Tips Control Smart Home with Alexa Thermostats

thuananhborders

New member
[TIẾNG VIỆT]:
, đèn và các thiết bị nhà thông minh khác đều có thể được điều khiển bằng giọng nói của bạn bằng Amazon Alexa.Điều này giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ, bật đèn hoặc chơi nhạc mà không phải rời khỏi chiếc ghế dài.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn với Alexa.

Chúng tôi sẽ trình bày các chủ đề sau:

* Những gì bạn cần để bắt đầu
* Cách kết nối thiết bị của bạn với Alexa
* Cách kiểm soát các thiết bị của bạn bằng các lệnh thoại

## những gì bạn cần để bắt đầu

Để kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn với Alexa, bạn sẽ cần những điều sau:

* Một thiết bị Echo Amazon
* Một thiết bị nhà thông minh tương thích
* Ứng dụng Alexa

** Thiết bị Echo Amazon **

Amazon Echo là một loa được kích hoạt bằng giọng nói có thể được sử dụng để kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn.Nó có sẵn trong nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, vì vậy bạn có thể tìm thấy một loại phù hợp với nhu cầu của bạn.

** Thiết bị nhà thông minh tương thích **

Có nhiều loại thiết bị nhà thông minh khác nhau tương thích với Alexa.Chúng bao gồm bộ điều chỉnh nhiệt, đèn, phích cắm, máy ảnh, và nhiều hơn nữa.Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các thiết bị tương thích trên [trang web của Alexa] (https://www.amazon.com/alexa-compat...xa_device_page_cta_wa?ie=utf8&node=1393214011).

** Ứng dụng Alexa **

Ứng dụng Alexa được sử dụng để điều khiển thiết bị Echo và thiết bị nhà thông minh của bạn.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để thiết lập thiết bị của mình, tạo thói quen và điều khiển thiết bị của bạn từ mọi nơi.

## Cách kết nối thiết bị của bạn với Alexa

Khi bạn có thiết bị Amazon Echo và các thiết bị nhà thông minh của bạn, bạn cần kết nối chúng với Alexa.

Để kết nối một thiết bị với Alexa, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Alexa.
2. Nhấn vào tab ** thiết bị **.
3. Nhấn ** Thêm thiết bị **.
4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để kết nối thiết bị của bạn với Alexa.

## Cách kiểm soát các thiết bị của bạn bằng các lệnh thoại

Khi các thiết bị của bạn được kết nối với Alexa, bạn có thể điều khiển chúng bằng giọng nói của bạn.

Để điều khiển một thiết bị bằng lệnh thoại, hãy làm theo các bước sau:

1. Nói từ đánh thức "Alexa."
2. Nói tên của thiết bị bạn muốn điều khiển.
3. Nói lệnh bạn muốn sử dụng.

Ví dụ, để bật đèn, bạn sẽ nói:

`` `
Alexa, bật đèn.
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh thoại để điều chỉnh nhiệt độ, phát nhạc và hơn thế nữa.

Để biết danh sách đầy đủ các lệnh thoại, hãy truy cập [trang web Alexa] (https://www.amazon.com/alexa-skills-and-games/b/ref=alexa_device_page_cta_wa?ie=utf8&node=1393214011).

## Phần kết luận

Kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn với Alexa rất dễ dàng và thuận tiện.Chỉ với một vài lệnh thoại, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ, bật đèn, chơi nhạc và hơn thế nữa.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn với Alexa ngay hôm nay!

[ENGLISH]:
, lights, and other smart home devices can all be controlled with your voice using Amazon Alexa. This makes it easy to adjust the temperature, turn on the lights, or play music without having to leave the couch. In this article, we'll show you how to control your smart home with Alexa.

We'll cover the following topics:

* What you need to get started
* How to connect your devices to Alexa
* How to control your devices with voice commands

## What you need to get started

To control your smart home with Alexa, you'll need the following:

* An Amazon Echo device
* A compatible smart home device
* The Alexa app

**Amazon Echo device**

The Amazon Echo is a voice-activated speaker that can be used to control your smart home. It's available in a variety of sizes and colors, so you can find one that fits your needs.

**Compatible smart home device**

There are many different types of smart home devices that are compatible with Alexa. These include thermostats, lights, plugs, cameras, and more. You can find a full list of compatible devices on the [Alexa website](https://www.amazon.com/alexa-compatible-devices/b/ref=alexa_device_page_cta_wa?ie=UTF8&node=1393214011).

**Alexa app**

The Alexa app is used to control your Echo device and your smart home devices. You can use the app to set up your devices, create routines, and control your devices from anywhere.

## How to connect your devices to Alexa

Once you have your Amazon Echo device and your smart home devices, you need to connect them to Alexa.

To connect a device to Alexa, follow these steps:

1. Open the Alexa app.
2. Tap the **Devices** tab.
3. Tap **Add Device**.
4. Follow the instructions on the screen to connect your device to Alexa.

## How to control your devices with voice commands

Once your devices are connected to Alexa, you can control them with your voice.

To control a device with a voice command, follow these steps:

1. Say the wake word "Alexa."
2. Say the name of the device you want to control.
3. Say the command you want to use.

For example, to turn on the lights, you would say:

```
Alexa, turn on the lights.
```

You can also use voice commands to adjust the temperature, play music, and more.

For a full list of voice commands, visit the [Alexa website](https://www.amazon.com/alexa-skills-and-games/b/ref=alexa_device_page_cta_wa?ie=UTF8&node=1393214011).

## Conclusion

Controlling your smart home with Alexa is easy and convenient. With just a few voice commands, you can adjust the temperature, turn on the lights, play music, and more. So what are you waiting for? Start controlling your smart home with Alexa today!
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top