Tips Create an Online Storefront on Amazon

smallostrich592

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách tạo cửa hàng trực tuyến trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và nó cung cấp một nền tảng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô để bán sản phẩm của họ.Nếu bạn đang tìm cách bắt đầu một cửa hàng trực tuyến, Amazon có thể là một lựa chọn tuyệt vời, vì nó cung cấp đối tượng tích hợp gồm hàng triệu người mua sắm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình tạo một cửa hàng trực tuyến trên Amazon.Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ, từ việc thiết lập tài khoản của bạn đến liệt kê các sản phẩm của bạn và quản lý các đơn đặt hàng của bạn.

** 1.Thiết lập tài khoản Amazon của bạn **

Bước đầu tiên là tạo tài khoản người bán Amazon.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web Amazon Seller Central và nhấp vào nút "Đăng ký".

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của bạn.Bạn cũng cần tạo mật khẩu và chọn tên người dùng.

Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách cung cấp một bản sao của ID do chính phủ cấp.

** 2.Liệt kê các sản phẩm của bạn **

Khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể bắt đầu liệt kê các sản phẩm của mình.Để làm điều này, hãy chuyển đến tab "Sản phẩm" và nhấp vào nút "Thêm sản phẩm".

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin về sản phẩm của bạn, chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, giá cả và hình ảnh của nó.Bạn cũng sẽ cần chọn một danh mục cho sản phẩm của mình.

Amazon cung cấp nhiều loại khác nhau, vì vậy bạn sẽ cần chọn một loại có liên quan đến sản phẩm của mình.Điều này sẽ giúp sản phẩm của bạn xuất hiện trong các tìm kiếm có liên quan.

** 3.Quản lý đơn đặt hàng của bạn **

Khi bạn bắt đầu bán sản phẩm trên Amazon, bạn sẽ cần quản lý đơn đặt hàng của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách đi đến tab "Đơn hàng".

Bạn sẽ có thể thấy một danh sách tất cả các đơn đặt hàng của bạn, bao gồm trạng thái của từng đơn đặt hàng và bất kỳ tin nhắn nào từ khách hàng.Bạn cũng có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình và in nhãn vận chuyển.

**4.Được trả tiền**

Amazon sẽ trả cho bạn doanh số bán hàng của bạn sau khi các đơn đặt hàng của bạn đã được vận chuyển.Bạn có thể chọn nhận thanh toán thông qua tiền gửi trực tiếp, séc hoặc thẻ quà tặng Amazon.

** 5.Quảng bá sản phẩm của bạn **

Để bán nhiều sản phẩm hơn trên Amazon, bạn sẽ cần quảng bá chúng.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng nền tảng quảng cáo của Amazon hoặc bằng cách tạo các chiến dịch tiếp thị của riêng bạn.

Nền tảng quảng cáo của Amazon cho phép bạn tạo quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang web của Amazon và trong kết quả tìm kiếm.Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến đối tượng cụ thể và bạn có thể đặt ngân sách cho chiến dịch của mình.

Bạn cũng có thể tạo các chiến dịch tiếp thị của riêng mình để quảng bá sản phẩm của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách viết các bài đăng trên blog, tạo các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc chạy các chiến dịch quảng cáo trả tiền.

**Phần kết luận**

Tạo một cửa hàng trực tuyến trên Amazon là một cách tuyệt vời để bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến.Amazon cung cấp một nền tảng dễ sử dụng và nó có đối tượng tích hợp gồm hàng triệu người mua sắm.

Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể tạo một cửa hàng trực tuyến trên Amazon và bắt đầu bán sản phẩm của bạn ngay hôm nay.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách thiết lập tài khoản người bán Amazon] (Amazon)
* [Cách liệt kê các sản phẩm trên Amazon] (Amazon)
* [Cách quản lý đơn đặt hàng của bạn trên Amazon] (Amazon)
* [Cách được trả tiền trên Amazon] (Amazon)
* [Cách quảng bá sản phẩm của bạn trên Amazon] (Amazon)

[ENGLISH]:
**How to Create an Online Storefront on Amazon**

Amazon is one of the world's largest online retailers, and it offers a platform for businesses of all sizes to sell their products. If you're looking to start an online store, Amazon can be a great option, as it provides a built-in audience of millions of shoppers.

In this article, we'll walk you through the process of creating an online storefront on Amazon. We'll cover everything from setting up your account to listing your products and managing your orders.

**1. Set up your Amazon account**

The first step is to create an Amazon seller account. You can do this by visiting the Amazon Seller Central website and clicking on the "Sign Up" button.

You'll need to provide some basic information, such as your name, address, and contact details. You'll also need to create a password and choose a username.

Once you've created your account, you'll need to verify your identity. You can do this by providing a copy of your government-issued ID.

**2. List your products**

Once your account is verified, you can start listing your products. To do this, go to the "Products" tab and click on the "Add a Product" button.

You'll need to provide some information about your product, such as its title, description, price, and images. You'll also need to choose a category for your product.

Amazon offers a variety of different categories, so you'll need to choose one that's relevant to your product. This will help your product appear in relevant searches.

**3. Manage your orders**

Once you start selling products on Amazon, you'll need to manage your orders. You can do this by going to the "Orders" tab.

You'll be able to see a list of all your orders, including the status of each order and any messages from customers. You can also track your orders and print shipping labels.

**4. Get paid**

Amazon will pay you for your sales once your orders have been shipped. You can choose to receive payments via direct deposit, check, or Amazon gift card.

**5. Promote your products**

In order to sell more products on Amazon, you'll need to promote them. You can do this by using Amazon's advertising platform, or by creating your own marketing campaigns.

Amazon's advertising platform allows you to create ads that will appear on Amazon's website and in search results. You can target your ads to specific audiences, and you can set a budget for your campaign.

You can also create your own marketing campaigns to promote your products. You can do this by writing blog posts, creating social media posts, or running paid advertising campaigns.

**Conclusion**

Creating an online storefront on Amazon is a great way to start an online business. Amazon provides a platform that's easy to use, and it has a built-in audience of millions of shoppers.

By following the steps in this article, you can create an online storefront on Amazon and start selling your products today.

**Reference articles**

* [How to Set Up an Amazon Seller Account](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200178100)
* [How to List Products on Amazon](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200301520)
* [How to Manage Your Orders on Amazon](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200301510)
* [How to Get Paid on Amazon](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200301500)
* [How to Promote Your Products on Amazon](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200301490)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top