Tips Creative Ways to Use Amazon Alexa

bigelephant593

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách sáng tạo để sử dụng Amazon Alexa **

Amazon Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chơi nhạc đến nhận tin.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể sử dụng Alexa để sáng tạo hơn?Dưới đây là một vài cách sáng tạo để sử dụng Amazon Alexa:

*** Tạo danh sách việc cần làm. ** Alexa có thể giúp bạn theo dõi các nhiệm vụ của mình bằng cách tạo danh sách việc cần làm.Chỉ cần nói, "Alexa, tạo một danh sách việc cần làm" và cô ấy sẽ bắt đầu một danh sách mới cho bạn.Sau đó, bạn có thể thêm các mục vào danh sách bằng cách nói, "Alexa, thêm [mục] vào danh sách việc cần làm của tôi."Alexa sẽ đọc lại danh sách việc cần làm của bạn bất cứ khi nào bạn yêu cầu cô ấy, và cô ấy thậm chí có thể nhắc bạn về các mặt hàng đến hạn.
*** Đặt bộ hẹn giờ. ** Alexa có thể giúp bạn theo dõi bằng cách đặt bộ hẹn giờ.Chỉ cần nói, "Alexa, đặt một bộ đếm thời gian cho [thời gian]" và cô ấy sẽ bắt đầu một bộ đếm thời gian cho bạn.Alexa cũng có thể vang lên khi bộ hẹn giờ hoạt động, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc bỏ lỡ nó.
*** Chơi nhạc. ** Alexa có thể phát nhạc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Amazon Music, Spotify và Pandora.Chỉ cần nói, "Alexa, chơi nhạc [Nghệ sĩ] hoặc" Alexa, chơi [Tiêu đề bài hát] "và cô ấy sẽ bắt đầu chơi nhạc cho bạn.Bạn cũng có thể yêu cầu Alexa điều khiển âm lượng, bỏ qua các bài hát hoặc tạo đài phát thanh.
*** Nhận tin tức. ** Alexa có thể giúp bạn cập nhật những tin tức mới nhất bằng cách đọc các tiêu đề từ nhiều nguồn khác nhau.Chỉ cần nói, "Alexa, tin tức là gì?"Và cô ấy sẽ bắt đầu đọc tin tức cho bạn.Bạn cũng có thể yêu cầu Alexa có được những câu chuyện tin tức cụ thể, chẳng hạn như "Alexa, những gì mới nhất về cuộc khủng hoảng Ukraine là gì?"
*** Kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn. ** Nếu bạn có một ngôi nhà thông minh, bạn có thể sử dụng Alexa để điều khiển đèn, bộ điều chỉnh nhiệt và các thiết bị khác.Chỉ cần nói, "Alexa, bật đèn" hoặc "Alexa, đặt bộ điều chỉnh nhiệt thành 72 độ" và cô ấy sẽ điều khiển các thiết bị của bạn cho phù hợp.
*** Nhận dự báo thời tiết. ** Alexa có thể cung cấp cho bạn dự báo thời tiết mới nhất cho khu vực của bạn.Chỉ cần nói, "Alexa, thời tiết hôm nay là gì?"Và cô ấy sẽ cho bạn biết nhiệt độ hiện tại, cao và thấp trong ngày và cơ hội kết tủa.
*** Chơi trò chơi. ** Alexa có thể chơi nhiều trò chơi khác nhau với bạn, chẳng hạn như câu đố, 20 câu hỏi và các trò chơi đoán.Chỉ cần nói, "Alexa, chơi một trò chơi" và cô ấy sẽ bắt đầu một trò chơi cho bạn.
*** Tìm hiểu những điều mới. ** Alexa có thể giúp bạn học những điều mới bằng cách cung cấp cho bạn thông tin về nhiều chủ đề khác nhau.Chỉ cần nói, "Alexa, hãy cho tôi biết về [chủ đề]" và cô ấy sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về chủ đề này.Bạn cũng có thể yêu cầu Alexa đọc sách, bài báo và bài thơ của bạn.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều cách sáng tạo để sử dụng Amazon Alexa.Với một chút trí tưởng tượng, bạn có thể sử dụng Alexa để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, có tổ chức hơn và vui vẻ hơn.

**Người giới thiệu**

* [Cách sử dụng Amazon Alexa] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201609240)
* [Kỹ năng Alexa] (https://www.amazon.com/alexa-skills/b?ie=utf8&node=1762812011)

[ENGLISH]:
**Creative Ways to Use Amazon Alexa**

Amazon Alexa is a powerful voice assistant that can be used for a variety of tasks, from playing music to getting the news. But did you know that you can also use Alexa to be more creative? Here are a few creative ways to use Amazon Alexa:

* **Create a to-do list.** Alexa can help you keep track of your tasks by creating a to-do list. Just say, "Alexa, create a to-do list" and she will start a new list for you. You can then add items to the list by saying, "Alexa, add [item] to my to-do list." Alexa will read back your to-do list whenever you ask her to, and she can even remind you of items that are due.
* **Set a timer.** Alexa can help you stay on track by setting a timer. Just say, "Alexa, set a timer for [length of time]" and she will start a timer for you. Alexa can also chime when the timer is up, so you don't have to worry about missing it.
* **Play music.** Alexa can play music from a variety of sources, including Amazon Music, Spotify, and Pandora. Just say, "Alexa, play [artist]'s music" or "Alexa, play [song title]" and she will start playing music for you. You can also ask Alexa to control the volume, skip songs, or create a radio station.
* **Get the news.** Alexa can keep you up-to-date on the latest news by reading headlines from a variety of sources. Just say, "Alexa, what's the news?" and she will start reading the news for you. You can also ask Alexa to get specific news stories, such as "Alexa, what's the latest on the Ukraine crisis?"
* **Control your smart home.** If you have a smart home, you can use Alexa to control your lights, thermostat, and other devices. Just say, "Alexa, turn on the lights" or "Alexa, set the thermostat to 72 degrees" and she will control your devices accordingly.
* **Get weather forecasts.** Alexa can give you the latest weather forecast for your area. Just say, "Alexa, what's the weather today?" and she will tell you the current temperature, the high and low for the day, and the chance of precipitation.
* **Play games.** Alexa can play a variety of games with you, such as trivia, 20 questions, and guessing games. Just say, "Alexa, play a game" and she will start a game for you.
* **Learn new things.** Alexa can help you learn new things by providing you with information on a variety of topics. Just say, "Alexa, tell me about [topic]" and she will give you a brief overview of the topic. You can also ask Alexa to read you books, articles, and poems.

These are just a few of the many creative ways to use Amazon Alexa. With a little imagination, you can use Alexa to make your life easier, more organized, and more fun.

**References**

* [How to Use Amazon Alexa](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201609240)
* [Alexa Skills](https://www.amazon.com/alexa-skills/b?ie=UTF8&node=1762812011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top