Tips Decoding Amazon Tips on Your Bank Statement

greenladybug441

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Giải mã các mẹo Amazon trên bảng sao kê ngân hàng của bạn **

Nếu bạn đã từng thấy một khoản phí bí ẩn trên báo cáo ngân hàng của mình, bạn không đơn độc.Amazon sử dụng nhiều mã khác nhau để xác định các loại giao dịch khác nhau và có thể khó biết tất cả chúng có nghĩa là gì.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải mã các mẹo Amazon phổ biến nhất trên bảng sao kê ngân hàng của bạn để bạn có thể hiểu những gì bạn đang bị tính phí.

** 1.** ** Amazon.com **

Đây là khoản phí Amazon phổ biến nhất mà bạn sẽ thấy trên báo cáo ngân hàng của mình.Nó đại diện cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ Amazon.com.Số tiền phí sẽ là tổng chi phí mua hàng của bạn, bao gồm vận chuyển và thuế.

** 2.** ** Amazon.ca **

Nếu bạn là khách hàng của Canada, bạn sẽ thấy khoản phí này trên báo cáo ngân hàng của bạn để mua hàng từ Amazon.ca.Số tiền của khoản phí sẽ giống như đối với các giao dịch mua của Amazon.com, nhưng tiền tệ sẽ là đô la Canada.

** 3.** ** Amazon Prime **

Phí này đại diện cho phí thành viên Amazon Prime hàng tháng hoặc hàng năm của bạn.Nếu bạn có Amazon Prime, bạn sẽ thấy khoản phí này trên tuyên bố của bạn mỗi tháng hoặc năm, tùy thuộc vào kế hoạch thanh toán của bạn.

**4.** ** Thẻ quà tặng Amazon **

Nếu bạn sử dụng thẻ quà tặng Amazon để mua hàng, bạn sẽ thấy khoản phí này trong tuyên bố của bạn.Số tiền của khoản phí sẽ là giá trị của thẻ quà tặng.

** 5.** ** Thẻ lưu trữ Amazon **

Nếu bạn có thẻ Cửa hàng Amazon, bạn sẽ thấy khoản phí này trên báo cáo của bạn cho khoản thanh toán hàng tháng của bạn.Số tiền của khoản phí sẽ là khoản thanh toán tối thiểu do tài khoản của bạn.

** 6.** ** Amazon khác **

Đây là một danh mục bắt tất cả cho bất kỳ loại phí Amazon nào khác không phù hợp với một trong các loại khác.Ví dụ: bạn có thể thấy khoản phí này nếu bạn trả lại mua hàng hoặc nếu bạn có tín dụng trên tài khoản của mình.

** 7.** ** Amazon.co.uk **

Nếu bạn là khách hàng của Vương quốc Anh, bạn sẽ thấy khoản phí này trên báo cáo ngân hàng của bạn để mua từ Amazon.co.uk.Số tiền của khoản phí sẽ giống như đối với các giao dịch mua của Amazon.com, nhưng tiền tệ sẽ là bảng Anh.

**số 8.** ** Amazon.de **

Nếu bạn là khách hàng của Đức, bạn sẽ thấy khoản phí này trên báo cáo ngân hàng của bạn để mua từ Amazon.de.Số tiền của khoản phí sẽ giống như đối với các giao dịch mua của Amazon.com, nhưng tiền tệ sẽ là Euro.

** 9.** ** Amazon.fr **

Nếu bạn là khách hàng của Pháp, bạn sẽ thấy khoản phí này trên báo cáo ngân hàng của bạn để mua từ Amazon.fr.Số tiền của khoản phí sẽ giống như đối với các giao dịch mua của Amazon.com, nhưng tiền tệ sẽ là Euro.

** 10.** ** Amazon.it **

Nếu bạn là khách hàng của Ý, bạn sẽ thấy khoản phí này trên báo cáo ngân hàng của bạn để mua hàng từ Amazon.it.Số tiền của khoản phí sẽ giống như đối với các giao dịch mua của Amazon.com, nhưng tiền tệ sẽ là Euro.

** 11.** ** Amazon.es **

Nếu bạn là khách hàng của Tây Ban Nha, bạn sẽ thấy khoản phí này trên bảng sao kê ngân hàng của bạn để mua từ Amazon.es.Số tiền của khoản phí sẽ giống như đối với các giao dịch mua của Amazon.com, nhưng tiền tệ sẽ là Euro.

