Tips Create Your KDP Books with this Guide

phanroberto

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tạo sách KDP của bạn với hướng dẫn này **

Bạn có phải là một nhà văn đang tìm cách tự xuất bản tác phẩm của mình?Nếu vậy, có lẽ bạn đã nghe nói về Jindle Direct Publishing (KDP).KDP là một nền tảng tự xuất bản cho phép bạn tạo và bán sách điện tử và sách bìa mềm trực tiếp thông qua Amazon.

Tạo một cuốn sách KDP là một cách tuyệt vời để tiếp cận đối tượng rộng hơn cho công việc của bạn và kiếm tiền từ bài viết của bạn.Tuy nhiên, quá trình tạo ra một cuốn sách KDP có thể gây khó khăn, đặc biệt nếu bạn chưa quen với việc tự xuất bản.

Đó là lý do tại sao tôi đã kết hợp hướng dẫn này.Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình tạo một cuốn sách KDP, từ đầu đến cuối.Tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần biết, từ việc chọn một tiêu đề và bìa cho đến việc định dạng sách của bạn và đặt giá của bạn.

Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu tự xuất bản công việc của mình, thì hãy bắt đầu!

** Chọn một tiêu đề và bìa **

Bước đầu tiên trong việc tạo một cuốn sách KDP là chọn một tiêu đề và bìa.Tiêu đề của bạn nên hấp dẫn và thu hút sự chú ý, và nó sẽ phản ánh chính xác nội dung của cuốn sách của bạn.Bìa của bạn nên được hấp dẫn trực quan và đại diện cho cuốn sách của bạn.

Khi chọn một tiêu đề và bìa, điều quan trọng là phải nhớ rằng cuốn sách của bạn sẽ cạnh tranh với hàng ngàn cuốn sách khác trên Amazon.Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng tiêu đề và trang bìa của bạn nổi bật giữa đám đông.

** Định dạng cuốn sách của bạn **

Khi bạn đã chọn một tiêu đề và bìa, bạn cần định dạng sách của mình.Điều này bao gồm những thứ như thiết lập phông chữ, lề và kích thước trang.Bạn cũng cần đảm bảo rằng cuốn sách của bạn được định dạng đúng cho sách điện tử và bìa mềm.

Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để định dạng cuốn sách của mình, có rất nhiều tài nguyên có sẵn trực tuyến.Bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu mà bạn có thể sử dụng để định dạng sách của mình.

** Đặt giá của bạn **

Bước tiếp theo là đặt giá của bạn cho cuốn sách của bạn.Giá bạn đặt sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả thời lượng của cuốn sách, chất lượng bài viết của bạn và sự cạnh tranh trong thể loại của bạn.

Nói chung, bạn nên đặt giá của mình đủ cao để kiếm lợi nhuận, nhưng không quá cao đến nỗi bạn định giá ra khỏi thị trường.

** Quảng cáo cuốn sách của bạn **

Khi bạn đã xuất bản cuốn sách của mình, bạn cần quảng bá nó.Điều này có thể được thực hiện thông qua một loạt các kênh, bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và quảng cáo trả tiền.

Chìa khóa để quảng bá cuốn sách của bạn là tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn và khiến họ hào hứng với cuốn sách của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo nội dung hấp dẫn, chia sẻ cuốn sách của bạn với những người có ảnh hưởng và chạy các chiến dịch quảng cáo trả tiền.

** Tiền bản quyền KDP **

Khi bạn bán một cuốn sách thông qua KDP, bạn sẽ kiếm được tiền bản quyền là 70% giá niêm yết.Điều này có nghĩa là với mỗi cuốn sách 10 đô la bạn bán, bạn sẽ kiếm được 7 đô la.

Tiền bản quyền KDP được thanh toán hàng tháng và bạn có thể rút thu nhập của mình sau khi bạn đạt được số dư 100 đô la.

**Phần kết luận**

Tạo một cuốn sách KDP là một cách tuyệt vời để tự xuất bản tác phẩm của bạn và tiếp cận đối tượng rộng hơn cho bài viết của bạn.Bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn này, bạn có thể tạo một cuốn sách KDP vừa chuyên nghiệp và hấp dẫn.

**Tài nguyên**

* [Trung tâm trợ giúp KDP] (https://kdp.amazon.com/en_us/help/topic/g201432860)
* [Blog KDP] (https://kdp.amazon.com/en_us/blog/)
* [Cộng đồng KDP] (https://kdp.amazon.com/en_us/community/)

[ENGLISH]:
**Create Your KDP Books with this Guide**

Are you a writer looking to self-publish your work? If so, then you've probably heard of Kindle Direct Publishing (KDP). KDP is a self-publishing platform that allows you to create and sell ebooks and paperback books directly through Amazon.

Creating a KDP book is a great way to reach a wider audience for your work and make money from your writing. However, the process of creating a KDP book can be daunting, especially if you're new to self-publishing.

That's why I've put together this guide. In this guide, I'll walk you through the process of creating a KDP book, from start to finish. I'll cover everything you need to know, from choosing a title and cover to formatting your book and setting your price.

So if you're ready to start self-publishing your work, then let's get started!

**Choose a Title and Cover**

The first step in creating a KDP book is choosing a title and cover. Your title should be catchy and attention-grabbing, and it should accurately reflect the content of your book. Your cover should be visually appealing and representative of your book.

When choosing a title and cover, it's important to keep in mind that your book will be competing with thousands of other books on Amazon. So you need to make sure that your title and cover stand out from the crowd.

**Format Your Book**

Once you've chosen a title and cover, you need to format your book. This includes things like setting the font, margins, and page size. You also need to make sure that your book is properly formatted for eBooks and paperbacks.

If you're not sure how to format your book, there are plenty of resources available online. You can also find templates that you can use to format your book.

**Set Your Price**

The next step is to set your price for your book. The price you set will depend on a number of factors, including the length of your book, the quality of your writing, and the competition in your genre.

Generally speaking, you should set your price high enough to make a profit, but not so high that you price yourself out of the market.

**Promote Your Book**

Once you've published your book, you need to promote it. This can be done through a variety of channels, including social media, email marketing, and paid advertising.

The key to promoting your book is to reach your target audience and get them excited about your book. You can do this by creating engaging content, sharing your book with influencers, and running paid advertising campaigns.

**KDP Royalties**

When you sell a book through KDP, you'll earn a royalty of 70% of the list price. This means that for every $10 book you sell, you'll earn $7.

KDP royalties are paid out monthly, and you can withdraw your earnings once you reach a balance of $100.

**Conclusion**

Creating a KDP book is a great way to self-publish your work and reach a wider audience for your writing. By following the steps in this guide, you can create a KDP book that is both professional and appealing.

**Resources**

* [KDP Help Center](https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201432860)
* [KDP Blog](https://kdp.amazon.com/en_US/blog/)
* [KDP Community](https://kdp.amazon.com/en_US/community/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top