Tips Develop IoT Apps with MQTT and AWS

whiteduck622

New member
[TIẾNG VIỆT]:
MQTT là một giao thức nhắn tin được xuất bản nhẹ, rất lý tưởng cho các ứng dụng IoT.Nó được thiết kế để đơn giản để thực hiện và có thể mở rộng, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho các thiết bị có nguồn lực hạn chế.AWS là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm các dịch vụ IoT như AWS IoT Core và AWS IoT Management Quản lý.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách phát triển các ứng dụng IoT với MQTT và AWS.Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách tạo một ứng dụng máy khách MQTT đơn giản trong Python.Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng AWS IoT Core để kết nối thiết bị của chúng tôi với đám mây và xuất bản tin nhắn thành một chủ đề.Cuối cùng, chúng tôi sẽ sử dụng Quản lý thiết bị AWS IoT để quản lý phần sụn và chứng chỉ của thiết bị.

## Điều kiện tiên quyết

Để làm theo với hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Một máy tính với Python được cài đặt
* Tài khoản AWS
* Một thiết bị IoT hỗ trợ MQTT

## Tạo ứng dụng máy khách MQTT đơn giản

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách tạo một ứng dụng máy khách MQTT đơn giản trong Python.Ứng dụng này sẽ xuất bản một thông điệp đến một chủ đề mỗi giây.

Để tạo ứng dụng, hãy mở một tệp mới và lưu nó dưới dạng `mqtt_client.py`.Sau đó, thêm mã sau vào tệp:

`` `Python
nhập paho.mqtt.client dưới dạng mqtt

# Xác định địa chỉ môi giới MQTT và cổng.
Broker_address = "localhost"
Broker_port = 1883

# Xác định chủ đề mà chúng tôi sẽ xuất bản tin nhắn.
Chủ đề = "My-topic"

# Tạo máy khách MQTT.
client = mqtt.client ()

# Kết nối với nhà môi giới.
client.connect (Broker_address, Broker_port)

# Đăng ký chủ đề.
Client.SubScribe (Chủ đề)

# Bắt đầu một vòng lặp xuất bản một thông điệp đến chủ đề mỗi giây.
Trong khi đúng:
# Tạo một tin nhắn.
Tin nhắn = "Xin chào Thế giới!"

# Xuất bản thông điệp đến chủ đề.
client.publish (chủ đề, tin nhắn)

# Ngủ trong một giây.
thời gian.s ngủ (1)
`` `

## Kết nối thiết bị của bạn với AWS IoT Core

Bây giờ chúng tôi đã tạo một ứng dụng máy khách MQTT đơn giản, chúng tôi cần kết nối thiết bị của mình với AWS IoT Core.Để làm điều này, chúng ta sẽ cần tạo một thứ trong AWS IoT Core và tạo chứng chỉ thiết bị.

Để tạo một thứ trong AWS IoT Core, hãy truy cập bảng điều khiển lõi AWS IoT và nhấp vào tab ** Things **.Sau đó, nhấp vào nút ** Tạo điều **.

Trong trường ** Tên **, nhập tên cho thiết bị của bạn.Sau đó, nhấp vào nút ** Tạo điều **.

AWS IoT Core sẽ tạo ra một điều với ID duy nhất.Bạn sẽ cần ID này sau khi bạn định cấu hình thiết bị của mình.

Để tạo chứng chỉ thiết bị, hãy truy cập bảng điều khiển lõi AWS IoT và nhấp vào tab ** chứng chỉ **.Sau đó, nhấp vào nút ** Tạo chứng chỉ **.

Trong trường ** tên chứng chỉ **, nhập tên cho chứng chỉ của bạn.Sau đó, nhấp vào nút ** Tạo chứng chỉ **.

AWS IoT Core sẽ tạo chứng chỉ và khóa riêng.Bạn sẽ cần các tệp này sau khi bạn định cấu hình thiết bị của mình.

