Tips Debugging Common Amazon Checkout Errors Using their API Documentation

vietchinhdang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Gỡ lỗi các lỗi kiểm tra Amazon thông thường bằng tài liệu API của họ

Amazon Checkout là một cổng thanh toán phổ biến cho các thương nhân trực tuyến.Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau có thể giúp bạn tăng doanh số, bao gồm:

* Thanh toán một lần nhấp
* Thẻ quà tặng
* Amazon Pay Bet phần
* Số dư thanh toán của Amazon

Tuy nhiên, Amazon Checkout cũng có thể là một nguồn lỗi.Nếu bạn đang gặp sự cố với Amazon Checkout, bạn có thể sử dụng tài liệu API để khắc phục sự cố.

Dưới đây là một số lỗi kiểm tra Amazon phổ biến và cách gỡ lỗi chúng bằng tài liệu API:

*** Lỗi 503: ** Lỗi này cho biết dịch vụ thanh toán Amazon không khả dụng.Bạn có thể thử làm mới trang hoặc chờ một vài phút và thử lại.Nếu lỗi vẫn còn, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ của Amazon Checkout để được hỗ trợ.
*** Lỗi 400: ** Lỗi này cho biết yêu cầu không hợp lệ.Bạn có thể kiểm tra tài liệu API để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các tham số chính xác.
*** Lỗi 401: ** Lỗi này cho biết rằng bạn không được phép truy cập tài nguyên.Bạn có thể kiểm tra thông tin đăng nhập API của mình để đảm bảo rằng chúng chính xác.
*** Lỗi 403: ** Lỗi này cho biết bạn không được phép truy cập tài nguyên.Bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kiểm tra Amazon để yêu cầu quyền truy cập tài nguyên.
*** Lỗi 404: ** Lỗi này chỉ ra rằng tài nguyên không tồn tại.Bạn có thể kiểm tra tài liệu API để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đường dẫn tài nguyên chính xác.

Ngoài các lỗi phổ biến này, có một số lỗi khác mà bạn có thể gặp phải.Bạn có thể tìm thêm thông tin về các lỗi này trong tài liệu API API của Amazon Checkout.

Dưới đây là một số mẹo để gỡ lỗi các lỗi kiểm tra Amazon:

*** Sử dụng tài liệu API: ** Tài liệu API cung cấp thông tin chi tiết về API API của Amazon Checkout.Bạn có thể sử dụng tài liệu để khắc phục sự cố lỗi bằng cách kiểm tra mã và tin nhắn lỗi.
*** Sử dụng hộp cát thanh toán Amazon: ** Hộp cát thanh toán Amazon là môi trường thử nghiệm mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra tích hợp của mình với Amazon Checkout.Bạn có thể sử dụng hộp cát để mô phỏng các kịch bản khác nhau và kiểm tra mã của bạn cho các lỗi.
*** Liên hệ với hỗ trợ kiểm tra Amazon: ** Nếu bạn không thể tự giải quyết lỗi, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ của Amazon Checkout để được hỗ trợ.Hỗ trợ kiểm tra Amazon có thể giúp bạn xác định và khắc phục sự cố.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng gỡ lỗi các lỗi kiểm tra Amazon thông thường.

** Bài viết tham khảo: **

* [Tài liệu API của Amazon Checkout] (https://developer.amazon.com/docs/checkout/)
* [Hộp cát kiểm tra Amazon] (https://developer.amazon.com/docs/checkout/sandbox/)
* [Hỗ trợ thanh toán Amazon] (Amazon)

[ENGLISH]:
Debugging Common Amazon Checkout Errors Using their API Documentation

Amazon Checkout is a popular payment gateway for online merchants. It offers a variety of features that can help you to increase sales, including:

* One-click checkout
* Gift cards
* Amazon Pay installments
* Amazon Pay Balance

However, Amazon Checkout can also be a source of errors. If you're experiencing problems with Amazon Checkout, you can use the API documentation to troubleshoot the issue.

Here are some common Amazon Checkout errors and how to debug them using the API documentation:

* **Error 503:** This error indicates that the Amazon Checkout service is unavailable. You can try refreshing the page or waiting a few minutes and trying again. If the error persists, you can contact Amazon Checkout support for assistance.
* **Error 400:** This error indicates that the request was invalid. You can check the API documentation to make sure that you're using the correct parameters.
* **Error 401:** This error indicates that you're not authorized to access the resource. You can check your API credentials to make sure that they're correct.
* **Error 403:** This error indicates that you're not allowed to access the resource. You can contact Amazon Checkout support to request permission to access the resource.
* **Error 404:** This error indicates that the resource doesn't exist. You can check the API documentation to make sure that you're using the correct resource path.

In addition to these common errors, there are a number of other errors that you may encounter. You can find more information about these errors in the Amazon Checkout API documentation.

Here are some tips for debugging Amazon Checkout errors:

* **Use the API documentation:** The API documentation provides detailed information about the Amazon Checkout API. You can use the documentation to troubleshoot errors by checking the error codes and messages.
* **Use the Amazon Checkout Sandbox:** The Amazon Checkout Sandbox is a testing environment that you can use to test your integration with Amazon Checkout. You can use the Sandbox to simulate different scenarios and test your code for errors.
* **Contact Amazon Checkout support:** If you're unable to resolve the error yourself, you can contact Amazon Checkout support for assistance. Amazon Checkout support can help you to identify and troubleshoot the issue.

By following these tips, you can quickly and easily debug common Amazon Checkout errors.

**Reference articles:**

* [Amazon Checkout API documentation](https://developer.amazon.com/docs/checkout/)
* [Amazon Checkout Sandbox](https://developer.amazon.com/docs/checkout/sandbox/)
* [Amazon Checkout support](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200477990)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top