Tips Develop Games with Amazon Lumberyard

annamdo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Lumberyard là một công cụ trò chơi 3D đa nền tảng miễn phí, cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ và tài nguyên mà họ cần để tạo ra các trò chơi chất lượng cao.Nó dựa trên CryEngine, cùng một động cơ được sử dụng để tạo ra các trò chơi phổ biến như Crysis và Far Cry.

Lumberyard được thiết kế để dễ sử dụng, ngay cả đối với các nhà phát triển không có trải nghiệm động cơ trò chơi trước đó.Nó có một hệ thống kịch bản trực quan cho phép các nhà phát triển tạo trò chơi mà không cần viết bất kỳ mã nào.Lumberyard cũng bao gồm một loạt các tài sản được xây dựng sẵn, chẳng hạn như nhân vật, phương tiện và môi trường, mà các nhà phát triển có thể sử dụng để tăng tốc quá trình phát triển.

Ngoài việc miễn phí, Lumberyard còn là nguồn mở.Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể truy cập mã nguồn và sửa đổi nó phù hợp với nhu cầu của họ.Đây có thể là một tài sản có giá trị cho các nhà phát triển muốn tạo ra các trò chơi độc đáo và sáng tạo.

Lumberyard là một công cụ trò chơi mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra các trò chơi cho nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm PC, bảng điều khiển và thiết bị di động.Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển đang tìm kiếm một công cụ trò chơi nguồn mở miễn phí, dễ sử dụng và nguồn mở.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Amazon Lumberyard:

*** Miễn phí: ** Lumberyard được sử dụng miễn phí, ngay cả cho mục đích thương mại.
*** Cao nguyên chéo: ** Lumberyard có thể được sử dụng để tạo các trò chơi cho nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm PC, bảng điều khiển và thiết bị di động.
*** Dễ sử dụng: ** Lumberyard có hệ thống kịch bản trực quan giúp bạn dễ dàng tạo trò chơi mà không cần viết bất kỳ mã nào.
*** Nguồn mở: ** Lumberyard là nguồn mở, vì vậy các nhà phát triển có thể truy cập mã nguồn và sửa đổi nó phù hợp với nhu cầu của họ.
*** Mạnh mẽ: ** Lumberyard là một công cụ trò chơi mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra các trò chơi chất lượng cao.

Nếu bạn là một nhà phát triển đang tìm kiếm một công cụ trò chơi nguồn mở miễn phí, dễ sử dụng và nguồn mở, thì Amazon Lumberyard là một lựa chọn tuyệt vời.Nó là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra các trò chơi cho nhiều nền tảng khác nhau.

**Người giới thiệu:**

* [Tài liệu của Amazon Lumberyard] (https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/)
* [Hướng dẫn của Amazon Lumberyard] (https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/tutorials/)
* [Diễn đàn Amazon Lumberyard] (Forums)

[ENGLISH]:
Amazon Lumberyard is a free, cross-platform 3D game engine that provides developers with the tools and resources they need to create high-quality games. It is based on CryEngine, the same engine used to create popular games such as Crysis and Far Cry.

Lumberyard is designed to be easy to use, even for developers with no prior game engine experience. It features a visual scripting system that allows developers to create games without writing any code. Lumberyard also includes a variety of pre-built assets, such as characters, vehicles, and environments, that developers can use to speed up the development process.

In addition to being free, Lumberyard is also open source. This means that developers can access the source code and modify it to suit their needs. This can be a valuable asset for developers who want to create unique and innovative games.

Lumberyard is a powerful game engine that can be used to create games for a variety of platforms, including PC, consoles, and mobile devices. It is a great choice for developers who are looking for a free, easy-to-use, and open source game engine.

Here are some of the benefits of using Amazon Lumberyard:

* **Free:** Lumberyard is free to use, even for commercial purposes.
* **Cross-platform:** Lumberyard can be used to create games for a variety of platforms, including PC, consoles, and mobile devices.
* **Easy to use:** Lumberyard features a visual scripting system that makes it easy to create games without writing any code.
* **Open source:** Lumberyard is open source, so developers can access the source code and modify it to suit their needs.
* **Powerful:** Lumberyard is a powerful game engine that can be used to create high-quality games.

If you are a developer who is looking for a free, easy-to-use, and open source game engine, then Amazon Lumberyard is a great option. It is a powerful tool that can be used to create games for a variety of platforms.

**References:**

* [Amazon Lumberyard Documentation](https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/)
* [Amazon Lumberyard Tutorials](https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/tutorials/)
* [Amazon Lumberyard Forums](https://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=150)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top