Tips Configure Static Websites Hosting on S3

thaibinhngo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
## Cách định cấu hình các trang web tĩnh lưu trữ trên S3

Amazon Simple Storage Service (S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng phổ biến cung cấp một loạt các tính năng, bao gồm khả năng mở rộng, độ bền và bảo mật.S3 là một lựa chọn tốt để lưu trữ các trang web tĩnh, vì nó tương đối rẻ tiền và dễ dàng để thiết lập.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình các trang web tĩnh lưu trữ trên S3.Chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề sau:

* Tạo thùng S3
* Định cấu hình xô cho lưu trữ trang web tĩnh
* Tải tệp trang web của bạn lên S3
* Thiết lập tên miền tùy chỉnh

### Tạo thùng S3

Bước đầu tiên là tạo một thùng S3.Một thùng là một thùng chứa để lưu trữ các đối tượng trong S3.Bạn có thể tạo một thùng bằng cách làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến [Bảng điều khiển S3] (https://s3.console.aws.amazon.com/).
2. Nhấp vào nút ** Tạo xô **.
3. Nhập tên cho xô của bạn.
4. (Tùy chọn) Chọn một vùng cho xô của bạn.
5. Nhấp vào nút ** Tạo xô **.

Xô của bạn sẽ được tạo và bạn sẽ được đưa đến trang chi tiết của nhóm.

### Cấu hình xô cho lưu trữ trang web tĩnh

Khi bạn đã tạo một thùng S3, bạn cần định cấu hình nó để lưu trữ trang web tĩnh.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến tab Thuộc tính ** ** của xô của bạn.
2. Cuộn xuống phần lưu trữ trang web ** **.
3. Chọn hộp kiểm ** Kích hoạt trang web tĩnh **.
4. Nhập tên tài liệu chỉ mục (thường là `index.html`).
5. (Tùy chọn) Nhập tên tài liệu lỗi (thường là `error.html`).
6. Nhấp vào nút ** Lưu **.

Xô của bạn hiện được cấu hình để lưu trữ trang web tĩnh.

### Tải tệp trang web của bạn lên S3

Bây giờ, nhóm của bạn được cấu hình để lưu trữ trang web tĩnh, bạn có thể tải các tệp trang web của mình lên nó.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến tab ** ** của nhóm của bạn.
2. Nhấp vào nút ** Tải lên **.
3. Chọn các tệp mà bạn muốn tải lên.
4. Nhấp vào nút ** Tải lên **.

Các tập tin trang web của bạn sẽ được tải lên xô của bạn.

### Thiết lập tên miền tùy chỉnh

Nếu bạn muốn sử dụng tên miền tùy chỉnh cho trang web của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến [Bảng điều khiển tuyến 53] (https://console.aws.amazon.com/route53/).
2. Nhấp vào nút ** Tạo vùng được lưu trữ **.
3. Nhập tên miền mà bạn muốn sử dụng.
4. Nhấp vào nút ** Tạo vùng được lưu trữ **.

Vùng được lưu trữ của bạn sẽ được tạo và bạn sẽ được đưa đến trang chi tiết của khu vực được lưu trữ.

5. Nhấp vào nút ** Tạo tập hợp bản ghi **.
6. Nhập thông tin sau:

*** Tên: ** `www.example.com`
*** Loại: ** `A`
*** Giá trị: ** Địa chỉ DNS công khai của thùng S3 của bạn.

7. Nhấp vào nút ** Tạo bản ghi **.

Tên miền tùy chỉnh của bạn hiện đã được thiết lập và bạn có thể truy cập trang web của mình bằng cách truy cập `https: // www.example.com`.

### Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách định cấu hình các trang web tĩnh lưu trữ trên S3.Chúng tôi đề cập đến các chủ đề sau:

* Tạo thùng S3
* Định cấu hình xô cho lưu trữ trang web tĩnh
* Tải tệp trang web của bạn lên S3
* Thiết lập tên miền tùy chỉnh

Chúng tôi hy vọng bài viết này là hữu ích.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng để lại một bình luận bên dưới.

[ENGLISH]:
## How to Configure Static Websites Hosting on S3

Amazon Simple Storage Service (S3) is a popular object storage service that offers a wide range of features, including scalability, durability, and security. S3 is a good option for hosting static websites, as it is relatively inexpensive and easy to set up.

In this article, we will show you how to configure static websites hosting on S3. We will cover the following topics:

* Creating an S3 bucket
* Configuring the bucket for static website hosting
* Uploading your website files to S3
* Setting up a custom domain name

### Creating an S3 bucket

The first step is to create an S3 bucket. A bucket is a container for storing objects in S3. You can create a bucket by following these steps:

1. Go to the [S3 console](https://s3.console.aws.amazon.com/).
2. Click the **Create Bucket** button.
3. Enter a name for your bucket.
4. (Optional) Select a region for your bucket.
5. Click the **Create Bucket** button.

Your bucket will be created and you will be taken to the bucket's details page.

### Configuring the bucket for static website hosting

Once you have created an S3 bucket, you need to configure it for static website hosting. To do this, follow these steps:

1. Go to the **Properties** tab of your bucket.
2. Scroll down to the **Static Website Hosting** section.
3. Select the **Enable Static Website Hosting** checkbox.
4. Enter the index document name (usually `index.html`).
5. (Optional) Enter the error document name (usually `error.html`).
6. Click the **Save** button.

Your bucket is now configured for static website hosting.

### Uploading your website files to S3

Now that your bucket is configured for static website hosting, you can upload your website files to it. To do this, follow these steps:

1. Go to the **Objects** tab of your bucket.
2. Click the **Upload** button.
3. Select the files that you want to upload.
4. Click the **Upload** button.

Your website files will be uploaded to your bucket.

### Setting up a custom domain name

If you want to use a custom domain name for your website, you can do so by following these steps:

1. Go to the [Route 53 console](https://console.aws.amazon.com/route53/).
2. Click the **Create Hosted Zone** button.
3. Enter the domain name that you want to use.
4. Click the **Create Hosted Zone** button.

Your hosted zone will be created and you will be taken to the hosted zone's details page.

5. Click the **Create Record Set** button.
6. Enter the following information:

* **Name:** `www.example.com`
* **Type:** `A`
* **Value:** The public DNS address of your S3 bucket.

7. Click the **Create Record Set** button.

Your custom domain name is now set up and you can access your website by visiting `Example Domain`.

### Conclusion

In this article, we showed you how to configure static websites hosting on S3. We covered the following topics:

* Creating an S3 bucket
* Configuring the bucket for static website hosting
* Uploading your website files to S3
* Setting up a custom domain name

We hope this article was helpful. If you have any questions, please leave a comment below.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top