## Cấu hình thiết bị của bạn

Bây giờ bạn đã tạo ra một thứ trong AWS IoT Core và tạo chứng chỉ thiết bị, bạn cần cấu hình thiết bị của mình.

Để định cấu hình thiết bị của bạn, bạn sẽ cần cập nhật các cài đặt sau:

* Địa chỉ môi giới MQTT
* Cổng MQTT
* Tên người dùng MQTT
* Mật khẩu MQTT
* Chứng chỉ thiết bị
* Khóa riêng của thiết bị

Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong bảng điều khiển lõi AWS IoT.

Khi bạn đã cấu hình thiết bị của mình, bạn có thể bắt đầu xuất bản tin nhắn thành AWS IoT Core.

## Xuất bản tin nhắn sang AWS IoT Core

Để xuất bản tin nhắn lên AWS IoT Core, bạn có thể sử dụng mã sau:

`` `Python
nhập paho.mqtt.client dưới dạng mqtt

# Xác định địa chỉ môi giới MQTT và

[ENGLISH]:
MQTT is a lightweight publish-subscribe messaging protocol that is ideal for IoT applications. It is designed to be simple to implement and scalable, making it a good choice for devices with limited resources. AWS is a cloud computing platform that offers a wide range of services, including IoT services such as AWS IoT Core and AWS IoT Device Management.

In this article, we will show you how to develop IoT apps with MQTT and AWS. We will start by creating a simple MQTT client application in Python. Then, we will use AWS IoT Core to connect our device to the cloud and publish messages to a topic. Finally, we will use AWS IoT Device Management to manage our device's firmware and certificates.

## Prerequisites

To follow along with this tutorial, you will need the following:

* A computer with Python installed
* An AWS account
* An IoT device that supports MQTT

## Creating a Simple MQTT Client Application

We will start by creating a simple MQTT client application in Python. This application will publish a message to a topic every second.

To create the application, open a new file and save it as `mqtt_client.py`. Then, add the following code to the file:

```python
import paho.mqtt.client as mqtt

# Define the MQTT broker address and port.
BROKER_ADDRESS = "localhost"
BROKER_PORT = 1883

# Define the topic to which we will publish messages.
TOPIC = "my-topic"

# Create a MQTT client.
client = mqtt.Client()

# Connect to the broker.
client.connect(BROKER_ADDRESS, BROKER_PORT)

# Subscribe to the topic.
client.subscribe(TOPIC)

# Start a loop that publishes a message to the topic every second.
while True:
# Create a message.
message = "Hello World!"

# Publish the message to the topic.
client.publish(TOPIC, message)

# Sleep for one second.
time.sleep(1)
```

## Connecting Your Device to AWS IoT Core

Now that we have created a simple MQTT client application, we need to connect our device to AWS IoT Core. To do this, we will need to create a thing in AWS IoT Core and generate a device certificate.

To create a thing in AWS IoT Core, go to the AWS IoT Core console and click on the **Things** tab. Then, click on the **Create thing** button.

In the **Thing name** field, enter a name for your device. Then, click on the **Create thing** button.

AWS IoT Core will create a thing with a unique ID. You will need this ID later when you configure your device.

To generate a device certificate, go to the AWS IoT Core console and click on the **Certificates** tab. Then, click on the **Create certificate** button.

In the **Certificate name** field, enter a name for your certificate. Then, click on the **Create certificate** button.

AWS IoT Core will generate a certificate and a private key. You will need these files later when you configure your device.

## Configuring Your Device

Now that you have created a thing in AWS IoT Core and generated a device certificate, you need to configure your device.

To configure your device, you will need to update the following settings:

* The MQTT broker address
* The MQTT port
* The MQTT username
* The MQTT password
* The device certificate
* The device private key

You can find these settings in the AWS IoT Core console.

Once you have configured your device, you can start publishing messages to AWS IoT Core.

## Publishing Messages to AWS IoT Core

To publish a message to AWS IoT Core, you can use the following code:

```python
import paho.mqtt.client as mqtt

# Define the MQTT broker address and
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top