** 12.** ** Amazon.com.mx **

Nếu bạn là khách hàng của Mexico, bạn sẽ thấy khoản phí này trên báo cáo ngân hàng của bạn để mua hàng từ Amazon.com.mx.Số tiền của khoản phí sẽ giống như đối với các giao dịch mua của Amazon.com, nhưng tiền tệ sẽ là peso Mexico.

** 13.** ** Amazon.co.jp **

Nếu bạn là khách hàng của Nhật Bản, bạn sẽ thấy khoản phí này trên bảng sao kê ngân hàng của bạn để mua từ Amazon.co.jp.Số tiền của khoản phí sẽ giống như đối với các giao dịch mua của Amazon.com, nhưng tiền tệ sẽ là đồng yên của Nhật Bản.

** 14.** ** Amazon.cn **

Nếu bạn là khách hàng của Trung Quốc, bạn sẽ thấy khoản phí này trên bảng sao kê ngân hàng của bạn

[ENGLISH]:
**Decoding Amazon Tips on Your Bank Statement**

If you've ever seen a mysterious Amazon charge on your bank statement, you're not alone. Amazon uses a variety of codes to identify different types of transactions, and it can be difficult to know what they all mean.

In this article, we'll decode the most common Amazon tips on your bank statement so you can understand what you're being charged for.

**1. ** **Amazon.com**

This is the most common Amazon charge you'll see on your bank statement. It represents the purchase of goods or services from Amazon.com. The amount of the charge will be the total cost of your purchase, including shipping and taxes.

**2. ** **Amazon.ca**

If you're a Canadian customer, you'll see this charge on your bank statement for purchases from Amazon.ca. The amount of the charge will be the same as for Amazon.com purchases, but the currency will be Canadian dollars.

**3. ** **Amazon Prime**

This charge represents your monthly or annual Amazon Prime membership fee. If you have Amazon Prime, you'll see this charge on your statement every month or year, depending on your payment plan.

**4. ** **Amazon Gift Card**

If you use an Amazon gift card to make a purchase, you'll see this charge on your statement. The amount of the charge will be the value of the gift card.

**5. ** **Amazon Store Card**

If you have an Amazon Store Card, you'll see this charge on your statement for your monthly payment. The amount of the charge will be the minimum payment due on your account.

**6. ** **Amazon Other**

This is a catch-all category for any other type of Amazon charge that doesn't fit into one of the other categories. For example, you might see this charge if you return a purchase or if you have a credit on your account.

**7. ** **Amazon.co.uk**

If you're a UK customer, you'll see this charge on your bank statement for purchases from Amazon.co.uk. The amount of the charge will be the same as for Amazon.com purchases, but the currency will be British pounds.

**8. ** **Amazon.de**

If you're a German customer, you'll see this charge on your bank statement for purchases from Amazon.de. The amount of the charge will be the same as for Amazon.com purchases, but the currency will be euros.

**9. ** **Amazon.fr**

If you're a French customer, you'll see this charge on your bank statement for purchases from Amazon.fr. The amount of the charge will be the same as for Amazon.com purchases, but the currency will be euros.

**10. ** **Amazon.it**

If you're an Italian customer, you'll see this charge on your bank statement for purchases from Amazon.it. The amount of the charge will be the same as for Amazon.com purchases, but the currency will be euros.

**11. ** **Amazon.es**

If you're a Spanish customer, you'll see this charge on your bank statement for purchases from Amazon.es. The amount of the charge will be the same as for Amazon.com purchases, but the currency will be euros.

**12. ** **Amazon.com.mx**

If you're a Mexican customer, you'll see this charge on your bank statement for purchases from Amazon.com.mx. The amount of the charge will be the same as for Amazon.com purchases, but the currency will be Mexican pesos.

**13. ** **Amazon.co.jp**

If you're a Japanese customer, you'll see this charge on your bank statement for purchases from Amazon.co.jp. The amount of the charge will be the same as for Amazon.com purchases, but the currency will be Japanese yen.

**14. ** **Amazon.cn**

If you're a Chinese customer, you'll see this charge on your bank statement
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top