Tips Create an Amazon Seller Account Easily

hoangparis

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách tạo tài khoản người bán Amazon một cách dễ dàng **

Amazon là một trong những thị trường trực tuyến lớn nhất thế giới và đó là một cách tuyệt vời để bán sản phẩm của bạn cho khán giả toàn cầu.Nếu bạn đang nghĩ về việc bắt đầu một doanh nghiệp Amazon, bước đầu tiên là tạo tài khoản người bán Amazon.

Tạo một tài khoản người bán Amazon là nhanh chóng và dễ dàng.Đây là hướng dẫn từng bước:

1. Truy cập ** sellercentral.amazon.com ** và nhấp vào ** Đăng ký **.
2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào ** Tiếp tục **.
3. Nhập mật khẩu của bạn và nhấp vào ** Tiếp tục **.
4. Chọn quốc gia của bạn và nhấp vào ** Tiếp tục **.
5. Nhập thông tin kinh doanh của bạn và nhấp vào ** Tiếp tục **.
6. Xác minh địa chỉ email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email mà Amazon gửi cho bạn.
7. Thiết lập phương thức thanh toán của bạn và nhấp vào ** Tiếp tục **.
8. Xem lại thông tin tài khoản của bạn và nhấp vào ** Tạo tài khoản người bán Amazon của bạn **.

Đó là nó!Bây giờ bạn đã tạo một tài khoản người bán Amazon.

** Những lợi ích của việc bán trên Amazon là gì? **

Có rất nhiều lợi ích khi bán trên Amazon, bao gồm:

*** Một cơ sở khách hàng lớn: ** Amazon có hơn 200 triệu khách hàng đang hoạt động trên toàn thế giới.Điều này có nghĩa là bạn có một đối tượng tiềm năng lớn cho các sản phẩm của bạn.
*** Trải nghiệm mua sắm thuận tiện: ** Amazon cung cấp trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng, với vận chuyển nhanh, trả lại miễn phí và nhiều loại sản phẩm để lựa chọn.
*** Phí thấp: ** Phí của Amazon tương đối thấp, làm cho nó trở thành một cách hiệu quả về chi phí để bán sản phẩm của bạn.
*** Hỗ trợ tiếp thị và quảng cáo: ** Amazon cung cấp nhiều hỗ trợ tiếp thị và quảng cáo cho người bán của mình, bao gồm vị trí sản phẩm, quảng cáo và tiếp thị qua email.

** Cách bắt đầu bán trên Amazon **

Khi bạn đã tạo một tài khoản người bán Amazon, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bán sản phẩm của mình.Đây là một số mẹo để bạn có thể bắt đầu:

*** Chọn các sản phẩm phù hợp: ** Khi chọn sản phẩm để bán trên Amazon, điều quan trọng là phải xem xét nhu cầu về sản phẩm, cạnh tranh và tỷ suất lợi nhuận của bạn.
*** Đặt giá cạnh tranh: ** Khi thiết lập giá cho sản phẩm của bạn, điều quan trọng là phải cạnh tranh với những người bán khác.Tuy nhiên, bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn vẫn kiếm được lợi nhuận.
*** Tạo danh sách chất lượng cao: ** Danh sách sản phẩm của bạn là một phần quan trọng của việc bán trên Amazon.Hãy chắc chắn rằng danh sách của bạn được viết tốt, chính xác và bao gồm các hình ảnh chất lượng cao.
*** Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời: ** Khách hàng của Amazon mong đợi dịch vụ khách hàng tuyệt vời.Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và giải quyết bất kỳ vấn đề nào kịp thời.

** Bán trên Amazon có thể là một cách tuyệt vời để phát triển doanh nghiệp của bạn và tiếp cận đối tượng toàn cầu.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể bắt đầu bằng chân phải và bắt đầu bán sản phẩm của mình trên Amazon ngay hôm nay. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách bắt đầu bán trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Lợi ích của việc bán trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách đặt giá cạnh tranh trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách tạo danh sách chất lượng cao trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909040)
* [Cách cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)

[ENGLISH]:
**How to Create an Amazon Seller Account Easily**

Amazon is one of the largest online marketplaces in the world, and it's a great way to sell your products to a global audience. If you're thinking about starting an Amazon business, the first step is to create an Amazon seller account.

Creating an Amazon seller account is quick and easy. Here's a step-by-step guide:

1. Go to **sellercentral.amazon.com** and click **Sign up**.
2. Enter your email address and click **Continue**.
3. Enter your password and click **Continue**.
4. Select your country and click **Continue**.
5. Enter your business information and click **Continue**.
6. Verify your email address by clicking the link in the email that Amazon sends you.
7. Set up your payment method and click **Continue**.
8. Review your account information and click **Create your Amazon seller account**.

That's it! You've now created an Amazon seller account.

**What are the benefits of selling on Amazon?**

There are many benefits to selling on Amazon, including:

* **A large customer base:** Amazon has over 200 million active customers worldwide. This means that you have a huge potential audience for your products.
* **Convenient shopping experience:** Amazon offers a convenient shopping experience for customers, with fast shipping, free returns, and a wide variety of products to choose from.
* **Low fees:** Amazon's fees are relatively low, making it a cost-effective way to sell your products.
* **Marketing and promotional support:** Amazon offers a variety of marketing and promotional support to its sellers, including product placement, advertising, and email marketing.

**How to start selling on Amazon**

Once you've created an Amazon seller account, you're ready to start selling your products. Here are a few tips to get you started:

* **Choose the right products:** When choosing products to sell on Amazon, it's important to consider the demand for the product, the competition, and your own profit margins.
* **Set competitive prices:** When setting prices for your products, it's important to be competitive with other sellers. However, you also need to make sure that you're still making a profit.
* **Create high-quality listings:** Your product listings are an important part of selling on Amazon. Make sure that your listings are well-written, accurate, and include high-quality images.
* **Provide excellent customer service:** Amazon customers expect excellent customer service. Make sure that you respond to customer inquiries quickly and resolve any issues promptly.

**Selling on Amazon can be a great way to grow your business and reach a global audience. By following these tips, you can get started on the right foot and start selling your products on Amazon today.**

**Reference articles:**

* [How to Start Selling on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [The Benefits of Selling on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Set Competitive Prices on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Create High-Quality Listings on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
* [How to Provide Excellent Customer Service on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top