploy your VR app, you can use the Sumerian console to create a new deployment. In the deployment editor, you can specify the region where you want to deploy your app, the type of device you want to target, and the URL of your app's manifest file.

Once you have deployed your VR app, you can access it from a VR headset or a web browser.

Here are some of the benefits of using Amazon Sumerian to develop VR apps:

* **No coding required:** Sumerian makes it easy to create VR apps without having to write any code.
* **Rapid development:** Sumerian's drag-and-drop interface makes it easy to quickly create and iterate on your VR apps.
* **Cross-platform support:** Sumerian supports a variety of platforms, including VR headsets, web browsers, and mobile devices.
* **Real-time collaboration:** Sumerian's collaborative editing features make it easy to work with others on your VR apps.

If you're looking for a simple and powerful way to develop VR apps, Amazon Sumerian is a great option. With Sumerian, you can create immersive and interactive VR experiences without having to write any code.

**References:**

* [Amazon Sumerian documentation](https://docs.aws.amazon.com/sumerian/latest/dg/)
* [Amazon Sumerian tutorials](https://docs.aws.amazon.com/sumerian/latest/dg/tutorials.html)
* [Amazon Sumerian blog](https://aws.amazon.com/blogs/sumerian/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top